Terug naar overzicht

2013-7: Zedendelinquenten onderscheiden

Doelgroep

Forensische patiënten die zich (in het verleden) schuldig hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het overzicht van verschillende zedendelinquenten

De afgelopen decennia is belangrijke vooruitgang geboekt in het onderzoek naar onder andere risicotaxatie en essentiële parameters van forensische behandeling (o.a. de What Works principes, Risk Need Responsivity-model). Door te werken aan wetenschappelijk onderbouwde behandelvormen, worden stappen gezet in de richting van effectievere en efficiëntere zorg en een nog veiligere samenleving. Zedendelinquenten vormen een extra ingewikkelde subgroep binnen de forensische cliëntenpopulatie. De emotionele lading rondom seksueel delictgedrag zorgt voor veel ophef en oprechte verontwaardiging, terwijl de feitelijke kennis van zaken doorgaans achter blijft. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat zedendelinquenten veel gemeenschappelijk hebben met andere delinquenten, maar dat er ook belangrijke verschillen zijn die betrekking hebben op recidiverisico's en behandelbaarheid. Maar ook bínnen de groep van zedendelinquenten is er sprake van grote heterogeniteit, er bestaan belangrijke verschillen die invloed hebben op het wel of niet vinden van responsiviteit op behandeling. Er is tijdens dit project op basis van beschikbare relevante literatuur gekeken naar een onderscheid in subgroepen en/of profielen van verschillende zedendelinquenten. Hierbij is voornamelijk uitgegaan van onderscheid op basis van behandelbaarheid en kans op terugval in delictgedrag.

Toepassing en effecten

Er worden verschillende soorten zedendelinquenten onderscheiden, al naar gelang de aard van het delict, het recidiverisico of bijvoorbeeld de aanloop naar het delict. Het blijft daarbij lastig om vastomlijnde categorieën te duiden die daarmee automatisch bruikbare implicaties voor toe te passen behandeling opleveren. Onderscheid gebaseerd op recidiverisico levert de meest bruikbare informatie op om te bepalen wie welke interventie het meest nodig heeft. Naar aanleiding van dit overzicht is er een drietal nieuwe calls uitgezet die verdieping bieden aan de voorlopige resultaten.

In het eerste onderzoek (Call 2014-16) is gekeken naar het nader specificeren en meetbaar maken van vrouwvijandigheid als specifieke cognitieve vervorming onder zedendelinquenten.

Het tweede onderzoek (Call 2014-17) concentreert zich op het meetbaar maken van seksuele preoccupatie bij zedendelinquenten, welke uit onderzoek als belangrijke risicofactor voor recidive naar voren kwam.

In het derde onderzoek tenslotte (Call 2014-18) wordt gewerkt aan het nader in kaart brengen en meetbaar maken van cognitieve vervormingen bij zedendelinquenten. 

Uitvoerende partij

De Waag.

Eindproduct