Terug naar overzicht

2013-6: Herstelondersteunende interventies patiënten met psychotische stoornis

Doelgroep

Forensisch psychiatrische patiënten met psychotische stoornissen, primair gericht op patiënten die in een klinische setting verblijven, maar ook inzetbaar voor patiënten in een ambulant forensisch psychiatrische context.

Het opgestelde rapport

Herstelondersteunende zorg dient bij te dragen aan een waardevol leven en de vervulling van betekenisvolle rollen. Ondersteuning bij het algemeen functioneren en functioneren in sociale en maatschappelijke rollen is hier een onderdeel van. Hierbij wordt, indien mogelijk, de omgeving van de patiënt actief betrokken. Ten aanzien van de behandeling van forensische patiënten met psychotische stoornissen bleek echter nog onvoldoende kennis voorhanden over effectieve herstelondersteunende (behandel) interventies. In dit project is de huidige stand van zaken beschreven op het terrein van rehabilitatie en herstel van forensich psychiatrisch patiënten met psychotische stoornissen, om zo de praktijk een handreiking te bieden voor herstelondersteunende behandelinterventies. Bij het in kaart brengen hiervan is het Zorgprogramma Psychotische Stoornissen (EFP, 2012) als uitgangspunt genomen. In dit rapport is gekeken naar welke effectieve herstelondersteunende behandelinterventies al beschikbaar zijn voor deze specifieke doelgroep, die bovendien op de navolgende factoren scoren. Meegenomen zijn interventies die (a) empowerment en zelf-management stimuleren, (b) familie en sociale omgeving betrekken bij de behandeling en integratie in de samenleving, (c) gericht zijn op de woon- en werksituatie (intra-/extramuraal) en tot slot (d) gericht zijn op ervaringsdeskundigheid en lotgenotengroepen.

Toepassing en effecten

In navolging van dit rapport is in 2016 een vervolgcall uitgezet, waarbij is gevraagd aan de uitvoerders om een praktisch inzetbaar handelingsprotocol te ontwerpen voor de toepassing van deze herstelondersteunende zorglijn in de (behandel)praktijk. Deze call waarin de vertaalslag naar praktische inzetbaarheid wordt gemaakt (Call 2016-6B) is inmiddels gestart. 

Uitvoerende partij

De Woenselse Poort in samenwerking met Altrecht

Eindproduct