Terug naar overzicht

2015-45: FHIC

Doelgroep

Patiënten die ambulant wordt behandeld en waarvoor de zorg en beveiliging vanwege een crisis tijdelijk dient te worden opgeschaald.  

HIC: herstellen van autonomie en veiligheid op moment van crisis

Binnen de reguliere GGZ wordt sinds 2013 gewerkt met het model High en Intensive Care (HIC). Het doel van een HIC is de autonomie van de cliënt te herstellen op een moment van ernstige ontregeling. De doelstellingen van de opname zijn het behandelen van een ernstige psychiatrische crisis en het bieden van veiligheid. Er worden goede resultaten geboekt met de inzet van deze methodiek binnen de reguliere GGZ. In de huidige situatie is het gat tussen reguliere en forensische zorg echter groot: patiënten die justitiële zorg hebben gehad en uitstromen, worden niet gemakkelijk opgenomen in de reguliere GGZ omdat men huiverig is voor de complexe problematiek van deze patiëntengroep, wat hen lastig te hanteren maakt op een reguliere HIC. Ook is er vaak een gat tussen klinische en ambulante zorg, omdat patiënten niet snel opgenomen kunnen worden als hun ambulante behandelaar dit wel nodig acht. 

Ontwikkeling van de Forensische High en Intensive Care (FHIC)

Forensische patiënten zijn binnen de groep van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening een aparte groep. Mede ten gevolge van hun ziekte is deze groep tot delictpleging gekomen. HIC’s zijn onvoldoende toegerust om de complexe problematiek en het lastig leesbare gedrag van de forensische patiënt te hanteren binnen een unit met andere ernstig zieke mensen. Hierdoor is er voor deze patiëntengroep een beperkt klinisch vangnet. Een forensisch model voor de HIC kan daarmee een klinisch én forensisch vangnet voor de ambulante setting vormen. In dit onderzoek is de methodiek van de Forensische High en Intensive Care (FHIC) ontwikkeld. Er is gekeken naar welke specifieke factoren meespelen bij een forensische setting waarbij sprake is van crisis met als grondgedachte dat de zorg nooit intensiever of geslotener is dan nodig. Het uitgangspunt van de FHIC is humane zorg, en veiligheid bieden vanuit contact in plaats van vanuit repressie. Intensievere zorg is met deze methodiek voortdurend mogelijk en het geleidelijk aan kunnen opschalen maakt dat patiënten langer toekunnen met ambulante –of minder intensieve- ondersteuning. Voor meer informatie over dit project kijk op de website van FHIC. In 2017 is fase 2 (Call 2016-62) van start gegaan, waarin aandacht is voor de implementatie van de FHIC in verschillende forensische settings.

Uitvoerende partij

FPA Roosenburg - Fivoor

Eindproduct