Terug naar overzicht

2020-133: Cliëntprofielen 3RO (Call 2020-133)

Doelgroep

Het onderzoek is bedoeld om tot cliëntprofielen te komen die aansluiten bij de doelgroepen van 3RO en om professionals van reclassering en forensische zorg een beter onderbouwde keuze te laten maken bij het inzetten van de juiste interventies, werkstraffen, toezicht en forensische zorg.

Cliëntprofielen

In Nederland wordt reclasseringswerk door drie organisaties aangeboden, aangeduid als 3RO. Deze drie organisaties werken nauw met elkaar samen om - door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive - bij te dragen aan de veiligheid van de samenleving. De cliënt wordt toegewezen aan één van de drie organisaties aan de hand van de Bilthoven-criteria. Binnen 3RO is recent een behoefte-inventarisatie uitgevoerd. Uit deze inventarisatie bleek dat professionals van de reclassering, wetenschappers en kenniscentra vooral behoefte hebben aan: (1) kwaliteitsontwikkeling in algemene zin, (2) de mogelijkheid tot responsief reclasseren van specifieke doelgroepen en (3) het effectief inzetten van (onderdelen van) interventies, werkstraffen en toezicht.

Op basis van de te ontwikkelen profielen van cliënten van 3RO kan de reclasseringsmedewerker zijn/haar aanpak en aanbod beter aan laten sluiten bij de specifieke kenmerken van cliënten. Met alleen het onderscheiden van verschillende cliëntprofielen zijn de medewerkers van 3RO echter nog onvoldoende geholpen. Juist het gesprek over de cliëntprofielen met professionals van reclassering en forensische zorg en het bespreken van de aanpak en aanbod dat relevant is voor cliënten in de verschillende profielen is van toegevoegde waarde. Daarom worden in het huidige project - naast het identificeren van de cliëntprofielen - ook focusgroepen georganiseerd.

De bevindingen en conclusies van het project zullen worden weergegeven in een complete beschrijving van de cliëntprofielen. Op basis van de focusgroepen wordt voor elk cliëntprofiel een overzicht gemaakt van relevante interventies, werkstraffen, toezicht, actuele richtlijnen, zorgprogramma’s en inzet forensische zorg. Hierdoor wordt het daadwerkelijk gebruik van de cliëntprofielen in de praktijk vergroot. Daarnaast wordt er voor elk cliëntprofiel een factsheet gemaakt op basis van de resultaten.

Uitvoerende partij

Het project is een samenwerking tussen GGzE, Leger des Heils en Hogeschool Utrecht - Lectoraat Werken in Justitieel Kader.