Terug naar overzicht

2016-6: Handelingsprotocol zorgprogramma psychotische stoornissen

Doelgroep

Patiënten met een psychotische stoornis.

Implementatie van kennis uit het zorgprogramma psychotische stoornissen

Binnen het EFP is het Zorgprogramma Psychotische Stoornissen ontwikkeld. Een zorgprogramma is een optimaal en samenhangend zorgaanbod voor forensisch psychiatrische patie╠łnten dat dient als (be)handelingkader voor organisaties, professionals en patiënten. Hoewel het zorgprogramma voor patiënten met psychotische stoornissen inhoudelijk door het veld breed gedragen wordt,  bleek er relatief weinig kennis opgenomen te zijn rondom het thema rehabilitatie en herstel. Middels een KFZ call (Call 2013-6) is toen nadere invulling aan deze kennis gegeven, die vervolgens in het zorgprogramma is geïntegreerd. 

In dit project is er ingezet op de vertaalslag van de kennis die in het zorgprogramma is opgenomen, richting praktisch handelen in de praktijk. Om die vertaalslag naar de praktijk zo inzetbaar mogelijk te maken is er een handelingsplan ontwikkeld gericht op de implementeerbare kennis uit het zorgprogramma. Daarnaast is er door middel van pilots bij instellingen deze kennis ook daadwerkelijk geïmplementeerd. Op die manier kunnen de opgedane ervaringen met implementeren en de kennis hierover richting geven aan het gebruik van het protocol binnen andere instellingen die het zorgprogramma willen implementeren. 

Ook is er een patiëntenversie van het zorgprogramma ontwikkeld, die de patiënt en zijn/haar naasten inzicht geeft in het behandeltraject en die beslissingsondersteunend kan worden ingezet voor het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van de patiënt. Voor de professionals zijn de samenvattinqskaarten ontwikkeld. Hierin worden de belangrijkste conclusies uit het Zorgprogramma Psychotische Stoornissen op een beknopte en overzichtelijke manier gepresenteerd met handvatten voor de praktijk. De samenvattingskaarten worden thematisch geordend naar de drie fasen van herstelondersteunende zorg: stabilisatie, heroriëntatie en re-integratie.

Uitvoerende partij:

Fivoor & Trimbos Instituut

Eindproduct