Terug naar overzicht

2017-52: Doorontwikkeling handelingsprotocol middelengebruik

Doelgroep

Patiënten met gediagnosticeerde middelenproblematiek als onderdeel van een dubbele diagnose, die in verband met (gewelddadig) delictgedrag zijn opgenomen in een klinische forensisch psychiatrische setting.

Doorontwikkeling handreiking

In deze call staat de doorontwikkeling van de eerder opgeleverde 'Handreiking problematisch middelengebruik voor forensische klinieken' (Call 2013-2) centraal. Deze eerder bij KFZ ontwikkelde handreiking bevat aanbevelingen voor screening op middelengebruik met betrekking tot diagnostiek en risicotaxatie van patiënten waarbij  problematisch middelengebruik een rol speelt. Daarnaast worden verschillende interventies beschreven die kunnen worden ingezet bij de problematiek van deze doelgroep en wordt tevens ingegaan op omgaan met middelengebruik tijdens verschillende fasen van de klinische behandeling.

De handreiking is informatief en biedt een helder (theoretisch) kader. Om de werkwijze echter goed te kunnen implementeren, moet de handreiking worden doorontwikkeld naar een praktisch inzetbaar handelingsprotocol. In dit project wordt deze praktische vertaalslag van de richtlijn gemaakt, resulterend in een handboek voor professionals en een werkboek voor patiënten. Centraal staat het omgaan met middelengebruik in afstemming op de verschillende forensische patiënten groepen (fpc’s, fpk’s en fpa's), de verschillende fasen van de klinische behandeling en de verschillende verloftrajecten. Hierbij worden de (soms over de tijd verschuivende) verantwoordelijkheden van de betrokken partijen (zoals patiënt, fpc, reclassering, OM) ook meegenomen. Ook krijgen de werkkaarten van de handreiking een update en wordt ingezet op de gebruiksvriendelijkheid van het protocol. Naar aanleiding van het concrete handelingsprotocol worden een pilotstudie en implementatietraject uitgevoerd bij FPC de Oostvaarderskliniek, waarbij de materialen worden geëvalueerd in de dagelijkse praktijk van de forensisch klinische zorg. De bevindingen uit de pilot studie dienen  ter verfijning van het protocol en een succesvolle implementatie binnen de eerste forensisch klinische setting. 

Uitvoerende partij

Tactus Verslavingszorg & FPC de Oostvaarderskliniek.

Resultaten

In dit project is een praktische vertaalslag gemaakt van de richtlijn problematische middelengebruik. De handreiking geeft tips en aanbevelingen hoe een positief behandelmilieu gecreëerd kan worden waarbij behandelaren denken en handelen vanuit het forensisch- als het verslavingsperspectief. De relatie van het middelengebruik tot het delict staat centraal in de behandeling. Voor op de afdeling  is een toolbox ontwikkeld. Dit is een doos met praktische oefeningen, psycho-educatie en middeleninformatie die zorg op maat biedt. Om het onderwerp te blijven agenderen is er een poster voor behandelaren ontworpen die opgehangen kan worden op de afdeling.

Eindproducten

Zowel de losse cliëntmappen als ook de gehele papieren versie van de toolbox (een kartonnen doos, met daarin alle onderdelen in boekvorm) kan worden (na)besteld bij Tactus Verslavingszorg. Voor meer informatie en bestellingen, stuur een e-mail naar: ToolboxKFZ@Tactus.nl

Tip: Maak voor het bestellen van de Toolbox en/of Stap voor stap boekjes gebruik van onze implementatiesubsidie!