Terug naar overzicht

2018-79: Mind the gap. Continuïteit in de forensische keten.

Doelgroep

Het gehele forensische veld, waarbij  de pre-call voornamelijk gericht is op professionals en patiënten. 

Behoeften inventarisatie

Continuïteit van forensische zorg is een thema dat de laatste jaren sterk in de belangstelling staat. Wanneer de strafrechtelijke titel (bijna of voorwaardelijk) afloopt is het essentieel dat er een soepele overgang is naar eventuele vervolgvoorzieningen en/of maatschappelijke re-integratie middels goede huisvesting, werk en sociale inbedding. Gezien de complexiteit van de doelgroep is continue zorg en begeleiding na forensische behandeling essentieel om terugval in delicten, (zelf)destructief, of overlastgevend gedrag te voorkomen. In de afgelopen jaren zijn diverse beleidstukken geschreven en initiatieven ontplooid. Met name vanuit het landelijke programma Continuïteit van zorg. Er is echter nog weinig bekend over de effectiviteit van deze initiatieven,  hierbij is het tevens van belang het perspectief van de forensische patiënt mee te nemen. Deze pre-call heeft in kaart gebracht wat de eerder verrichtte onderzoeken en verkenningen hebben opgeleverd. Van daaruit is geïnventariseerd wat er specifiek voor het forensische veld nodig is, zowel op dit moment als in de toekomst. Deze kennis is uit het veld opgehaald door middel van enquêtes en focusgroepen. 

Het onderzoek heeft een behoefte inventarisatie opgeleverd met hierbinnen een duidelijke prioritering en een concrete aanzet voor vervolgonderzoek of productontwikkeling. 

Uitvoerende partij

De Forensische Zorgspecialisten

Eindproduct