Terug naar overzicht

2016-49: Basiszorgprogramma ambulant

Doelgroep

Het doel van dit project was een basiszorgprogramma te ontwikkelen voor de forensisch poliklinische zorg, dat in lijn is met de bestaande zorgprogramma’s van het EFP. De doelgroep bestaat daarmee uit professionals die werkzaam zijn in de ambulante forensische psychiatrie en uiteraard hun cliënten.

Zorgprogramma ambulant

Vanuit het ambulante veld is een toenemende behoefte aan een handreiking c.q. behandelkader voor de forensisch poliklinische praktijk. Een zorgprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan dat soort zaken, wordt als volgt gedefinieerd door het EFP: "Een zorgprogramma is een optimaal en samenhangend zorgaanbod voor forensisch psychiatrische patiënten dat dient als (be)handelkader voor organisaties, professionals en patiënten. Het programma biedt handvatten bij dilemma’s en beslissingsprocessen in de behandeling van de diverse groepen forensisch psychiatrische patiënten en draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen psychiatrische stoornis en delictgedrag. Ook biedt het aanwijzingen bij het maken van een gedegen inschatting van het risico op nieuw delictgedrag”. 

Er zijn duidelijke verschillen tussen een poliklinische setting en een klinische setting: de poliklinische sector kent bijvoorbeeld andere justitiële behandeltitels en een populatie met doorgaans minder ernstige problematiek, maar wel met een grote variatie in grensoverschrijdend gedrag en sociaal-maatschappelijke achtergrond. Om die reden wordt in dit zorgprogramma eerst een beschrijving gegeven van het veld en de doelgroep waarna de organisatie van de zorg en de beschikbare kennis van de werkzame interventies c.q. werkwijzen voor het forensisch poliklinische veld worden beschreven. Gezien de diversiteit van het veld, beperkt het basiszorgprogramma zich tot generieke aspecten van de zorg. In algemene zin zal worden ingegaan op werkzame interventies c.q. werkwijzen die kenmerkend zijn voor de behandeling van de verschillende doelgroepen binnen het forensisch poliklinische veld. Dit zorgprogramma biedt een richtlijn en is als zodanig op onderdelen snel in te voeren; ook omdat hierbij rekening is gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de ambulante setting.

Uitvoerende partij

Transfore i.s.m. Polikliniek De Tender (Transfore), Polikliniek De Horst (FPC De Rooyse Wissel), Polikliniek Kairos (Pompestichting) en AFPN Assen (GGZ Drenthe). 

Eindproduct