Terug naar overzicht

2018-93: Implementatie Handreiking Risicomanagement LVB

Doelgroep

De handreiking is ontwikkeld ten behoeve van het risicomanagement van forensische psychiatrische patiënten met LVB problematiek.

Bejeging en behandeling verbeteren 

In eerder onderzoek (call 2018-42) is een handreiking ontwikkeld die voor hulpverleners een praktische leidraad biedt om in de praktijk het risicodenken uit de forensische zorg en het functioneringsniveau uit de VG-zorg beter met elkaar te integreren in de behandeling van LVB-cliënten. In het eindverslag ‘Handreiking risicomamangement LVB’ werd onder andere een handzame methode en instrument Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking (AVVB) gepresenteerd om adaptieve vaardigheden van mensen met een LVB in kaart te brengen. Daarnaast werd een format en stappenplan ontwikkeld waarmee adaptieve vaardigheden (zoals gemeten met de AVVB) en het emotioneel functioneringsniveau van de cliënt (zoals gemeten met de SEO-R²) tot een belangrijk onderdeel kunnen worden gemaakt van het risicomanagementplan van cliënten.

In deze implementatiecall wordt beoogd om de bejegening en behandeling van cliënten met een LVB en agressief gedrag te verbeteren. Implementatie van de handreiking zou ertoe moeten leiden dat het welzijn en agressief gedrag van cliënten vanuit een integraal perspectief wordt benaderd, waarin zowel risicofactoren als adaptieve vaardigheden en emotionele behoeften van de clienten een plaats krijgen in hun behandel- en risicomanagementplan. Dit implementatieplan stelt ons in staat te toetsen of het stappenplan zoals dat is opgenomen in de handreiking leidt tot een integrale benaderingswijze van de cliënt en veranderingen in diens welzijn, functioneren en risicovol gedrag. Daarnaast wordt het gebruik van de instrumenten die in de handreiking waren opgenomen, verder gestimuleerd en onderbouwd (vooral m.b.t. de AVVB).

Toepassing en effect

Het eindrapport bestaat in grote lijnen uit twee delen. In het eerste deel worden de resultaten van de multicenter studie naar de AAVB gepresenteerd. In het tweede deel is de implementeerbaarheid van de 'handreiking risicomanagement LVB' onder de loep genomen. 

Uitvoerende partij

Fivoor & Trajectum 

Eindproducten