Filter projecten

Status

Opgeleverd in

Thema

Setting

Diagnostiek en behandeling

Precall, handleidingen en studies

xAlle filters wissen
Lopend

2022-186: Ontwikkeling van een handreiking voor werken met vrouwelijke plegers van terrorisme

Empirische kennis over vrouwelijke plegers van terrorisme bestaat nauwelijks. Het doel van dit onderzoek is dan ook in deze leemte te voorzien en een handreiking te ontwikkelen voor het werken met deze vrouwen.

Lopend

2022-183: Neuropredictie in de forensische zorg: Een kwalitatieve analyse van ethische en juridische dilemma’s en co-creatie van handreikingen voor de praktijk

Het doel van dit project is het onderzoeken van ethische en juridische dilemma’s voor het gebruik van neurotechnologieën, en meer specifiek neuropredictie, in de forensische zorg.

Lopend

2022-182: Traumabehandeling en responsiviteit in de forensische zorg

Dit project beoogt antwoord te geven op de vraag: hoe is het gesteld met de trauma-responsiviteit in de forensische zorg in Nederland? De doelstelling van dit project betreft het opstellen van een handreiking voor clinici in de forensische psychiatrie welke hen inzicht geeft in huidige stand van de kennis wat betreft trauma-responsiviteit en adviezen bevat met betrekking tot de best practices voor de praktijk.

Lopend

2022-180: Meten is weten: een pilotstudie naar de inzet van wearables ter ondersteuning van agressieregulatietherapie

Het in kaart brengen van hoe wearables ingezet kunnen worden in ambulant aangeboden ARopMaat behandelingen

Lopend

2022-168: Ontwikkeling theoretisch kader voor de forensische kwaliteitsnetwerken

Het ontwikkelen van een theoretisch kader voor de forensische kwaliteitsnetwerken, dat duidelijk maakt welke aanpak en welke werkzame factoren tot welke doelen leiden.

Lopend

2022-153: Werkingsmechanismen en interventies van vaktherapie in de forensische zorg

Het doel van dit project is kennis- en kwaliteitsontwikkeling en professionalisering van vaktherapie in de forensische zorg.

Lopend

2021-149: Implementatie toolbox middelengebruik in de forensische zorg

Het doel van deze implementatiecall is om de informatie die verkregen wordt uit een pre- en implementatiepilot te verwerken, zodat de eindgebruikers kunnen profiteren van de eerder ontwikkelde toolbox middelengebruik in de forensische zorg.

Afgerond en implementeerbaar

2021-143: Online gedragstraining bij reclasseringscliënten

Wat is het verschil tussen het geven van online- en offline trainingen? Welke ervaringen zijn er opgedaan met online justitiële interventies? En wat zijn de voor- en nadelen hiervan?

Afgerond

2021-142: AI binnen 3RO: Toepassing en toekomst

Artificial intelligence (AI) wordt steeds vaker gebruikt in onze samenleving, maar waarom nog niet binnen de 3RO? En, is dat wenselijk?

Lopend

2021-141: Doorontwikkeling verdiepingsdiagnostiek

De doorontwikkeling van het product verdiepingsdiagnostiek heeft betrekking op de verdere implementatie van het product.

Afgerond en implementeerbaar

2020-147: Behandelen van vrouwen in forensische klinische zorg: Een vak apart?

De handreiking bestaat uit concrete richtlijnen voor het behandelen van vrouwen in de forensisch klinische zorg, waarbij ook kennis uit de ambulante sector wordt meegenomen.

Lopend

2020-131: Literatuuronderzoek en operationalisatie van behandelvoortgang binnen de forensische zorg

Het ontwikkelen van een multidimensionaal conceptueel model voor de operationalisatie van behandelvoortgang dat toepasbaar is binnen de gehele forensische zorg.

Afgerond

2020-129: Literatuuronderzoek naar de bruikbaarheid en effecten van kwaliteitstoetsingsmethoden in de (forensische) zorg

In deze call wordt onderzocht wat er bekend is over kwaliteitstoetsingsmethoden zoals de Forensische Kwaliteitsnetwerken met betrekking tot: de theoretische uitgangspunten en veronderstelde werkzame factoren, de effectiviteit en de bruikbaarheid en randvoorwaarden.

Afgerond

2020-124: Vooronderzoek doorontwikkeling Ervaringsdeskundigheid in de Forensische GGZ

Doel van dit programma is om de kwaliteit van de forensische zorg te ontwikkelen en verbeteren en om de implementatie van de ontwikkelde producten te stimuleren.

Afgerond en implementeerbaar

2019-99: Doorontwikkeling handreiking middelencontrole voor reclasseringswerkers

Doel van dit project is het uitwerken van de handreiking (Call 2015-21) tot een handelingsprotocol. Hierbij wordt ingezoomd op de verbinding van middelencontroles met gedragsinterventies, ambulante behandeling en toezicht.

Afgerond

2019-98: Verband middelengebruik en criminaliteit voor de (verslavings)reclassering

Handelingsprotocol Middelengebruik & Criminaliteit voor de (verslavings)reclassering

Afgerond

2019-97: Welke longitudinale onderzoeksvragen zijn relevant voor het forensische veld?

Welke longitudinale onderzoeksvragen zijn relevant voor het forensisch veld: een klassieke Delphi-studie

Afgerond

2019-120: Evaluatie en inventarisatie behoeften LVB-populatie in de forensische zorgverlening: kennisagenda

Evaluatie en inventarisatie behoeften LVB-populatie in de forensische zorgverlening

Afgerond

2019-118: Handreiking Verlof Toetsing (VT)

De Handreiking Verlof Toesting (VT) biedt resultaat op inhoud en proces van de verloftoetsing binnen de scope van de FPA’s in Nederland.

Afgerond en implementeerbaar

2019-115: De forensische cliënt op de juiste plek: Naar passende zorg door een goede informatie-uitwisseling tussen plaatser en woonvoorziening

In dit project worden concrete en toegankelijke informatie-uitwisselingsproducten ontwikkeld voor de BW/MO instellingen en getoetst op de toepasbaarheid in een pilot.

Afgerond en implementeerbaar

2019-113: Haalbaarheidsonderzoek Verlofapp 2.0

Het doel van het huidige project is om middels een pilot bij verschillende organisaties de VerlofHulp 2.0 te evalueren op patiënt-, behandelaar- en organisatieniveau, indien noodzakelijk te optimaliseren en bredere implementatie voor te bereiden.

Lopend

2019-109: Partnergeweld Problematiek in beeld

Identificeren van suptypes van partners van partnergeweld.

Afgerond en implementeerbaar

2019-105: Effectief methodisch werken in reclasseringstoezicht: een systematisch literatuuroverzicht

Dit onderzoek heeft als doel om een systematisch overzicht te geven van werkzame elementen voor reclasseringstoezicht op grond van wetenschappelijk onderzoek.

Lopend

2019-104: Effectiviteitsstudie Grip App

Afgerond

2019-103: Evidence gap map vaktherapie: de ontwikkeling van een evicende gap map voor vaktherapie in de forensische GGZ

Het doel van dit project is om de kennislancune op basis van wetenschappelijk gepubliceerde en niet gepubliceerde literatuur te achterhalen; behoeften naar nieuw onderzoek op te halen bij vaktherapeuten, onderzoekers, verwijzers en ervaringsdeskundigen/patiënten; onderzoeken te prioriteren op basis van praktijk en wetenschap.

Afgerond

2019-102: Prevalentie en effectieve behandeling van NAH in de forensische populatie

Doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de prevalentie en de rol van niet-aangeboren hersenletsel in behandelingen binnen de forensische populatie, teneinde een screeningsinstrument en handreiking te ontwikkelen.

Afgerond

2019-100: Vertaling van risicotaxatie naar risicomanagement

Risicotaxatie gedaan en hoe nu verder?

Afgerond

2018-96: Gezinsbenadering in de (forensische) zorg: een eerste verkenning 

Een handreiking voor gezinsbenadering volgens een levensloopperspectief voor hulpverleners in de BW/MO setting

Afgerond en implementeerbaar

2018-95: Omgaan met de spagaat van het krachtgericht werken met forensische cliënten binnen de opvang

In dit onderzoek is achterhaald waar medewerkers van de maatschappelijke opvang tegen aan lopen in hun dagelijkse werk en hoe zij met dilemma’s om kunnen gaan door hierop te reflecteren om op die manier het professioneel handelen te verbeteren.

Afgerond

2018-93: Implementatie Handreiking Risicomanagement LVB

De handreiking is ontwikkeld ten behoeve van het risicomanagement van forensische psychiatrische patiënten met LVB problematiek.

Afgerond en implementeerbaar

2018-92: Kwaliteit van leven en middelengebruik in de forensische zorg

In deze call is het spanningsveld dat bestaat tussen het beleid rondom middelengebruik en het verbeteren van de kwaliteit van leven in de forensische GGZ onderzocht.

Afgerond en implementeerbaar

2018-90: Handelingsprotocol voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten in de forensische psychiatrie

Dit project heeft als doel structureel en op een systematische wijze aandacht besteden aan het thema ‘KvL van forensisch psychiatrische patiënten’.

Afgerond en implementeerbaar

2018-89: Responsiviteit ASS

Dit project zal een overzicht opleveren van de neurocognitieve problemen en leerstijl van mensen met ASS en de invloed die dat heeft op de responsiviteit in gangbare interventies.

Afgerond en implementeerbaar

2018-88: Responsiviteit bij behandeling van forensische patiënten met ADHD

Onderzoek van de leerstijl van mensen met ADHD.

Afgerond

2018-86: Cliëntprofielen Forensische Verslavingszorg

Een beschrijving van bestaande cliëntprofielen vanuit wetenschap, databases en de betekenis die dit zou moeten hebben voor de zorg (inhoud, duur, kosten).

Afgerond en implementeerbaar

2018-85: Implementatietraject duurzame verbinding

Relationeel werken en contact na behandeling ter voorkoming van recidive.

Afgerond

2018-84: Handreiking indicatiestelling forensische zorg voor LVB (Call 2018-84)

In dit project wordt een handreiking ontwikkeld voor indicatiestellers forensische zorg voor het herkennen en bepalen van de (aard van de) LVB problematiek.

Afgerond

2018-80: Technologie in de fggz: crossing borders

In deze pre-call is onderzocht welke specifieke veelbelovende technologieën meer aandacht vanuit de praktijk en onderzoek behoeven.

Afgerond

2018-79: Mind the gap. Continuïteit in de forensische keten.

Deze pre-call inventariseert de behoeften van professionals en patiënten in de forensische zorg met betrekking tot continuïteit van zorg en de levensloop.

Afgerond

2018-78: Behoefteninventarisatie betrekken familie en andere naasten bij de forensische zorg

In deze pre-call zal de behoeften en ervaringen van naasten, cliënten en behandelaars geïnventariseerd worden op het gebied van betrekken van naasten in de forensische zorg.

Afgerond

2017-72: Onderzoeksbehoeften PPC's

Deze pre-call inventariseert de behoeften aan onderzoek, (door)ontwikkeling van producten en (behandel)interventies in de specifieke context van de penitentiaire psychiatrische centra (ppc).

Afgerond

2017-69: Implementatie van de behandeling van brandstichters

Dit project betreft de implementatiestudie van het behandelprotocol voor de behandeling van (subtypen) brandstichters in de forensische ggz.

Afgerond

2017-68: Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) als nieuwe interventie voor het reduceren van gewelddadige recidive

In deze studie wordt onderzocht in hoeverre de methodiek tDCS een succesvolle interventie kan zijn om gewelddadig delictgedrag bij verslaafden justitiabelen in de toekomst te voorkomen.

Afgerond en implementeerbaar

2017-67: Ontwikkeling handreiking voor de behandeling van (chronische) insomnie bij patiënten van forensische afdelingen

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een handreiking voor cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van chronische insomnie (CGT-I). Deze wordt specifiek ontworpen voor de doelgroep van forensisch psychiatrische patiënten.

Afgerond

2017-66: Partners van plegers relationeel geweld in beeld

Er is een literatuurstudie gedaan om te achterhalen wat er tot nu toe bekend is over eventuele psychopathologie van partners van plegers van relationeel geweld, en welke mogelijke gevolgen dit kan hebben voor behandeling.

Afgerond

2017-65: Onderzoeksbehoeften 3RO

Deze pre-call inventariseert de behoeften aan producten binnen de specifieke reclasseringscontext (instrumentarium, richtlijnen etc.) en behoeften aan gedragsinterventies waarmee het aanbod verbeterd en/of vernieuwd kan worden.

Afgerond

2017-64: Validatieonderzoek ambulant risicotaxatie-instrument FARE

Dit project betreft een validatieonderzoek van het recent ontwikkelde risicotaxatie-instrument de FARE, voor ambulante forensische zorg. Binnen vier ambulante instellingen wordt het instrument ingezet en getoetst.

Afgerond en implementeerbaar

2017-52: Doorontwikkeling handelingsprotocol middelengebruik

Dit betreft de doorontwikkeling van de handreiking over middelengebruik in forensisch klinische context. Hier wordt toegewerkt naar een handelingsprotocol dat meer praktische handvatten geeft aan het dagelijkse handelen.

Afgerond en implementeerbaar

2016-60: Handreiking slachtofferbewust werken voor forensisch maatschappelijk werkers

Dit project betreft de implementatie en doorontwikkeling van de handreiking: Slachtofferbewust werken voor Forensisch Maatschappelijk Werkers.

Afgerond en implementeerbaar

2016-6: Handelingsprotocol zorgprogramma psychotische stoornissen (Call 2016-6B)

Deze studie betreft een verdieping en vertaalslag naar implementatie in de praktijk, van het zorgprogramma psychotische stoornissen dat in 2015 binnen het EFP is afgerond.

Afgerond

2016-57: Agressief gedrag vanuit het perspectief van mensen met een LVB: een voorstudie naar ervaringsdeskundigheid binnen de forensische behandeling voor LVB

Onderzoek naar de ervaringskennis van mensen met een LVB/ZB die zij geven ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Dit is de eerste stap naar eventuele inzet van ervaringsdeskundigen binnen de LVB-doelgroep.

Afgerond en implementeerbaar

2016-56: Samenwerking bij forensische cliënten in de opvang

In dit project is gekeken naar succesfactoren en knelpunten in de samenwerking bij cliënten in de forensische opvang. Aan de hand hiervan is een handreiking ontwikkeld die professionals kunnen gebruiken als leidraad.

Afgerond en implementeerbaar

2016-55: Proactief handelen bij dreigende agressie van cliënten in opvangvoorzieningen

Bij (dreigende) agressie vallen professionals snel terug op repressie en regels, wat risico op nieuwe incidenten verhogen kan. Vanuit herstelgericht werken heeft deze call een handleiding 'Proactieve Agressiehantering voor Opvangvoorzieningen' (PAvO) opgeleverd.

Afgerond en implementeerbaar

2016-54: Krachtgericht werken aan veiligheid binnen de Maatschappelijke Opvang

In dit onderzoek is gekeken welke factoren van belang zijn in het vormgeven van een veilig behandelklimaat. Tevens is er een werkboek en een handelingsprotocol ontwikkeld over de inzet van dwang en drang binnen het krachtgericht werken.

Afgerond

2016-53: Implementatiestudie delictanalyse

In dit vervolgonderzoek wordt door middel van proeftuinen (in fpc's, fpk's, fpa's, ppc's en forensische poli's) gewerkt aan een algemeen en sectorspecifiek implementatieadvies van de methode delictanalyse.

Lopend

2016-51: Cognitieve profielen

Dit project richt zich op het verhelderen van de relatie tussen antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik door het gebruik van cognitieve profielen, zodat men in de behandeling de juiste primaire focus heeft.

Afgerond en implementeerbaar

2016-50: Handreiking 'LVBeeld; basis voor discussie, vertrekpunt voor herkenning'

Dit project heeft als doel dat professionals die aan het begin van de strafrechtsketen staan, een LVB-cliënt sneller en beter herkennen. Door middel van interactieve training leert men de LVB tijdig te herkennen en te signaleren.

Afgerond

2016-49: Basiszorgprogramma ambulant

Hier wordt een basis zorgprogramma ontworpen voor de ambulante forensische setting, met oog voor verschillen met de klinische setting (bijv. doelgroep) en verschillende werkwijzen die kenmerkend zijn voor de ambulante zorg.

Afgerond

2016-48: Ontwikkelingsstoornissen

In dit inventariserende onderzoek is gekeken naar de behoeften aan verdiepend onderzoek gericht op de specifieke doelgroep van forensisch psychiatrische patiënten met een ontwikkelingsstoornis ASS en/of ADHD.

Afgerond en implementeerbaar

2016-47: Ervaringsdeskundigheid in de forensische psychiatrie

Het belang en mogelijkheden van ervaringsdeskundigen binnen de forensische psychiatrie zijn hier in kaart gebracht, met het oog op praktische toepassingsmogelijkheden en beperkingen die in deze specifieke sector een rol spelen.

Afgerond

2016-46: Kwaliteit van leven

Dit betreft een kennisdocument met aanbevelingen en handvatten voor het verbeteren van de objectieve en subjectieve kwaliteit van leven van forensisch psychiatrische patiënten. Het doel is om meer aandacht creëren voor kwaliteit van leven in de forensische context, waar de primaire focus logischerwijs op beveiliging ligt.

Afgerond

2015-9: Antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik

In dit project is een aanzet geformuleerd voor een richtlijn over de diagnostiek en de behandeling van problematisch middelengebruik.

Afgerond en implementeerbaar

2015-42: Handreiking risicofactoren en functioneringsniveau LVB

In dit project is gewerkt aan een protocol en bijbehorend instrumentarium waarbij risicofactoren en functioneringsniveau van cliënten met een LVB in kaart worden gebracht, ten behoeve van het risicomanagementplan.

Afgerond

2015-40: Onderzoeksbehoeften Federatie Opvang

In dit project is gekeken naar de onderzoeksbehoeften in het veld van maatschappelijke opvanginstanties die te maken hebben met de doelgroep van forensische cliënten.

Afgerond en implementeerbaar

2015-21: Protocol voor middelencontrole in reclasseringscontext

Ontwikkeling van een handelingsprotocol om de controle op middelengebruik te professionaliseren en te standaardiseren. Deze kan ingezet worden in de ambulante setting voor cliënten met middelenproblematiek.

Afgerond

2014-35: Behandelvoortgang seksuele stoornissen (Call 2014-35)

In dit onderzoek is gekeken naar de meest geschikte instrumenten voor het meten van behandelvoortgang bij patiënten met een seksuele stoornis, omdat reguliere instrumenten hiervoor niet toereikend blijken te zijn.

Afgerond

2014-34: Behandelvoortgang persoonlijkheids stoornissen

In dit onderzoek is gekeken naar de meest geschikte instrumenten voor het meten van behandelvoortgang bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, omdat reguliere instrumenten hiervoor niet toereikend blijken te zijn.

Afgerond

2014-26: Do's & Don'ts e-Health

In dit onderzoek is gekeken welke e-health toepassingen uit de algemene zorgsector wel of niet succesvol zijn in de praktijk, wat hiervoor de redenen zijn en wat de forensische zorgsector hiervan kan leren voor eigen e-health toepassingen.

Afgerond

2014-23: Subgroepen brandstichters

De dadergroep brandstichters kan in verschillende subtypen worden onderscheiden. Die subtypen beïnvloeden de opsporingsrelevante kenmerken voor politie maar zijn ook van invloed op behandeling van deze groep forensische patiënten.

Afgerond

2014-22: Behoefteninventarisatie LVB sector

Inventariserend onderzoek om in kaart te brengen op welke gebieden in de LVB sector behoefte is aan verdiepend onderzoek.

Afgerond en implementeerbaar

2014-20: Middelengebruik en criminaliteit in reclasseringscontext

In dit rapport wordt het verband tussen middelengebruik en criminaliteit uitgediept, specifiek voor de reclasseringscontext. Focus hierbij is de aard en sterkte van dit verband, beïnvloedende factoren en de toepasbaarheid voor de reclassering.

Afgerond en implementeerbaar

2014-17: Seksuele preoccupatie bij zedendelinquenten

In dit onderzoek is gekeken naar het werkende mechanisme achter seksuele preoccupatie onder zedendelinquenten. Er is gezocht naar een methode om dit correct vast te stellen, en te beïnvloeden om recidive op dit gebied te voorkomen.

Afgerond

2014-16: Vrouwvijandigheid bij zedendelinquenten

Centraal stond het vast stellen en in kaart brengen van deze specifieke cognitieve vervorming bij zedendelinquenten. Er is gekeken naar een passend instrument om dit te meten en naar implicaties hiervan voor behandeling.

Afgerond

2014-14: Kwaliteitsnetwerk FPA

Gebaseerd op een Engelse methodiek is binnen dit project de vertaling van het kwaliteitsnetwerk naar de Nederlandse forensische zorgcontext gemaakt. Het resulteert in een volledig opgezet en draaiend kwaliteitsnetwerk.

Afgerond

2013-7: Zedendelinquenten onderscheiden

Binnen dit project is gekeken naar onderscheidende factoren tussen verschillende soorten daders binnen de groep van zedendelinquenten. Op basis hiervan zijn drie vervolgcalls uitgezet ter verdieping van deze eerste conclusies.

Afgerond

2013-6: Herstelondersteunende interventies patiënten met psychotische stoornis

Dit onderzoek biedt een verdieping in effectieve herstelondersteunende (behandel)interventies, ter aanvulling op het Zorgprogramma Psychotische Stoornissen van het EFP.

Afgerond

2013-4: Sociotherapeutisch milieu

Explorerende studie (bestaande uit twee delen) over best practice van sociotherapie en over de werkzame elementen in het creëren van een gunstig sociotherapeutisch milieu in de forensische klinische setting.

Afgerond

2013-2: Handreiking problematisch middelengebruik klinisch

Een richtlijn voor professionals werkzaam in de forensische klinische setting, die werken met patiënten met problematisch middelengebruik als onderdeel van hun diagnose, gericht op recidive vermindering.

Afgerond en implementeerbaar

2013-13: Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er

Dit project geeft een richtlijn voor het al dan niet initiëren van contact tussen dader en slachtoffer. Het doel is de positie van het slachtoffer te verbeteren en te definiëren wanneer het wenselijk is om deze te betrekken in de behandeling van de dader.

Afgerond

2013-12: Diagnose en delictgevaar bij volwassenen met ASS

In dit handelingsprotocol staan de specifieke risicofactoren en risicomanagement voor patiënten met een ASS centraal, met praktische handvatten voor de dagelijkse toepassing hiervan in behandeling en risicomanagement.

Afgerond en implementeerbaar

2013-11: Delictanalyse in de forensische zorg

Door middel van het inventariseren van het gebruik en de inzet van delictanalyse in verschillende settings in de forensische zorg, is een standaard richtlijn geïntroduceerd die professionals kunnen toepassen.

Afgerond en implementeerbaar

2013-1: Leefstijltraining Justitiabelen i.c.m. contingency management

Dit betreft een protocol over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van contingency management gecombineerd met cognitieve gedragstherapie voor middelengebruik in de ambulante forensische (verslavings)zorg.

Afgerond

Verdiepingsdiagnostiek (Call 2013-5/2017-73)

Bij psychiatrische- en of verslavingsproblematiek is er, naast het afnemen van de RISc ook verdiepingsdiagnostiek nodig. In dit onderzoek is er een gestandaardiseerd product ontwikkeld.