Terug naar overzicht

2022-153: Werkingsmechanismen en interventies van vaktherapie in de forensische zorg

Doelgroep

Circa twee derde van de gedetineerden heeft psychiatrische problematiek en deze verhoogt het recidiverisico. Vaktherapie biedt gedetineerden met psychiatrische problematiek op ervaringsgerichte wijze inzicht in eigen gedrag en het veranderen daarvan. Vaktherapie bevordert de motivatie voor behandeling en kan daarmee mogelijk het recidiverisico verlagen.

Vaktherapie in de forensische zorg

Er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar de inzet van vaktherapie binnen de forensische zorg. Eerdere initiatieven, zoals het KFZ-rapport ‘Evidence voor vaktherapie in de forensische psychiatrie’ en het werkboek ‘Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie’, geven handvatten voor dit project dat een belangrijke impuls beoogt te geven aan de kennis- en
kwaliteitsontwikkeling en professionalisering van vaktherapie in de forensische zorg. Er worden drie doelen nagestreefd:

1. Het in kaart brengen van potentiële werkingsmechanismen van vaktherapie en deze te koppelen aan gangbare veranderingsmodellen waarmee binnen de forensische zorg wordt gestreefd naar een vermindering van het recidiverisico.
2. Het beschrijven van veelbelovende vaktherapeutische interventies voor de forensische zorg (best practices) voor gespecificeerde doelgroepen, de doelstellingen, potentiële werkingsmechanismen en de instrumenten waarmee deze werkingsmechanismen kunnen worden geoperationaliseerd (i.e., meetbaar worden gemaakt).
3. Validering van de beschreven koppeling van vaktherapeutische interventies en potentiële werkingsmechanismen bij vaktherapeuten, andere forensische disciplines en een ervaringsdeskundige ex-cliënt.

Het project zal ten eerste een rapport van de literatuurreview over werkingsmechanismen van vaktherapie in de forensische zorg opleveren. Daarnaast beschrijvingen van veelbelovende vaktherapeutische interventies voor de forensische zorg (best practices) inclusief de potentiële werkingsmechanismen, de bijbehorende dimensies, en de uitkomstmaten waarop de interventie geacht wordt veranderingen teweeg te brengen. Ten slotte een open access bundel van veelbelovende vaktherapeutische interventies (best practices) voor de forensische zorg met werkingsmechanismen en een evaluatieverslag.

Uitvoerende partij

Bijzonder lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Voor dit project is een consortium gevormd, dat bestaat uit coördinatoren, een supervisiegroep en een onderzoeksgroep afkomstig van verschillende (kennis)instellingen.