Terug naar overzicht

2021-155: Handreiking en training werken met de reclasseringscliënt op afstand

Doelgroep

De primaire doelgroep is reclasseringswerkers. Mogelijk kan de handreiking ook interessant zijn voor zorgprofessionals buiten de reclassering die werken op afstand met cliënten. 

Werken met reclasseringscliënten op afstand

In 2021 heeft de Hogeschool Utrecht bij de reclassering een onderzoek afgerond naar werken op afstand (Henskens et al, 2021). Gekeken is hoe reclasseringswerkers en cliënten online werken ervaren. Werkers en cliënten waren over het algemeen positief over het contact op afstand: men vond het flexibel en tijd- en kostenbesparend. Echter, een aanzienlijke groep reclasseringswerkers miste bepaalde vaardigheden om het werken op afstand voldoende inhoud te geven. Aanbevolen werd een handreiking op te stellen die reclasseringswerkers kunnen gebruiken bij het structureren van hun onlinegesprekken. In een training kunnen werkers leren meer inhoud en diepgang te geven aan de online begeleidingsgesprekken.

In het ontwikkelproject is er in eerste instantie uit gegaan van een handreiking en training. Uit de probleemanalyse bleek dat een training geen geschikte leerinterventie zou zijn omdat de reclasseringswerkers geen leervragen hadden. De andere leerinterventies zijn door een combinatie van terugtrekking van de reclassering uit KFZ en een verminderde behoefte aan online interventies niet meer uitgevoerd. In dit project is alleen een handreiking opgeleverd. 

Resultaten

In het huidige project zijn vier leerinterventies verkend om werken op afstand bij reclasseringswerkers te versterken: een handreiking, training, ‘goede praktijken’ en instructiefilmpjes. Uiteindelijk is alleen de handreiking ontwikkeld. In dit project is een internationale literatuurverkenning gedaan naar de geschiktheid van een handreiking voor reclasseringswerkers: hoe ziet deze eruit qua vorm en inhoud? Hierna is de handreiking in nauwe afstemming met de praktijk ontwikkeld. In een pilot hebben zes reclasseringswerkers de conceptversie van de handreiking uitgetest op respectievelijk leesbaarheid, bruikbaarheid, doelmatigheid en geschiktheid. Uit deze pilot bleek dat werkers de handreiking aantrekkelijk vonden in gebruik en als ondersteunend ervaarden bij het voeren van online gesprekken. Zij vonden de tekst goed leesbaar en overzichtelijk. Ook vonden zij dat er voldoende technische tips in stonden. Ze adviseerden de handreiking goed vindbaar te maken op intranet. Uit de probleemanalyse bleek dat een training geen geschikte leerinterventie zou zijn omdat de reclasseringswerkers geen leervragen hadden. De andere leerinterventies zijn door een combinatie van terugtrekking van de reclassering uit KFZ en een verminderde behoefte aan online interventies niet meer uitgevoerd. Uiteindelijk heeft dit project een product opgeleverd dat positief is geëvalueerd in de pilot. De handreiking is mogelijk ook bruikbaar voor andere settingen naast de reclassering. 

Uitvoerende partij

Dit project wordt uitgevoerd door Hogeschool Utrecht in samenwerking met de Reclasseringsacademie.

Eindproducten