Terug naar overzicht

2018-90: Handelingsprotocol voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten in de forensische psychiatrie

Doelgroep

Forensisch psychiatrische patiënten in de brede zin, zowel in ambulante als klinische settingen.

Handelingsprotocol Kwaliteit van Leven

Kwaliteit van Leven (KvL) is in toenemende mate een uitkomstmaat van zorg en behandeling in de forensische psychiatrie. Ondanks het ontbreken van een duidelijk verband tussen KvL en het voorkomen van recidive, de kernopdracht in de forensische psychiatrie, is KvL steeds meer een geaccepteerde focus in de behandeling en bejegening. Zowel vanuit humanitair oogpunt als vanwege responsiviteit is verbeteren of in ieder geval stabiliseren van KvL een legitiem behandeldoel. In het rapport van Schel et al. (2018) staat zowel conceptueel als praktisch beschreven wat van invloed kan zijn op het niveau van KvL van patiënten die in behandeling zijn in de forensische GGz. In het rapport staan ook suggesties voor het meten en verbeteren van KvL. Het huidige project vloeit voort uit dit rapport.

Dit project heeft als doel structureel en op een systematische wijze aandacht besteden aan het thema ‘KvL van forensisch psychiatrische patiënten’. Structureel en systematisch betekent aan de hand van een vaststaande vragenlijst en volgens vaststaande stappen, die steeds weer worden doorlopen. Het streven is dat KvL wordt gezien als een noodzakelijk en vanzelfsprekend onderwerp van gesprek als onderdeel van het zorg/behandelbeleid door het management van een organisatie en in het contact tussen patiënt en professional.

Met het rapport van Schel et al. (2017) als uitgangspunt wordt een handelingsprotocol uitgewerkt en getest. Het handelingsprotocol zal apart worden ontwikkeld voor klinische en ambulante settingen en zal gericht zijn op het in beeld krijgen en verbeteren van factoren voor het optimaliseren van KvL in een organisatie en het samen met een patiënt verbeteren van zijn of haar KvL. Daarnaast zal er ondersteuning aangeboden worden aan een organisatie om haar protocollen en werkwijzen zo in te richten dat het voldoende randvoorwaarden biedt voor het optimaliseren van de KvL. Met name dit laatste kan aanleiding geven tot dilemma’s en problemen vanwege strijdige belangen van een patiënt, de organisatie of de maatschappij.

Uitvoerende partij

Pompestichting en Transfore, in samenwerking met Radboud Universiteit.

Resultaten

Met het rapport van Schel et al. (2017) als uitgangspunt is een conceptversie van de handreiking ontwikkeld. Deze conceptversie is middels een pilot getest op praktische inzetbaarheid en op grond van de uitkomsten aangepast. De resultaten van dit project bestaan uit een handreiking, ontwikkeld voor zowel klinische settingen als poliklinische en ambulante settingen, een implementatieplan en -monitor en een eindrapportage. In de eindrapportage wordt beschreven op welke manier is toegewerkt naar de opgeleverde handreiking en checklist.  

Eindproducten

Of lees de samenvatting: 

Samenvatting Handreiking KvL klinisch

Samenvatting Handreiking KvL ambulant/poli