Terug naar overzicht

2020-130: Vooronderzoek vertaling KFZ calls / producten naar mogelijkheden doorontwikkeling Forensische Leerlijn (Call 2020-130)

Doelgroep 

Het onderzoek betreft een vooronderzoek naar de mogelijkheden voor het omzetten van KFZ calls / onderwerpen naar online scholingsinterventies

Vooronderzoek 

Binnen KFZ is een grote diversiteit aan producten opgeleverd. Deze variëren van vooronderzoeken tot protocol, handreiking en interventie-ontwikkeling. Deze call heeft zich gericht op de reeds opgeleverde KFZ producten (op het moment dat met het onderzoek werd gestart). Er heeft een voorselectie plaatsgevonden, waarbij producten waarvan de kennis eerder in de forensische leerlijn is meegenomen werden geëxcludeerd, evenals vooronderzoeken zoals precalls waarin geen relevante inhoudelijke kennis is opgenomen. Voor de overige producten is bepaald in hoeverre ze kunnen bijdragen aan de competentie-ontwikkeling van forensische zorgprofessionals. Hiervoor is de structuur van de Forensische Leerlijn als uitgangspunt genomen. Per KFZ product is gekeken hoe het onderwerp zich verhoudt tot deze structuur. Daarnaast is er gekeken naar de aard van het onderwerp.

Ten aanzien van de structuur van de Forensische Leerlijn wordt onderscheid gemaakt tussen onderwerpen die thema-overstijgend zijn, thema-specifieke onderwerpen (de thema's die het betreft zijn eerder opgesomd) die voorzien in basiskennis rondom het onderwerp, en thema-specifieke onderwerpen die voorzien in verdiepingskennis.

Daarnaast wordt er in de Forensische Leerlijn onderscheid gemaakt tussen sectorspecifieke en functie-specifieke kennis. De KFZ producten zijn op basis hiervan geordend. Daarnaast is bekeken in hoeverre de KFZ producten (kunnen) bijdragen aan verschillende aspecten van de competentieontwikkeling, namelijk kennis, vaardigheden en attituden van professionals.

Om te bepalen wat de meerwaarde is van een product om opgenomen te worden in de Forensische Leerlijn, is een product beoordeeld op basis van de volgende criteria:

• Behoefte aan het onderwerp of product binnen het forensische zorgveld. Voor het bepalen van de behoefte is gekeken naar de urgentie, de haalbaarheid en de impact van een product/onderwerp.
• De mate waarin het onderwerp/product past binnen de Forensische Leerlijn en aanvullend/ van toegevoegde waarde is op het bestaande aanbod. Hierbij is geanalyseerd of het onderwerp al vertegenwoordigd is in de Forensische Leerlijn, of dat de toevoeging moet bestaan uit een aanvulling op bestaand materiaal.

Uitvoerende partij

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

Resultaten

Er wordt geconcludeerd dat er vier onderwerpen relevant zijn voor de doorontwikkeling van de Forensische Leerlijn. Dit zijn de onderwerpen naasten, kwaliteit van leven, zedendelinquenten en FHIC. Voor elk onderwerp kan een online e-learning module worden ontwikkeld waarin diverse afgeronde KFZ-producten gebundeld worden.