Terug naar overzicht

2019-101: Implementatie interventie Alcohol en geweld

Doelgroep

(Jong)volwassen justitiabelen die veroordeeld zijn voor een geweldsdelict dat is gepleegd onder invloed van alcohol. De minimum leeftijd om deel te nemen is 16 jaar. 

Doorontwikkeling gedragsinterventie voor 3RO

In 2018 is er met Call 2018-83 een eerste hand geslagen aan het doorontwikkelen van de gedragsinterventie Alcohol & Geweld. Het doel hiervan was aanpassen van verbeterpunten en daarmee erkenning door de Erkenningscommissie Justitiele Interventies van deze verbeterde en verfijnde versie. 

De interventie is gericht op  het voorkomen van agressief gedrag, met name door het veranderen van alcoholgebruik in situaties die kunnen leiden tot geweld. Om dit te bereiken richt de training zich enerzijds op bewustwording, anderzijds op (gedrags)verandering. Deelnemers krijgen onder andere inzicht in de relatie tussen (overmatig) alcoholgebruik en agressief gedrag, risicosituaties voor agressie en de rol van alcohol daarin, en de voor- en nadelen die verandering van het alcoholgebruik in risicosituaties kan hebben. Met behulp van oefeningen leren zij sociale druk herkennen en in risicosituaties alcohol te weigeren en/of agressie te voorkomen. Tevens leren zij zelfcontrolemaatregelen toe te passen om overmatig alcoholgebruik en agressief gedrag tegen te gaan. De training wordt extramuraal aangeboden en bestaat uit 2 individuele gesprekken en 9 groepsbijeenkomsten.

Resultaten 

Twee onafhankelijk van elkaar opererende trainers voerden een pilot uit met als doel de trainershandleiding en het werkboek te verbeteren. Hiermee is de werkbaarheid vergroot (werkvormen en uitleg) en de taal en de flow van de teksten verbeterd (eenvoudiger taalgebruik en nieuwe pictogrammen). Door de coronacrisis is het niet mogelijk geweest om de interventie te testen zoals deze is bedoeld, namelijk in bijeenkomsten waar de trainer(s) én de deelnemers(s) samen in een ruimte aan de slag gaan met de tranining. Om toch praktijkervaring met de nieuwe training op te doen en op basis van die ervaring de training te verbeteren, werd er besloten de training in online omstandigheden te testen. 

Een belangrijke verandering in versie 3.0 is de aanpassing van de doelgroepomschrijving. Deze is veranderd door het recidiverisico te beperken tot ‘midden’ en de minimumleeftijd voor deelname aan de training te verhogen van 16 naar 18 jaar. Door deze aanpassingen zijn de werkvormen beter toegespitst op de doelgroep (responsiviteit). Inhoudelijke aanpassingen zijn aangebracht door werkvormen te kiezen die minder verbaal zijn en meer gericht op het aanleren van vaardigheden. Bovendien kan de trainer in versie 3.0 kiezen uit meerdere werkvormen, waardoor de responsiviteit van de interventie verder verbetert en zijn verouderde trainingselementen vervangen of verwijderd. Ook de interventiebeschrijving, die de training theoretisch onderbouwt, is verbeterd; onder andere door de relatie tussen alcoholgebruik en geweld duidelijker te maken. 

Eindproduct

- Werkboek

- Trainershandleiding

- Procesrapportage

Uitvoerende partij 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) in samenwerking met Instituut voor Leefwijzen en Verslaving (IVO), Fivoor, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en Novadic-Kentron.