Terug naar overzicht

2015-40: Onderzoeksbehoeften Federatie Opvang

Doelgroep

Maatschappelijke opvanginstanties die te maken krijgen met cliënten die na een behandeltraject in de forensische zorg bij hen terecht komen.

Onderzoeksbehoeften maatschappelijke opvang

Sinds 2015 is Federatie Opvang aangesloten bij KFZ. Vanaf nu wordt er jaarlijks een geoormerkt budget beschikbaar gesteld voor calls die specifiek gericht zijn op forensische cliënten in de maatschappelijke opvang. Binnen deze pre-call is gekeken naar welke onderzoeksbehoeften er bestaan bij maatschappelijke opvanginstanties die te maken hebben met deze forensische doelgroep. Hieruit zijn een drietal onderwerpen gekomen waarvoor in september 2016 calls zijn uitgezet.

In call 2016-54 wordt gewerkt aan het aanpassen van de methodiek 'krachtgericht werken', naar de specifieke setting van de maatschappelijke opvang. Dit komt tegemoet aan de behoefte aan meer kennis van en deskundigheid over de juiste balans tussen beveiliging en beheersing, versus het geven van eigen verantwoordelijkheid aan en begeleiden van forensische cliënten. Hoe kunnen medewerkers structuur en duidelijkheid geven in dit contact zonder te vervallen in sancties en beheersing? 

In call 2016-55 wordt gekeken naar het ontwikkelen van het IPAMO-protocol specifiek voor opvangvoorzieningen, zodat medewerkers op meer proactieve wijze met (dreigende) escalatie om kunnen gaan. Centraal staat hier het omgaan met de specifieke doelgroep van forensische cliënten met vaak wat complexere problematiek. Er wordt gekeken naar hoe om te gaan met confrontaties met (dreigend) escalerende cliënten terwijl ook de veiligheid van de medewerkers en medebewoners voldoende wordt geborgd. 

In call 2016-56 tenslotte, zal de keten concreter in beeld worden gebracht om de samenwerking tussen de maatschappelijke opvang en andere zorginstanties te verbeteren. Het gaat hier om de samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders rondom een forensische cliënt. Er blijkt veel onduidelijkheid te zijn over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokken partijen. Daarnaast blijkt er veel onbekendheid te zijn over welke zorgaanbieders er allemaal een rol spelen en welke wettelijke regelingen van toepassing zijn. 

Uitvoerende partij

Impuls