Terug naar overzicht

2017-63: Expertsysteem beroepsgeheim PPC's

Doelgroep

Professionals werkzaam binnen het gevangeniswezen, met name binnen de vier penitentiair psychiatrische centra (ppc).

Expertsysteem voor (zorg)professionals met betrekking tot het beroepsgeheim

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de individuele beroepsbeoefenaar er in toenemende mate moeite mee lijkt te hebben om zelf afwegingen te maken ten aanzien het beroepsgeheim, met name als het gaat om het doorbreken van de zwijgplicht (Buijsen et al., 2012). Daar komt bij dat er voor professionals die binnen het gevangeniswezen werkzaam zijn, extra complicerende factoren bij een dergelijke belangenafweging meespelen. Zo hebben deze professionals een rol bij de advisering aan de directeur van de inrichting in het geval van straf- en ordemaatregelen, toegekende vrijheden of verzoeken romdom (vervroegde) tbs plaatsing. Het beroepsgeheim is daarmee onderhevig aan ethische en maatschappelijke vraagstukken, waarbij in specifieke gevallen de belangen van allen (de samenleving) boven de belangen van het individu kunnen komen te staan (bijv. als iemand een risico vormt voor anderen). De belangenafweging bij het doorbreken van het beroepsgeheim wordt gemaakt door beroepsbeoefenaren, maar de kaders worden op juridische wijze ingevuld, die zich beperkt tot algemene richtlijnen. Er lijkt daarbij een behoefte te zijn om op basis van concrete casuïstiek, ethische en morele dilemma's in kaart te brengen rondom het eventuele doorbreken van het beroepsgeheim. 

Het doel van dit project was dan ook om zorgprofessionals in de penitentiaire inrichting ondersteuning te bieden op dit gebied (specifiek zij die binnen de penitentiaire psychiatrische centra werkzaam zijn). In het project is een digitaal expertsysteem ontwikkeld om de (zorg)professional te ondersteunen bij beslissingen rondom het beroepsgeheim. Binnen dit expertsysteem kunnen medewerkers concrete situaties voorleggen met de daarbij behorende vraag omtrent het al dan niet verstrekken van medische informatie. Aan de hand van jurisprudentie, onderzoeken en wetgeving wordt hierbij de relevante normering rondom de kwestie van het beroepsgeheim in het systeem verwerkt. 

Uitvoerende partij

PPC PI Vught i.s.m. Vrije Universiteit Amsterdam.

Eindproduct