Risicotaxatie Ambulant (Call 2015-38/39(2))

Doelgroep

Cliënten in de ambulante forensische zorg waarvan het recidiverisico moet worden ingeschat.

Risicotaxatie in het ambulante veld

Risicotaxatie instrumenten worden veelvuldig ingezet in de klinische forensische context. Risicotaxatie en het vertalen hiervan richting risicomanagement maakt onderdeel uit van behandeling volgens het RNR-model (Andrews & Bonta, 1990) wat de drie basisprincipes (Risk, Need, Responsivity) voor een effectieve behandeling beschrijft. In het kader van de Prestatie-Indicatoren is het gebruik van bepaalde risicotaxatie-instrumenten verplicht gesteld. Rondom het verplicht inzetten van risicotaxatie-instrumentarium in de ambulante sector, speelde de vraag in hoeverre en op welke vlakken deze verschilde van de taxaties zoals uitgevoerd in de klinische setting. In het eerste onderzoek (Call 2014-38) stond deze vraag centraal.

De ontwikkeling van een kernset

Vervolgens is er onderzoek uitgevoerd om vast te stellen welke factoren het sterkst samenhangen met recidive binnen de ambulante forensische populatie (Call 2014-39). Hiervoor is binnen het onderzoek gekozen voor een multi-method benadering waarbij de relevante literatuur is beschouwd, data geanalyseerd en het veld geconsulteerd. 

Van kernset naar risicotaxatie-instrument

De onderzoekers zijn aan de hand van de kernset van items, een bruikbaarheidsstudie in het ambulante forenische veld en nauwe consultering van alle verschillende partners gekomen tot een risicotaxatie-instrument die specifiek is ontworpen voor inzet in de ambulante forensische populatie (call 2015-39(2)). Het instrument de FARE, Forensisch Ambulante Risico Evaluatie, is in het najaar van 2016 in een aantal pilotinstellingen getoetst op praktische bruikbaarheid. De FARE is ontwikkeld als generiek instrument met als doel bij de grootste groep cliënten in de ambulante forensische zorg, de belangrijkste risicofactoren te identificeren en te monitoren om het recidiverisico in te kunnen schatten. In februari 2017 is een vervolgstudie gestart (Call 2017-64) om het instrument te valideren in het ambulante veld, waarbij het in 2018 onderdeel zal gaan uitmaken van de Prestatie Indicatoren voor de forensische zorg. De ontwikkelaars van de FARE hebben nu ook een eigen website met achtergrond informatie en actueel nieuws. 

Uitvoerende partij:

Eindproduct

« Terug naar overzichtVideo

Status

AfgerondImplementeerbaar

Doelgroep

Niet aan specifieke stoornis gerelateerd

Setting

Ambulant

Aandachtsgebied

Risicomanagement / taxatie