Terug naar overzicht

2020-139: Delictanalyse voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Doelgroep

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Delictanalyse voor mensen met LVB

De module delictanalyse vereist bepaalde cognitieve vaardigheden van de cliënt. Gezien het hoge percentage licht verstandelijk beperkten (LVB) in de forensische zorg, is het belangrijk dat modules/interventies meer worden toegesneden op de behoeften en karakteristieken van cliënten met een LVB.

Deze call heeft als doel het ontwikkelen van een module  voor cliënten met een LVB. De reguliere module delictanalyse wordt hierbij als uitgangpunt genomen. Dit betekent dat de delictanalyse voor LVB in principe dezelfde structuur en inhoud zal behouden als de reguliere module delictanalyse, en delictanalyset het te ontwikkelen product een supplement wordt op de bestaande module delictanalyse. Onder punt 5 (resultaten) in dit projectvoorstel is toegelicht wat onder ‘supplement’ wordt verstaan en wanneer hier eventueel van af wordt geweken. De delictanalyse voor LVB is een diagnostisch instrument en uitgangspunt is om deze zo efficiënt mogelijk uit te voeren. De cliënt wordt zoveel als mogelijk betrokken, echter zal betrokkenheid in sommige gevallen beperkt zijn gezien de beperkingen van de cliënt. Een essentieel van dit project is het onderzoeken op welke wijze de terugkoppeling van de delicttheorie voor specifiek deze cliënten groep zal plaatsvinden, en op welke wijze de vertaling voor de client er uit moet komen te zien.

Allereerst zal een concept supplement delictanalyse voor LVB worden ontwikkeld. In de tweede fase wordt het concept supplement supplement voor LVB voorgelegd aan experts. Om inzicht te krijgen in de bruikbaarheid en de mate van werkbaarheid van het supplement delictanalyse voor LVB (in conceptvorm), wordt een pilot uitgevoerd bij de vier instellingen die aangesloten zijn het Expertisecentrum De Borg. In de vierde fase worden de delictanalisten en deelnemers bevraagd op hun ervaringen met het supplement delictanalyse voor LVB. Vervolgens wordt in de vijfde fase concept supplement DA voor LVB opnieuw voorgelegd aan de groep experts. Succesfactoren en knelpunten voortkomend uit de evaluatie van de pilot worden hierbij besproken. De zesde en laatste fase bestaat uit het rapporteren van de resultaten die de vorige fases hebben opgeleverd.

Uitvoerende partij

Pompestichting in samenwerking met Expertisecentrum de Borg en de delictanalysearbij aangesloten instellingen: Fivoor, Trajectum, Dichterbij en Ipse de Bruggen.

Dit betreft een gericht uitgezette call. Lees de procedure voor gerichte calls hier.