Terug naar overzicht

2020-130: Vooronderzoek vertaling KFZ calls / producten naar mogelijkheden doorontwikkeling Forensische Leerlijn (Call 2020-130)

Doelgroep 

Het onderzoek betreft een vooronderzoek naar de mogelijkheden voor het omzetten van KFZ calls / onderwerpen naar online scholingsinterventies

Vooronderzoek 

Binnen KFZ is een grote diversiteit aan producten opgeleverd. Deze variëren van vooronderzoeken tot protocol, handreiking en interventie-ontwikkeling. Deze call zal zich richten op de reeds opgeleverde KFZ projecten (op het moment dat met het onderzoek wordt gestart). Er zal een voorselectie plaatsvinden, waarbij producten waarvan de kennis eerder in de forensische leerlijn is meegenomen worden geëxcludeerd, evenals vooronderzoeken zoals precalls waarin geen relevante inhoudelijke kennis is opgenomen. Voor de overige producten zal worden bepaald in hoeverre ze kunnen bijdragen aan de competentie-ontwikkeling van forensische zorgprofessionals. Hiervoor zal de structuur van de Forensische Leerlijn als uitgangspunt worden genomen. Per KFZ product zal worden gekeken hoe het onderwerp zich verhoudt tot deze structuur. Daarnaast zal gekeken worden naar de aard van het onderwerp.

Ten aanzien van de structuur van de Forensische Leerlijn wordt onderscheid gemaakt tussen onderwerpen die thema-overstijgend zijn, thema-specifieke onderwerpen (de thema's die het betreft zijn eerder opgesomd) die voorzien in basiskennis rondom het onderwerp, en thema-specifieke onderwerpen die voorzien in verdiepingskennis.

Daarnaast wordt er in de Forensische Leerlijn onderscheid gemaakt tussen sectorspecifieke en functie-specifieke kennis. De KFZ producten zullen op basis hiervan worden geordend. Daarnaast zal worden bekeken in hoeverre de KFZ producten (kunnen) bijdragen aan verschillende aspecten van de competentieontwikkeling, namelijk kennis, vaardigheden en attituden van professionals.

Om te bepalen wat de meerwaarde is van een producten om opgenomen te worden in de Forensische Leerlijn, zal een product beoordeeld worden op basis van de volgende criteria:

• Behoefte aan het onderwerp of product binnen het forensische zorgveld. Voor het bepalen van de behoefte zal worden gekeken naar de urgentie, de haalbaarheid en de impact van een product/onderwerp
• De mate waarin het onderwerp/product past binnen de Forensische Leerlijn en aanvullend/ van toegevoegde waarde is op het bestaande aanbod. Hierbij wordt geanalyseerd of het onderwerp al vertegenwoordigd is in de Forensische Leerlijn, of dat de toevoeging moet bestaan uit een aanvulling op bestaand materiaal.

Uitvoerende partij

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie