Terug naar overzicht

2021-142: AI binnen 3RO: Toepassing en toekomst

Doelgroep

Reclasseringsorganisaties en reclasseringwerkers

AI binnen 3RO: toepassing en toekomst

Artificial intelligence (AI) speelt een steeds grotere rol in ons leven en wordt langzamerhand in meer branches en organisaties ingezet. Ook binnen het justitiële veld worden de mogelijkheden onderzocht om AI in te kunnen zetten. Een belangrijke verkenning hierbinnen is de mogelijke toepassing van AI binnen 3RO. Het doel van dit rapport is om voor het reclasseringswerk een ruimer begrip te krijgen over wat AI is, hoe AI ingezet kan worden binnen dit reclasseringswerk, wat de voor- en nadelen van deze toepassingen zijn en hoe reclasseringswerkers met zulke AIprogramma’s kunnen werken.

Met het huidige onderzoek wordt de eerste stap gezet in het bouwen van een nieuw framework over hoe AI zou moeten worden toegepast binnen de reclasseringspraktijk evenals organisaties binnen GGZ en justitie waarin soortgelijke beslissingen worden gemaakt die direct impact hebben op cliënten, patiënten of voormalig gedetineerden.

Resultaten

Het is duidelijk dat AI binnen het justitiële veld in opkomst is. Steeds meer AI-programma’s worden ontwikkeld en in gebruik genomen. Voor 3RO lijken er kansen te liggen in het gebruik van AI om reclasseringswerkers te ontlasten in de informatie die zij moeten verwerken. Duidelijk is dat er nog veel haken en ogen zitten aan de inzet van AIsystemen. Concreet bevelen wij aan dat wanneer men verder wil met AI binnen 3RO er (1) voorbij AI als risicotaxatie moet worden gekeken, (2) gekeken moet worden naar de continue ontwikkelingen van AI-systemen en wat er mogelijk is, en (3) de menselijke maat in het oog houden zodat AI-systemen nooit het eindoordeel geven. We zitten voor het toepassen van AI binnen het justitiële veld – en binnen 3RO in het bijzonder – nog in de beginfase. We zullen kritisch moeten blijven op AI-systemen en de inzet van deze systemen continue moeten monitoren met het oog voor de menselijke maat.

Uitvoerende partij

Universiteit Twente in samenwerking met Transfore en reclassering.

Eindproduct

Meer achtergrondinformatie over Artificial Intelligence en 3RO? Bekijk onderstaande presentaties