Terug naar overzicht

2020-123: Vooronderzoek doorontwikkeling SFT bij LVB

Doelgroep

Forensische cliënten met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Vooronderzoek doorontwikkeling SFT bij LVB patiënten

In 2016 werd de call “SFT bij LVB patiënten” (call 2014-25) opgeleverd. De module Helpers en Helden (H&H) is een vertaalslag van reguliere (forensische) schematherapie voor (forensische) cliënten met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. "Helpers en Helden" bestaat uit een theoretische handleiding, een behandelprotocol, een sessieprotocol, een kaarten set en werkboeken voor deelnemers en het steunsysteem. Het beoogt bij te dragen aan het verminderen van delictgedrag en het versterken van competenties bij cliënten met een LVB. Sinds de oplevering van H&H, hebben meerdere VG-instellingen of instellingen met VB-afdelingen de module geimplementeerd. In deze call werd een vooronderzoek gedaan voor eventuele doorontwikkeling van Helpers en Helden. Er is met behulp van een online enquête geïnventariseerd of Helpers en  Helden moet worden doorontwikkeld en zo ja, op welke wijze.

Resultaten

Uit het onderzoek kwam naar voren dat behandelaren redelijk tevreden zijn over Helpers en Helden. Ondanks het relatief hoge rapportcijfer ervaart een meerderheid van de behandelaren knelpunten in de uitvoering en heeft driekwart van de respondenten zelf reeds wijzigingen aangebracht in de uitvoering zodat het beter aansluit bij hun instelling/cliënten. Zij rapporteren dat ze meer vrijheid wensen in het aanbod van technieken of interventies binnen het sessieprotocol van Helpers en Helden, dat ze een geprotocolleerd vervolg op fase 1 missen, en dat de kaartenset en modi benamingen niet aansluiten bij de reguliere schematherapie. 

Daarnaast werd er door middel van interviews met cliënten in kaart gebracht hoe zij de module hebben ervaren en of er volgens hen eventueel toevoegingen of wijzigingen plaats moeten vinden. Vanuit deze interviews kwam naar voren dat de module grotendeels als positief, helpend en leerzaam wordt ervaren. Als gevolg van de coronapandemie zijn slechts vier cliënten gesproken waardoor de generaliseerbaarheid van deze bevindingen zeer beperkt is.

Geconcludeerd wordt dat de Helpers en Helden module geen grootscheepse doorontwikkeling vraagt, maar kan op bepaalde punten net iets beter passend worden gemaakt. 

Eindproduct

Uitvoerende partij

De Rooyse Wissel in samenwerking met het Kenniscentrum van Trajectum, Stevig en Tactus Verslavingszorg/Piet Roorda kliniek.