Terug naar overzicht

2018-81: Doorontwikkeling CoVa 2.0

Doelgroep

De reclasseringspopulatie, bedoeld voor justitiabelen met een laag tot zeer hoog recidiverisico en bijkomende sociaalcognitieve problemen. 

Doorontwikkeling

De cognitieve vaardigheidstraining CoVa 2.0 is een intramurale en extramurale groepstraining. De focus ligt niet rechtstreeks op het aanpakken van crimineel gedrag, maar op het ontwikkelen van vaardigheden om op een meer prosociale manier te denken en te handelen. Na afronding van de training beheersen de deelnemers beter hun impulsen, hebben zij een groter probleemoplossend vermogen en zijn zij beter in staat kritisch te redeneren. Met deze vorderingen in cognitieve vaardigheden zijn zij beter in staat problemen te voorkomen en/of lossen zij deze efficiënter op. De CoVa 2.0 training is in de loop der jaren twee keer aangepast. De aanpassingen betroffen de vorm en niet de  programmadoelen en werkzame elementen. De huidige CoVa 2.0 is in 2016 als goed onderbouwd erkend door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Er heeft echter nog geen formele procesevaluatie van de programma‐integriteit plaatsgevonden. Uit een eerste interne inventarisatie blijkt dat vooral module B soms ingewikkeld beschreven is. De inhoud is taalkundig vereenvoudigd en op onderdelen aangepast. Ook is er behoefte is aan inzicht op welke punten CoVa 2.0 verbeterd kan worden. Een procesevaluatie van de programma‐integriteit geeft inzicht in hoeverre de interventie wordt uitgevoerd zoals bedoeld en of de beoogde doelgroep wordt bereikt. Deze procesevaluatie geeft ook zicht op knelpunten in het gebruik van de handleidingen en mogelijkheden voor verbetering en/of vergroten van het effect. Op basis daarvan zijn de handleidingen, indien nodig, bijgesteld. Inmiddels is er een nieuwe versie toegevoegd van de eindrapportage procesevaluatie CoVa 3.0. Het project heeft tevens een tool ontwikkeld om de programma‐integriteit efficiënt te monitoren. Voor een effectonderzoek (een volgende stap in de evaluatiecyclus) zullen betrouwbare en valide instrumenten geselecteerd worden die nodig zijn voor het meten van de programmadoelen.

Uitvoerende partij

Reclassering Nederland

Eindproducten

Tools
Handleidingen
Communicatiemiddelen