Terug naar overzicht

2014-20: Middelengebruik en criminaliteit in reclasseringscontext

Doelgroep

Reclasseringswerkers kunnen de resultaten uit dit onderzoek toepassen in het toezicht en advies. 

Het verband tussen middelengebruik en criminaliteit relevant voor de reclasseringscontext 

Effectieve reclassering vereist actuele kennis over het verband tussen middelengebruik en criminaliteit, de factoren die dit verband kunnen beïnvloeden én adequate toepassing van deze kennis bij de verschillende werkzaamheden. Dit is niet alleen van belang voor de dagelijkse begeleiding van reclassanten, maar ook voor het maken van voorlichtingsrapporten, het maken van een risicoprofiel en het aanpakken van dynamische risicofactoren bij de begeleiding ter voorkoming van recidive. Door middel van een literatuurstudie is onderzoek gedaan naar de state of the art van de kennis over het verband tussen middelengebruik en criminaliteit die relevant is voor de reclasseringscontext. Het gaat daarbij om de aard en de sterkte van het verband tussen middelengebruik en criminaliteit, de protectieve - en risicofactoren die invloed hebben op dit verband en de toepasbaarheid van deze kennis op de werkzaamheden van de reclassering.

De literatuurstudie geeft ondersteuning voor de vier gangbare verklaringsmodellen  die de relatie tussen middelengebruik en criminaliteit beschrijven. Deze relaties worden vervolgens verder uitgediept door de onderzoekers. De frequentie of mate van middelengebruik blijkt positief geassocieerd te zijn met de kans op crimineel gedrag én  de frequentie daarvan. Daarnaast is gekeken of er aanwijzingen zijn voor het samengaan van het gebruik van bepaalde middelen met het plegen van een bepaald type delict. 

Toepassing en effect

Het onderzoek heeft geleid tot aanbevelingen voor de praktijk van het (verslavings)reclasseringswerk; zowel voor de uitvoering van het toezicht en het risicomanagement, als ten aanzien van de benodigde competenties en opleiding van werkers in de verslavingsreclassering. De aanbevelingen zijn gekoppeld aan het ‘What Works’ principe, dat onder meer heeft geleid tot een professionalisering van het reclasseringswerk en tot een indeling van het werk gebaseerd op risiconiveaus van cliënten. Naast de inventarisatie van bestaande kennis geeft het rapport zicht op relevante ontbrekende informatie en kennis, wat kan leiden tot aanbevelingen voor (vervolg)onderzoek.

Reclasseringswerkers geven als reflectie op de aanbevelingen dat zij bekend zijn met de conclusies van dit onderzoek en de aanbevelingen reeds toepassen in de praktijk. Zij geven aan dat de professionele inschatting van het recidiverisico essentieel is. In tegenstelling tot de conclusie uit de literatuurstudie, zijn zij wel van mening dat cannabisverslaving een belangrijke in stand houdende factor is bij criminaliteit. 

Uitvoerende partij

Inforsa

Eindproduct

Het eindproduct van deze call is via info@kfz.nl vrij op te vragen door medewerkers van forensische zorginstellingen.