Terug naar overzicht

Verdiepingsdiagnostiek (Call 2013-5/2017-73)

Doelgroep

Forensische cliënten met psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek waarvoor in opdracht van reclasseringsmedewerkers een adviesrapport moet worden opgesteld over recidiverisico en behandelontvankelijkheid. 

De verfijning van verdiepingsdiagnostiek

Sinds 2004 is bij de reclassering het instrument de RISc ingevoerd, om criminogene factoren van verdachten inzichtelijk te maken en in te schatten welke factoren voornamelijk een rol kunnen spelen in herhaald daderschap. Met het inzetten van de RISc wordt inzicht in het delict en de dader geboden om zo te bepalen in welke mate er sprake is van een recidiverisico en in hoeverre een dader ontvankelijk is voor een behandeling. De inzet van het instrument bij de reclassering is ten behoeve van het adviesproces aan ketenpartners. Echter, wanneer er sprake is van psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek is 'verdiepingsdiagnostiek' (VD) nodig om dit oordeel en advies voldoende te onderbouwen. Vanuit de reclassering is het verzoek uitgegaan om nadere uitwerking hiervan, zodat er een normering en standaardisering van het product Verdiepingsdiagnostiek tot stand zou komen, die ook aan de eisen van diverse stakeholders moet voldoen. Die eisen houden onder andere in dat het product van gedegen forensisch-psychiatrische kwaliteit is, voldoet aan de behoeften (zowel qua inhoud als vorm) van de reclassering als afnemer en in lijn is met eisen vanuit ForZo/JJI als inkoper/financier van het definitieve product. Met de afronding van dit project is de uitwerking, normering en standaardisering van het product ‘Verdiepingsdiagnostiek’ opgeleverd. 

Toepassing en effecten

Het conceptprotocol voor Verdiepingsdiagnostiek is tijdens dit project in een drietal instellingen middels een pilot uitgezet, tevens zijn er diverse consultaties geweest met 3RO en forensisch deskundigen. Door het verfijnen van dit product is er meer aandacht gekomen voor de gebruikte methodiek en de inzet van diagnostische instrumenten in het kader van verdiepingsdiagnostiek waardoor er meer productintegriteit is ontstaan. Met de verfijning hiervan kunnen de forensische poliklinieken, die de verdiepingsdiagnosiek in opdracht van de reclasseringsmedewerker uitvoeren, op uniforme wijze het product in de praktijk inzetten. Verdiepingsdiagnostiek is inmiddels uitgegroeid tot een product dat veelvuldig wordt toegepast in de praktijk, waarbij is gebleken dat het instrument doelmatig werkt en voor de reclassering een goed bruikbaar product is. 

Het Forensisch Netwerk heeft in 2017 besloten verdiepingsdiagnostiek tot veldnorm te verheffen. Er is een expertmeeting geweest en het protocol is aangescherpt en geactualiseerd door de ontwikkelaars. De meest recente versie kunt u hieronder vinden. 

Uitvoerende partij

Palier & Verslavingszorg Noord Nederland

Eindproduct