Terug naar overzicht

2018-91: Interventie agressieregulatie voor patienten in PPC’s

Doelgroep

Deze interventie is bedoeld voor zorgprofessionals die werken binnen de PPC's. 

Interventie agressieregulatie voor patiënten in PPC’s

In 2019 bestaan de Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC’s) in Nederland 10 jaar. In deze 10 jaar hebben de PPC’s zich geprofessionaliseerd in de forensisch psychiatrische zorg voor gedetineerden. De laatste jaren is daarin steeds meer focus komen te liggen op risicotaxatie en recidivepreventie. Juist in dit kader is gebleken dat er een grote behoefte is aan het verbeteren van de behandeling van agressieregulatieproblematiek. De huidige interventies zijn echter onvoldoende toepasbaar voor de PPC’s. Zo is er binnen de PPC relatief vaker sprake van patiënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) of laaggeletterden met een acute hulpvraag. Tegelijkertijd is er sprake van een hoge doorloopsnelheid en een korte opnameduur. Om die reden is er behoefte aan het ontwikkelen van een gedragsinterventie die rekening houdt met deze omstandigheden en die toch handvatten biedt voor het verminderen van agressieproblematiek. Om dit te realiseren worden de erkende behandelprogramma’s ARopMaat en Grip op Agressie als basis gebruikt.  

Dit project is gericht op het realiseren van een bruikbare (en dus flexibele) interventie (inclusief handleidingen en werkboeken) gericht op agressieregulatie voor patiënten die binnen een PPC worden behandeld.  Er wordt gezorgd voor een goede balans tussen theorie (simpel) en het doen van doe-oefeningen en een laagdrempelige insteek.Het project heeft de volgende doelstellingen:  

  1. Beschrijven van de theoretische onderbouwing, verklaringsmodel, veranderingsmodel met de  meest werkzame/essentiële elementen; 
  2. Ontwikkelen van een (aangepast/verkort) behandelprotocol voor agressieregulatieproblematiek dat zowel qua duur als pathologie goed toepasbaar is in een PPC; 
  3. Ontwikkelen van een passende opleiding en het opleiden van de behandelaren die de pilot gaan uitvoeren; 
  4. Uitvoeren van de behandelmethode op minstens 2 PPC-locaties en indien nodig bijstellen van de interventie.

Er wordt een (aangepaste, verkorte) interventie gericht op het verbeteren van agressieregulatie problematiek bij patiënten in de PPC’s opgeleverd, die gebaseerd is op één of meer erkende interventies, met een werkboek voor de deelnemers. 

Uitvoerende partij 

De Waag in samenwerking met Trajectum en de PPC's: PPC Zaanstad, PPC Haaglanden, PPC Vught, PPC Zwolle.