Terug naar overzicht

2018-82: Doorontwikkeling gedragsinterventie CoVa Plus

Doelgroep

De reclasseringspopulatie, bedoeld voor justitiabelen (intra- en extramuraal) met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende sociaalcognitieve problemen. 

Doorontwikkeling

CoVa Plus is een cognitieve vaardigheidstraining met aandacht voor zelfbeheersing, geïntegreerd in een oplossingsgerichte aanpak. Na afronding van CoVa Plus is de zelfbeheersing van deelnemers in risicovolle situaties toegenomen, is hun probleemoplossend vermogen verbeterd en vinden zij zichzelf meer bekwaam in het uitvoeren van sociaal geaccepteerd/assertief gedrag. Er is een groeps‐ en een individuele variant. CoVa Plus is in september 2016 als goed onderbouwd erkend door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Een interventie is echter niet statisch. Doorontwikkeling op basis van ervaringen en veranderende context is nodig om de interventie effectiever in te zetten. Uit een eerste verkenning van de drie reclasseingsorganisaties in 2017 blijkt dus dat er (inhoudelijke) aanpassingen nodig zijn om de interventie effectiever te kunnen inzetten en de kwaliteit op orde te houden. 

Toepassing en effect

CoVa-plus richt zich op het opheffen van de sociaal-cognitieve tekorten bij personen met een LVB en delict-/probleemgedrag en heeft het volgende hoofddoel: ‘Na afronding van CoVa-plus is het vermogen tot zelfbeheersing van de deelnemer in risicovolle situaties toegenomen, heeft hij een verbeterd probleemoplossend vermogen en vindt hij zichzelf meer bekwaam in het uitvoeren van sociaal geaccepteerd/assertief gedrag.’

Deelnemers krijgen meer grip op hun leven door het aanpassen van denkpatronen en attitudes. Positieve levensdoelen en hulpmiddelen staan centraal. Dit wordt bereikt door:

  • te helpen situaties op kritische wijze te beoordelen;
  • inzicht te bieden in hoe problemen op een rationele wijze op te lossen;
  • meer inlevingsvermogen aan te leren;
  • sociale vaardigheden te verbeteren.

Alle trainers vinden de huidige versie van CoVa-plus een verbetering ten opzichte van de vorige versie uit 2015. De handleiding is zorgvuldiger opgesteld en de zelfinstructiemethode Stop Denk Doe past beter bij de doelgroep. Sommige trainers merken op dat de methode voor sommige deelnemers toch nog simpeler moet en vaker herhaald moet worden. De trainers hebben suggesties gedaan voor de handleiding en hulpmiddelen om de methode in elke sessie weer terug te laten komen.

Er zit meer herhaling in de huidige opzet, maar er mag nog meer herhaling in en nog meer doe-oefeningen. Het is ook aan de trainers om de oefeningen en de herhaling af te stemmen op de behoefte van de deelnemers.

Eindproduct 

Uitvoerende partij

Reclassering Nederland