Terug naar overzicht

2017-72: Onderzoeksbehoeften PPC's

Doelgroep

Professionals werkzaam in de Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC), gericht op gedetineerden die in deze centra verblijven.

Onderzoeksbehoeften PPC's in kaart

Sinds 2016 hebben ook de vier Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC’s) zich aangesloten bij KFZ. De ontwikkelde KFZ-producten zijn vaak gericht op enerzijds langdurige gesloten zorg of anderzijds ambulante forensische zorg. Daarmee sluiten ze niet altijd aan op de behoeften en mogelijkheden van andere forensische werkvelden. De primaire doelen van de PPC’s zijn, zoals gebruikelijk in de forensische zorg, gericht op het bieden van verantwoorde zorg en het verminderen van risicofactoren voor crimineel gedrag bij gedetineerde patiënten. Echter, kenmerkend aan de PPC’s in het forensisch zorgveld, is dat er vaak sprake is van acute zorgvragen, een hoge doorloopsnelheid met korte opnameduur, vaak onbekende diagnostiek en ontslagdata en geen eigen middelen voor nazorg. Zo is er ook sprake van een zeer heterogene populatie, die deels nog in de fase van de rechtsgang verblijft en daarom vaak nog niet veroordeeld is op het moment van de aanvang van zorg. 

Met het aansluiten van de PPC's bij KFZ is het wenselijk om de balans op te maken en te inventariseren welke behoeften aan producten (instrumentarium, interventies, richtlijnen etc.) er spelen in dit specifieke zorgveld. Te denken valt aan behoeften op het gebied van diagnostiek, begeleiding, interventies en continuïteit van zorg met als doel om de kwaliteit van de zorg  verder te verbeteren c.q. te vernieuwen. Deze behoefteninventarisatie heeft ook een verdere prioritering opgeleverd, die gebruikt wordt voor het richting geven aan vervolgonderzoek voor de PPC's. 

Uitvoerende partij

Impact Research & Development

Eindproduct