Terug naar overzicht

2016-61: Competentieset forensisch sociaal professional

Doelgroep

Medewerkers die werken met (groepen van) cliënten die vanwege een maatregel of sanctie in een gedwongen behandelkader zijn geplaatst.

De forensisch sociaal professional

In Nederland werken ruim 20.000 professionals in een justitieel kader, zoals toezichthouders bij de reclassering, groepsleiders in Justitiële Jeugdinrichtingen, gezinsvoogden bij Bureau Jeugdzorg of begeleiders in tbs-klinieken. Al deze professionals hebben tot taak toezicht te houden op volwassenen of kinderen die een gevaar vormen of die gevaar lopen. Deze forensisch sociale (en pedagogische) professionals werken met burgers bij wie bemoeienis is opgelegd op grond van een juridisch gelegitimeerde ingreep, een sanctie of een maatregel. De maatschappelijke opdracht aan forensische professionals is dan ook het verminderen van recidive van criminaliteit, kindermishandeling of verwaarlozing. De kern van het professionele handelen bestaat uit een combinatie van risicobeheersing (controleren, beheersen, begrenzen) en verandering (begeleiden, motiveren of behandelen).

Een effectieve werkalliantie in gedwongen kader wijkt af van die in het vrijwillige kader. Het bevorderen van motivatie kent bijvoorbeeld een specifieke dynamiek als bemoeienis is opgelegd. Helderheid over de condities en de positie van de professional speelt hierbij een belangrijke rol. Naast aandacht voor veiligheid en recidive werkt deze professional aan gedragsverandering bij re-integratie en participatie in de maatschappij van cliënten. Dit werk vraagt om een hoge mate van professionaliteit, effectieve methodieken, specifieke competenties en gerichte opleidingen. In dit project is daarom een competentieprofiel doorontwikkeld voor professionals in deze specifiek forensische context. Deze publicatie beschrijft de zeven competenties die uniek zijn voor de forensisch sociaal professional. Ze dienen als verdieping op de beroepscompetenties van de sociaal werker en van de jeugd- en gezinsprofessional. Met de set kunnen beroepsverenigingen, opleidingen en werkgevers hun opleidingstrajecten en de beroepspraktijk verbeteren. Ook wordt hiermee doorstroming, scholing en afstemming met het onderwijs makkelijker. Professionals kunnen de competentieset gebruiken voor reflectie op het eigen functioneren.

Uitvoerende partij

Dit project is vormgegeven en geleid door Movisie in samenwerking met de partijen: 3RO, DJI, Lectoraat werken in een jusitieel kader (Hogeschool Utrecht) en KFZ. 

Eindproduct