Terug naar overzicht

2019-97: Welke longitudinale onderzoeksvragen zijn relevant voor het forensische veld?

Doelgroep

Het forensisch zorgveld

Welke longitudinale onderzoeksvragen zijn relevant voor het forensisch veld: een klassieke Delphi-studie

Wetenschappelijk onderzoek binnen het volwassen forensische veld in Nederland is vooral cross-sectioneel van aard en primair gericht op individuele verschillen en groepsvergelijkingen. Er zijn slechts enkele longitudinale onderzoeken uitgevoerd. Cross-sectioneel onderzoek heeft veel relevante en bruikbare kennis voor het forensisch veld opgeleverd. Op basis van cross-sectioneel onderzoek kunnen echter geen harde uitspraken worden gedaan over evidentie. Zo kan er geen uitspraak gedaan worden over de veranderingen in gedrag of andere kenmerken over tijd, noch over causale relaties. De beantwoording van dit soort onderzoeksvragen zijn wel relevant voor de volwassen forensische zorg en longitudinaal onderzoek is bij uitstek geschikt om verandering over tijd in kaart te brengen. 

Om het mogelijk te maken om ook in het volwassen forensisch veld de vruchten van longitudinaal onderzoek te plukken, is in dit project een Delphi-studie uitgevoerd. Het doel was om te komen tot acht relevante longitudinale onderzoeksvragen op basis waarvan Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) in de toekomst nieuwe callrondes kan uitzetten. 

Resultaten

Op volgorde van prioriteit zijn de acht belangrijkste thema’s: (1) Effectiviteit, (2) Responsiviteit, (3) Delictanalyse en delictgedrag, (4) Gezond werkklimaat en personeel, (5) Brug bouwen naar de samenleving, (6) (Dynamische) risicofactoren, (7) Zorg op maat en (8) Patiëntperspectief. In dit onderzoek zijn voor elk van deze acht thema’s één of meerdere longitudinale onderzoeksvragen opgesteld.

De acht thema’s voor de longitudinale onderzoeksvragen zijn - gezien de response en representativiteit van het expertpanel - breed gedragen door het werkveld van de forensische zorg voor volwassenen. De thema’s voor longitudinaal onderzoek die door de experts worden genoemd, sluiten bovendien aan bij de visie over forensische zorg die door het ministerie van Justitie en Veiligheid is opgesteld in samenwerking met een groot aantal partners in de forensische zorg. De thema’s en onderzoeksvragen helpen KFZ om de kwaliteit en effectiviteit van de forensische zorg voor volwassenen ook in de toekomst samen met het werkveld te waarborgen. Met het beantwoorden van de onderzoeksvragen wordt voldaan aan de wens om de lange termijn effecten van de forensische zorg voor volwassenen te verbeteren.

Uitvoerende partij

GGzE, onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg in samenwerking met: Tilburg University, Tranzo, Academische Werkplaats Geestdrift.