In relatie tot

Naast de opdrachtgevers van KFZ, heeft KFZ ook relaties tot andere projecten, organisaties of gremia. Hieronder worden de relaties toegelicht.

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Het EFP ondersteunt het veld van de forensische zorg bij het verhogen van de kwaliteit van zorg, met als doel het bevorderen van de maatschappelijke veiligheid. De rol van het EFP is het bijeenbrengen van experts en het stimuleren van samenwerking en kennisdeling. Het EFP voert het projectmanagement uit van verschillende instellingsoverstijgende projecten. Eén van die projecten is KFZ. 

KFZ-Jeugd

Het programma KFZ richt zich op de volwassen forensische zorg. De opzet voor het programma KFZ-Jeugd is hetzelfde als KFZ, echter richt dat project zich op een andere doelgroep. KFZ-Jeugd richt zich op de forensische jeugdzorg. Binnen dit programma werkt het gehele forensische jeugdzorgveld gezamenlijk aan het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van interventies en behandelingen voor jongeren die in aanraking (dreigen te) komen met politie en justitie.

Kwaliteitskader Forensische Zorg

Het Kwaliteitskader FZ is een richtinggevend kader ontwikkeld door én voor alle betrokkenen binnen de forensische zorg. Het is een gedeelde visie over wat goede forensische zorg is en hoe die zorg zich kwalitatief kan blijven ontwikkelen. Het Kwaliteitskader FZ bestaat uit 5 pijlers. De pijlers zijn uitgewerkt in totaal 27 kwaliteitsaspecten. Opgeleverde producten van KFZ kunnen helpen bij het geven van invulling aan de kwaliteitsaspecten. Zo zijn er bijvoorbeeld binnen KFZ ontwikkelde handreikingen of behandelmodules die geïmplementeerd kunnen worden om te voldoen aan een bepaald kwaliteitsaspect. Onder projecten kan je filteren op pijler van het kwaliteitsnetwerk om te zien welke KFZ-producten voor welke pijlers interessant zijn. Ook op de website van het Kwaliteitskader FZ vind je een inspiratiepagina met filter. Op deze pagina zijn ook KFZ-producten opgenomen. 

Forensische Leerlijn

De Forensische Leerlijn bestaat uit een samenhangend geheel van e-learning modules, ontwikkeld voor en door het forensische zorgveld. De leerlijn helpt instellingen en professionals om op laagdrempelige wijze te werken aan deskundigheidsbevordering, door middel van een breed aanbod van e-learning modules. Werken in de forensische zorg vraagt namelijk veel van de professionals. Zij moeten beschikken over een breed scala van specialistische kennis, vaardigheden en attitudes en deze kennis onderhouden. Het doel van de Forensische Leerlijn is deskundigheidsbevordering en de ontwikkeling van vakmanschap van professionals die werkzaam zijn in het forensische zorgveld. Waar mogelijk wordt kennis vanuit KFZ-producten in de modules verwerkt. De Forensische Leerlijn wordt voor een groot deel gefinancierd door KFZ. 

Techwijzer FZ

De Techwijzer FZ biedt overzicht van de technologische middelen die beschikbaar of interessant zijn voor het forensische zorgveld en direct bruikbaar zijn in de behandeling en begeleiding van cliënten. Het porgramma KFZ financiert dit initiatief. 

Forensisch Vakmanschap 

Forensisch Vakmanschap geeft praktische invulling aan professionele ontwikkeling binnen de forensische zorg. Het is ontwikkeld door én voor de professionals in de forensische zorg. Forensisch Vakmanschap bestaat uit drie onderdelen: de Ontwikkelwijzer, de Organisatiewijzer en de Forensische Werkplaats. Op de Forensische Werkplaats staan verschillende KFZ-producten. 

Kennisplein Gehandicaptensector

Het Kennisplein Gehandicaptensector deelt de kennis en ervaringen van zorgprofessionals, cliënten, en verwanten uit de gehandicaptenzorg doormiddel van programma's, projecten, bijeenkomsten, social media en de website. Ook is er een pagina over LVB en forensische zorg. Op deze pagina vind je handige tips en handvatten voor omgang met cliënten met een LVB binnen de forensische zorg. Tussen deze tips en tools vind je ook KFZ-producten.