Filter projecten

Status

Opgeleverd in

Thema

Setting

Diagnostiek en behandeling

Precall, handleidingen en studies

xAlle filters wissen
Lopend

2022-183: Neuropredictie in de forensische zorg: Een kwalitatieve analyse van ethische en juridische dilemma’s en co-creatie van handreikingen voor de praktijk

Het doel van dit project is het onderzoeken van ethische en juridische dilemma’s voor het gebruik van neurotechnologieën, en meer specifiek neuropredictie, in de forensische zorg.

Lopend

2022-181: Seksualiteit bij forensisch cliënten met een licht verstandelijke beperking

In dit project wordt kennis uit literatuur en attitudes en vaardigheden van professionals omgezet in praktische handvatten t.a.v. seksualiteit bij LVB-cliënten.

Lopend

2022-175: Doorontwikkeling Justitiële Interventie i-Respect

Het doel van deze call is om de justitiële interventie i-Respect door te ontwikkelen.

Lopend

2022-173: Forensische Leerlijn: beheer, behoud en implementatie

Het beheer, behoud en implementatie van de Forensische Leerlijn.

Afgerond en implementeerbaar

2021-155: Handreiking en training werken met de reclasseringscliënt op afstand

Het verbeteren van online (gespreks)vaardigheden bij de reclassering

Afgerond en implementeerbaar

2021-143: Online gedragstraining bij reclasseringscliënten

Wat is het verschil tussen het geven van online- en offline trainingen? Welke ervaringen zijn er opgedaan met online justitiële interventies? En wat zijn de voor- en nadelen hiervan?

Afgerond

2021-142: AI binnen 3RO: Toepassing en toekomst

Artificial intelligence (AI) wordt steeds vaker gebruikt in onze samenleving, maar waarom nog niet binnen de 3RO? En, is dat wenselijk?

Afgerond

2021-141: Doorontwikkeling verdiepingsdiagnostiek

De doorontwikkeling van het product verdiepingsdiagnostiek heeft betrekking op de verdere implementatie van het product.

Afgerond en implementeerbaar

2020-135: Werken met de reclasseringscliënt op afstand

Best practices en concrete do’s en don’ts voor het werken op afstand met reclasseringscliënten.

Lopend

2020-133: Cliëntprofielen 3RO

Het onderzoek is bedoeld om tot cliëntprofielen te komen die aansluiten bij de doelgroepen van 3RO en om professionals van reclassering en forensische zorg een beter onderbouwde keuze te laten maken bij het inzetten van de juiste interventies, werkstraffen, toezicht en forensische zorg.

Afgerond

2020-128: Vooronderzoek doorontwikkeling justitiële interventie Solo

Doel van het vooronderzoek is het nut en de noodzaak van Solo vast te stellen door enerzijds wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van het programma te verzamelen, anderzijds door te onderzoeken of het programma aansluit op de behoeften van de deelnemers

Afgerond

2020-124: Vooronderzoek doorontwikkeling Ervaringsdeskundigheid in de Forensische GGZ

Doel van dit programma is om de kwaliteit van de forensische zorg te ontwikkelen en verbeteren en om de implementatie van de ontwikkelde producten te stimuleren.

Afgerond en implementeerbaar

2019-99: Doorontwikkeling handreiking middelencontrole voor reclasseringswerkers

Doel van dit project is het uitwerken van de handreiking (Call 2015-21) tot een handelingsprotocol. Hierbij wordt ingezoomd op de verbinding van middelencontroles met gedragsinterventies, ambulante behandeling en toezicht.

Afgerond en implementeerbaar

2019-98: Verband middelengebruik en criminaliteit voor de (verslavings)reclassering

Handelingsprotocol Middelengebruik & Criminaliteit voor de (verslavings)reclassering

Afgerond en implementeerbaar

2019-108: Grip op Agressie (GoA) Ambulant

Het behandelprogramma Grip op Agessie voor ambulant behandelde cliënten

Afgerond

2019-107: Doorontwikkeling Justitiële Interventie BORG

Het doel van dit project is om het BORG-programma te verbeteren en te versterken.

Afgerond en implementeerbaar

2019-106: Doorontwikkeling justitiële interventie Leefstijltraining 24/7

In dit project is de leefstijltraining geactualiseerd en zijn de handleidingen gebruiksvriendelijker gemaakt.

Afgerond en implementeerbaar

2019-105: Effectief methodisch werken in reclasseringstoezicht: een systematisch literatuuroverzicht

Dit onderzoek heeft als doel om een systematisch overzicht te geven van werkzame elementen voor reclasseringstoezicht op grond van wetenschappelijk onderzoek.

Lopend

2019-104: Effectiviteitsstudie Grip App

Afgerond en implementeerbaar

2019-101: Implementatie interventie Alcohol en geweld

Een doorontwikkeling van de gedragsinterventie 'Alcohol en Geweld' zodat de interventie direct bruikbaar is voor het Opleidingshuis 3RO.

Afgerond en implementeerbaar

2018-83: Doorontwikkeling gedragsinterventie Alcohol en Geweld

Een doorontwikkeling van de gedragsinterventie 'Alcohol en Geweld' zodat de interventie voldoet aan de gestelde inhoudelijke eisen van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies

Afgerond

2018-82: Doorontwikkeling gedragsinterventie CoVa Plus

Binnen dit project worden de noodzakelijke aanpassingen van de CoVa Plus geïnventariseerd en getoetst.

Afgerond en implementeerbaar

2018-81: Doorontwikkeling CoVa 2.0

Een procesevaluatie en doorontwikkeling van CoVa 2.0

Afgerond

2017-68: Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) als nieuwe interventie voor het reduceren van gewelddadige recidive

In deze studie wordt onderzocht in hoeverre de methodiek tDCS een succesvolle interventie kan zijn om gewelddadig delictgedrag bij verslaafden justitiabelen in de toekomst te voorkomen.

Afgerond

2017-65: Onderzoeksbehoeften 3RO

Deze pre-call inventariseert de behoeften aan producten binnen de specifieke reclasseringscontext (instrumentarium, richtlijnen etc.) en behoeften aan gedragsinterventies waarmee het aanbod verbeterd en/of vernieuwd kan worden.

Afgerond en implementeerbaar

2016-61: Competentieset forensisch sociaal professional

In dit project is er gekeken naar een overkoepelende competentieset voor de forensisch sociaal werker, waarbij gericht wordt gekeken naar onder andere specifieke competenties en vereist geachte vakkennis.

Afgerond en implementeerbaar

2016-56: Samenwerking bij forensische cliënten in de opvang

In dit project is gekeken naar succesfactoren en knelpunten in de samenwerking bij cliënten in de forensische opvang. Aan de hand hiervan is een handreiking ontwikkeld die professionals kunnen gebruiken als leidraad.

Afgerond en implementeerbaar

2016-50: Handreiking 'LVBeeld; basis voor discussie, vertrekpunt voor herkenning'

Dit project heeft als doel dat professionals die aan het begin van de strafrechtsketen staan, een LVB-cliënt sneller en beter herkennen. Door middel van interactieve training leert men de LVB tijdig te herkennen en te signaleren.

Afgerond

2016-46: Kwaliteit van leven

Dit betreft een kennisdocument met aanbevelingen en handvatten voor het verbeteren van de objectieve en subjectieve kwaliteit van leven van forensisch psychiatrische patiënten. Het doel is om meer aandacht creëren voor kwaliteit van leven in de forensische context, waar de primaire focus logischerwijs op beveiliging ligt.

Afgerond en implementeerbaar

2015-42: Handreiking risicofactoren en functioneringsniveau LVB

In dit project is gewerkt aan een protocol en bijbehorend instrumentarium waarbij risicofactoren en functioneringsniveau van cliënten met een LVB in kaart worden gebracht, ten behoeve van het risicomanagementplan.

Afgerond en implementeerbaar

2015-21: Protocol voor middelencontrole in reclasseringscontext

Ontwikkeling van een handelingsprotocol om de controle op middelengebruik te professionaliseren en te standaardiseren. Deze kan ingezet worden in de ambulante setting voor cliënten met middelenproblematiek.

Afgerond en implementeerbaar

2014-30: E-health: GRIP-app

Een applicatie die erop gericht is stress en boosheid te herkennen en signaleren, waarop beheersing en monitoring kunnen worden ingezet bij de cliënt, door middel van games en oefeningen.

Afgerond

2014-22: Behoefteninventarisatie LVB sector

Inventariserend onderzoek om in kaart te brengen op welke gebieden in de LVB sector behoefte is aan verdiepend onderzoek.

Afgerond en implementeerbaar

2014-20: Middelengebruik en criminaliteit in reclasseringscontext

In dit rapport wordt het verband tussen middelengebruik en criminaliteit uitgediept, specifiek voor de reclasseringscontext. Focus hierbij is de aard en sterkte van dit verband, beïnvloedende factoren en de toepasbaarheid voor de reclassering.

Afgerond

2013-7: Zedendelinquenten onderscheiden

Binnen dit project is gekeken naar onderscheidende factoren tussen verschillende soorten daders binnen de groep van zedendelinquenten. Op basis hiervan zijn drie vervolgcalls uitgezet ter verdieping van deze eerste conclusies.

Afgerond en implementeerbaar

Forensische Leerlijn

De doelstelling van de Forensische Leerlijn is het bevorderen van de deskundigheid en het vakmanschap van de professionals in het forensische zorgveld.

Afgerond en implementeerbaar

Goed ernaast

In deze e-module wordt ondersteuning geboden aan naasten van cliënten/patiënten die in de forensische psychiatrie in behandeling zijn. De module kan zorgen voor een gevoel van steun en begrip voor de situatie.

Afgerond

Verdiepingsdiagnostiek (Call 2013-5/2017-73)

Bij psychiatrische- en of verslavingsproblematiek is er, naast het afnemen van de RISc ook verdiepingsdiagnostiek nodig. In dit onderzoek is er een gestandaardiseerd product ontwikkeld.