Terug naar overzicht

2016-62: FHIC Fase 2

Doelgroep

Patiënten die ambulant worden behandeld en waarvoor de zorg en beveiliging vanwege een crisis tijdelijk dienen te worden opgeschaald.  

Forensische High and Intensive Care 

In de eerste fase van dit project (Call 2015-45) is de methodiek van de reguliere High Intensive Care (HIC) doorontwikkeld naar een forensische variant. Er is gekeken naar welke specifieke factoren meespelen bij een forensische setting waarbij sprake is van crisis, met als grondgedachte dat de zorg nooit intensiever of geslotener moet zijn dan nodig. In deze tweede fase staat de implementatie van het FHIC model in verschillende instellingen centraal. Parallel aan de implementatie wordt het model geëvalueerd en waar nodig bijgesteld en vindt er een effectonderzoek plaats. Op dit moment hebben 9 pilotorganisaties uit verschillende settings (fpa, fpk, fpc, ppc) over het land verspreid, zich aangemeld.  

Het model FHIC is in zekere zin een radicaal andere manier van kijken naar zorg, veiligheid en naar de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in de forensische zorg. Het is daarom geen gemakkelijk model om te implementeren. De implementatie van het model op de afdelingen zal een verandering in structuur, cultuur en werkwijze verlangen van de FHIC-medewerkers en de organisatie eromheen. Voor de implementatie van het model FHIC wordt gekozen voor onderlinge ondersteuning door peergroepen. Dit vanuit de gedachte dat een verandering in cultuur, structuur en werkwijze beter tot stand komt wanneer professionals elkaar onderling vertellen hoe de zorg anders ingericht kan worden. Voor het doen van onderzoek wordt gekozen om vier uitkomstmaten te onderzoeken. Deze hebben sterke samenhang met de doelen van de FHIC-opname: 1) Stabiliseren van de crisis door contact aan te gaan 2) Het terugdringen van dwangtoepassingen en van ervaren dwang 3) Het voorkomen van agressie en 4) De verwijzer goede handvatten geven over hoe met de patiënt om te gaan en hoe een nieuwe crisis te voorkomen. Meer weten? Bezoek de website van de FHIC

Uitvoerende partij

Fivoor / Altrecht Aventurijn (projectleiding) in samenwerking met alle pilotorganisaties.

Eindproduct