Terug naar overzicht

2019-117: E-module Weet Wat Je Kan: evaluatie en doorontwikkeling

Doelgroep

LVB-cliënten in de forensische zorg, hun behandelaren en hun naasten. Ook LVB-clienten in andere sectoren van zorg kunnen baat hebben bij de resultaten.

Evaluatie en doorontwikkeling e-module WWJK

In 2015 is de module Weet Wat Je Kan (WWJK; Call 2013-3) opgeleverd. Een psycho-educatie module voor LVB-cliënten waarin zij geïnformeerd worden over een licht verstandelijke beperking (LVB) en worden gewezen op het risico dat zij lopen om 'in de problemen te komen' en om manieren om het risico te verkleinen. Maar ook wordt de aandacht gevestigd op hun sterke kanten, waarmee zij hun zelfvertrouwen kunnen vergroten. De module richt zich nadrukkelijk (ook) op dagelijks begeleiders en naasten, die immers een belangrijke ondersteunende rol hebben voor iemand met een LVB.

In 2016 werd deze module doorontwikkeld tot een e-module (Call 2015-44) om de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van zorg te vergroten en de cliënt (een groter gevoel van) meer regie op de eigen behandeling te geven. Deze module is inmiddels landelijk geïmplementeerd met positieve resultaten. De indruk is echter dat het gebruik van de e-versie van WWJK wat achterblijft bij de papieren versie van WWJK. Dit onderzoek was gericht op het onderzoeken van de oorzaken hiervan en bekijken hoe de toepasbaarheid van de e-module WWJK vergroot kan worden met inhoudelijke of digitale aanpassingen. 

Resultaten

In dit rapport is aan de hand van literatuur en gebruikerservaringen van zowel trainers als cliënten onderzocht wat hiervoor mogelijke redenen kunnen zijn, en hoe het gebruik van de online versie gestimuleerd zou kunnen worden. Gebaseerd op resultaten en aanbevelingen uit de literatuurstudie en de gebruikerservaringen is het scholings- en implementatiemateriaal aangepast. Hierbij is er meer aandacht besteed aan de manier waarop de module aangeboden kan worden, op papier, online of gecombineerd (blended behandelen). Ook is er meer uitleg gekomen over wat blended behandelen inhoudt en hoe de module blended ingezet kan worden. Het is hierbij belangrijk dat de cliënt wordt betrokken in de keuze op welke manier de module wordt doorlopen.

Vervolgens zijn de drie e-health platforms die de module online aanbieden gevraagd om aanpassingen te doen om het gebruikersgemak te vergroten. Deze aanpassingen waren niet allemaal mogelijk op korte termijn, maar de consultatie leverde wel een mooi overzicht op in de mogelijkheden van de verschillende platforms. Na alle aanpassingen aan de materialen is er een beperkte pilot met trainers uitgevoerd om de module nogmaals te evalueren. Dit leverde nog weer interessante punten voor verbetering op, zowel voor cliënten en trainers als voor organisaties die de module willen aanbieden.

De kracht van dit rapport is dat de module is doorontwikkeld op basis van ervaringen van trainers en cliënten. Dit heeft eraan bijgedragen dat het instructie- en implementatiemateriaal dusdanig is aangepast dat trainers een weloverwogen keuze kunnen maken voor het aanbieden van de papieren versie, de online versie of gecombineerd gebruik met behulp van blended behandelen. Zo kan een trainer nog beter aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, wat uiteindelijk positief bijdraagt aan de manier waarop de cliënt met zijn LVB leert omgaan.

Uitvoerende partij

Trajectum

Eindproducten