Terug naar overzicht

2015-42: Risicofactoren en functioneringsniveau LVB

Doelgroep

De handreiking is ontwikkeld ten behoeve van het risicomanagement van forensische psychiatrische patiënten met LVB problematiek.

Inschatten van risicofactoren en functioneringsniveau van LVB-cliënten ten behoeve van het risicomanagementplan 

Met het aansluiten van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) bij KFZ in 2014 is er een inventariserend onderzoek gedaan (precall 2014-22) naar de specifieke behoeften van de LVB populatie in het forensische zorgveld, om ervoor te zorgen dat de middelen van KFZ en VGN op goede wijze worden ingezet. Deze call is een direct resultaat van de onderzoeksagenda die uit deze inventarisatie is voortgekomen. 

Binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg is er, net zoals dat in de forensische psychiatrie het geval is, een groot aantal cliënten dat risicovol en (dreigend) grensoverschrijdend gedrag vertoont. Bij risicotaxatie en -management van risicovol (delict) gedrag worden echter het sociaal emotioneel ontwikkelingsniveau en specifieke tekorten in adaptieve vaardigheden van cliënten met een LVB nog onvoldoende meegewogen. Voor een accurate inschatting van het recidiverisico en het risico-management dat aansluitend hierop moet worden ingezet, is de integratie van het risicodenken en het functioneringsniveau van belang. Met behulp van deze handreiking kan het niveau van functioneren van (forensisch) psychiatrische cliënten met een LVB, wat betreft hun sociaal emotioneel ontwikkelingsniveau en adaptieve vaardigheden worden geanalyseerd. Met behulp van een dergelijke analyse kan worden gekeken naar de samenhang hiervan met risicofactoren en risicotaxatiescores, om daarop het uiteindelijke risicomanagement op aan te passen. 

Toepassing en effect

In dit onderzoek is een handreiking opgeleverd die voor hulpverleners een praktische leidraad biedt om in de praktijk het risicodenken uit de forensische zorg en het functioneringsniveau uit de VG-zorg beter met elkaar te integreren in de behandeling van LVB-cliënten. In deze handreiking wordt aandacht besteed aan hoe deze twee componenten elkaar aanvullen en wat dit kan betekenen voor het inrichten van het risicomanagementplan en de bejegening van deze specifieke groep cliënten. Er wordt gebruik gemaakt van twee instrumenten, de SEO-R² en de AVVB, die zich focussen op het in kaart brengen van het emotioneel functioneren respectievelijk het adaptief functioneren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt in kaart gebracht hoe verschil in perspectief doorslaggevend kan zijn voor de juiste focus in behandeling. 

Uitvoerende partij:

Fivoor & Trajectum

Eindproduct: