Terug naar overzicht

2016-46: Kwaliteit van leven

Doelgroep

Forensisch psychiatrische patiënten in de brede zin, zowel in ambulante als klinische context, ook patiënten die al bezig zijn met een resocialisatietraject.

Relevante factoren voor kwaliteit van leven voor (ex) forensisch psychiatrische patiënten in relatie tot recidiverisico

Binnen de forensische psychiatrie staat de beveiligingsdoelstelling centraal, waardoor de aandacht voor de kwaliteit van leven van patiënten veelal ondergeschikt is aan de aandacht voor risicotaxatie en risicomanagement. Het bewust invulling geven aan kwaliteit van leven in de forensische psychiatrie staat op het moment nog in de kinderschoenen. Door minder aandacht te hebben voor de kwaliteit van leven, worden mogelijk kansen gemist om risico’s op delict- of probleemgedrag zo veel mogelijk te beperken. Inzicht in beschermende factoren, waaronder kwaliteit van leven, kan namelijk een completer beeld scheppen van de mogelijkheden van patiënten en een leidraad bieden voor behandeling en risicohantering. Een hogere kwaliteit van leven kan bijdragen aan het therapeutische klimaat, de therapeutische relatie en aan het effect van de behandeling. Ook in het resocialisatietraject en het vormgeven van het leven van de patiënt buiten de instelling spelen factoren die bijdragen aan kwaliteit van leven een belangrijke rol in het behalen van de beveiligingsdoelstelling. Streven naar een optimale kwaliteit van leven sluit bovendien aan bij het responsiviteitsprincipe van het RNR model, alsook bij het Good Lives Model. In dit kennisdocument worden op basis van literatuuronderzoek en consultatie van patiënten en hun behandelaren, aanbevelingen gegeven aan organisaties, behandelaren en begeleiders voor het verbeteren en monitoren van de KvL van forensisch psychiatrische patiënten. Daarnaast is een document beschikbaar met alle aanbevelingen en handvatten schematisch samengevat. 

Dit product zal op termijn nog worden doorontwikkeld. 

Uitvoerende partij

Pompestichting in samenwerking met Inforsa en Transfore

Eindproduct