Terug naar overzicht

2014-14: Kwaliteitsnetwerk FPA

Doelgroep

De originele doelgroep waren de forensisch psychiatrische afdelingen (fpa's), maar de methodiek van het kwaliteitsnetwerk is algemeen inzetbaar voor de klinisch forensische setting.

Quality Network for Forensic Mental Health Services

Binnen dit project werd gewerkt aan het toepasbaar maken, toetsen en invoeren van een kwaliteitsnetwerk binnen de klinische forensische setting in Nederland. De methodiek voor het kwaliteitsnetwerk is gebaseerd op het 'Quality Network for Forensic Mental Health Services' dat in Engeland gebruikt wordt door het College Centre for Quality Improvement. Het doel van het kwaliteitsnetwerk is het gestructureerd vergelijken en leren van elkaar, om aldoende het werken in de forensische zorgsector op een hoger plan te brengen. Het kwaliteitsnetwerk maakt gebruik van een cyclisch proces en is in eerste aanleg gestart voor de forensich psychiatrische afdelingen (fpa's). Er wordt gestart met het formuleren van standaarden die de deelnemende partijen belangrijk achten. Aan de hand daarvan maakt elke deelnemende fpa een zelfreview, waarna vervolgens een reviewteam (bestaande uit collega-fpa's en patiëntreviewers) op bezoek komt. Dit bezoek, waarin men aan de hand van de geformuleerde standaarden op zoek gaat naar hoe men in de instelling bepaalde zaken aanpakt, resulteert in een instellingsrapport. Zo formuleert men parels (dingen die erg goed gaan in de instelling) en oesters (dingen die nog moeilijk zijn, waar men aan wil werken). Op basis van alle instellingsrapporten wordt een landelijk rapport gemaakt en volgt een landelijke bijeenkomst. Het doel hiervan is het delen van best practices, gezamelijk zoeken naar oplossingen en het bepalen van nieuwe standaarden. 

Toepassing en effect

De afgelopen jaren heeft de sector gezamelijk gewerkt aan een beschrijving van hoe de ideale fpa eruit zou moeten zien. Aan de hand van dit visiedocument hebben werkgroepen op vier thema's (zorgprogrammering, risicomanagement, beveiliging en uitstroom) een advies geformuleerd. Deze adviezen waren de input om de eerste set standaarden te formuleren. In Fase 1 stond het vertalen van de Engelse methodiek naar de Nederlandse situatie en het bepalen van een eerste set standaarden centraal. Ook is er in deze fase een pilot met 6 fpa's uitgevoerd, inclusief een procesevaluatie. In Fase 2 is een digitaal platform (KNAPP) beschikbaar gesteld waar de medewerkers van deelnemende instellingen elkaar kunnen treffen. Online kunnen er parels en oesters worden gedeeld en besproken, resulterend in een volwaardig forensisch kennisdeelplatform. In deze fase is ook de tweede en derde cyclus van het kwaliteitsnetwerk afgesloten. In Fase 3 stond een onderzoek naar het effect van deelname aan het kwaliteitsnetwerk centraal, tevens is er toen een haalbaarheidsonderzoek (feasibility study) naar het potentieel van het kwaliteits-netwerk uitgevoerd. 

Naar aanleiding van het succesvolle inzetten van het kwaliteitsnetwerk fpa, zijn er inmiddels ook andere kwaliteitsnetwerken gestart: het kwaliteitsnetwerk De Borg en het kwaliteitsnetwerk Forensische Verslavingszorg. Op de website van de kwaliteitsnetwerken kunt u meer lezen over deze initiatieven.

Uitvoerende partij

GGZ Noord-Holland Noord (gezamelijke fpa's). 

Eindproduct