Terug naar overzicht

2016-48: Ontwikkelingsstoornissen

Doelgroep

Alle professionals binnen forensische zorgaanbieders die werken met psychiatrische patiënten met de ontwikkelingsstoornissen ASS en/of ADHD.

Onderzoeksbehoeften

Om de kwaliteit van de forensische zorg te ontwikkelen en te verbeteren, wil KFZ een kwaliteitsprogramma vormen dat het forensische zorgveld in de volle breedte zo goed mogelijk bedient. Tot dusver is het aantal projecten specifiek gericht op de populatie forensische patiënten/cliënten met een ontwikkelingsstoornis relatief beperkt gebleven.

Met dit inventariserend onderzoek is de eerste stap gezet om de behoeften aan verdiepend onderzoek ten behoeve van deze specifieke doelgroep goed in kaart te brengen. Er is geïnventariseerd welke behoeften van forensische zorgaanbieders er zijn op het gebied van inzetbare producten (instrumentarium, interventies, handreikingen etc.), maar ook op gebied van bijvoorbeeld diagnostiek, risicotaxatie, behandelinterventies, resocialisatie, nazorg, ketenzorg en anderszins. De inventarisatie is uitgewerkt in vier fasen bestaande uit literatuuronderzoek, interviews met patiënten, interviews met zorgaanbieders en adviezen van experts uit het veld. Het doel was om tot adviezen te komen voor verder onderzoek. De inventarisatie van behoeften zijn uitgevoerd voor twee patiëntgroepen, namelijk mensen met ASS en mensen met ADHD, waarbij gekeken is naar de specifieke kenmerken, behoeften en risicofactoren van deze doelgroepen.

Het resultaat van deze pre-call is tevens een prioritering voor vervolgcalls binnen KFZ.

Uitvoerende partij

Het Dok (Kijvelanden) in samenwerking met KARID (Fivoor).

Eindproduct