Terug naar overzicht

2020-124: Vooronderzoek doorontwikkeling ervaringsdeskundigheid

Doelgroep

Het programma KFZ en (potentiele) gebruikers van het KFZ product 'de Handreiking Ervaringsdeskundigheid'. 

Vooronderzoek doorontwikkeling ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid is een steeds belangrijker wordend beleidsthema binnen de Forensische GGz (FGGz). Ervaringsdeskundigheid biedt de FGGz de mogelijkheid om een positief rolmodel te integreren in de behandeling. Daarnaast kan geïntegreerde ervaringsdeskundigheid cliënten helpen met het aanleren van copingvaardigheden op grond van ervaring van iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Tenslotte kan het cliënten ondersteunen in het leren omgaan met slachtoffer- en daderschap en het bieden van perspectief op een toekomst na detentie en/of gesloten behandeling. Ondanks de veronderstelde meerwaarde is een substantiële opschaling van ervaringsdeskundigheid in de FGGz tot op heden uitgebleven.

Het doel van dit project is inzicht te krijgen in wat er nodig is om de implementatie en borging van de 'Handreiking Ervaringsdeskundigheid' in de FGGz mogelijk te maken, zodat daarmee de implementatie van ervaringsdeskundigheid verder en beter ondersteund kan worden. Uiteindelijk moet dit leiden tot het verbeteren van de cliëntenzorg door middel van het goed inbedden van ervaringsdeskundigheid.

Resultaten

In dit vooronderzoek zijn de ervaringen en het gebruik van de betreffende handreiking gescreend. Daarnaast werd de context waarbinnen deze handreiking werd gebruikt onderzocht, om inzicht te krijgen in hoe deze context moet worden geoptimaliseerd voor een goede borging van ervaringsdeskundigheid in algemene zin. Er kan geconcludeerd worden dat het grootste verbeterpotentieel zit in het onder de aandacht brengen van de meerwaarde van het werken met de handreiking en het werken met ervaringsdeskundigen in de forensische psychiatrie. De handreiking is bij velen nog niet bekend. Daar waar wel bekend verdient het de aanbeveling om de relevantie van de verschillende stappen meer nadrukkelijk te schetsen. Integrale participatie van het management ten behoeve van een succesvolle implementatie is essentieel.

Om de ervaringsdeskundigheid als expertise en professie zuiver te houden, is het van belang een vrijplaats voor betreffende medewerkers te organiseren. Er werd geen unaniem standpunt gemeten ten aanzien van de benodigde vooropleiding en ervaring. Gemeenschappelijke noemer was wel dat ervaringsdeskundigen gereed dienen te zijn met het eigen herstelproces en vrij moeten zijn van reclasseringsbemoeienissen. Het criterium een VOG te kunnen overleggen bij aanvang van een dienstverband blijkt voor veel ervaringsdeskundigen een te hoge drempel om als ervaringsdeskundige te kunnen werken. Het bij uitzondering aanbieden van een alternatieve route waarbij geen VOG vereist is, zou het implementeren van ervaringsdeskundigheid vergemakkelijken.

Eindproduct

Eindrapport vooronderzoek doorontwikkeling ervaringsdeskundigheid

Naar aanleiding van het vooronderzoek is de Handreiking Ervaringsdeskundigheid in de Forensische GGZ geupdated:

Handreiking Ervaringsdeskundigheid in de Forensische GGZ

Uitvoerende partij

GGzE/De Woenselse Poort (DWP).