Terug naar overzicht

2018-91: Interventie agressieregulatie voor patienten in PPC’s

Doelgroep

Deze interventie is bedoeld voor zorgprofessionals die werken binnen de PPC's. 

Grip op boosheid

In 2019 bestaan de Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC’s) in Nederland 10 jaar. In deze 10 jaar hebben de PPC’s zich geprofessionaliseerd in de forensisch psychiatrische zorg voor gedetineerden. De laatste jaren is daarin steeds meer focus komen te liggen op risicotaxatie en recidivepreventie. Juist in dit kader is gebleken dat er een grote behoefte is aan het verbeteren van de behandeling van agressieregulatieproblematiek. De bestaande interventies waren echter onvoldoende toepasbaar voor de PPC’s. Zo is er binnen de PPC relatief vaker sprake van patiënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) of laaggeletterden met een acute hulpvraag. Tegelijkertijd is er sprake van een hoge doorloopsnelheid en een korte opnameduur. Om die reden is er behoefte aan het ontwikkelen van een gedragsinterventie die rekening houdt met deze omstandigheden en die toch handvatten biedt voor het verminderen van agressieproblematiek. Om dit te realiseren worden de erkende behandelprogramma’s ARopMaat en Grip op Agressie als basis gebruikt.  

Het doel van dit project was het realiseren van een bruikbare (en dus flexibele) interventie (inclusief handleidingen en werkboeken) gericht op agressieregulatie voor patiënten die binnen een PPC worden behandeld. 

Resultaten

Dit project heeft de gedragsinterventie Grip op Boosheid opgeleverd. Grip op Boosheid is specifiek bedoeld voor volwassen gedetineerden met psychiatrische kwetsbaarheid, een licht verstandelijke beperking of een laaggemiddelde intelligentie en (ernstige) agressieproblematiek die verblijven in een PPC. Het betreft patiënten met comorbiditeit van pathologie en/of psychiatrische stoornissen (gedragsstoornis en/of impulsbeheersingsstoornis en/of (sterke trekken van) een persoonlijkheidsstoornis). 

Grip op Boosheid maakt als basishouding gebruik van het valideren in combinatie met een cognitieve gedragsmatige aanpak en het aanbieden van ervarings- en lichaamsgerichte oefeningen door middel van psychomotorische therapie en bewerkte mindfulness oefeningen. Er kan groepsgericht en/of individueel worden gewerkt. Als een patiënt meer tijd nodig heeft om een doel te realiseren kan langer gedaan worden over de inhoud van de verschillende bijeenkomsten. De interventie duurt minimaal 12 weken. 

Om een goed evenwicht te creëren tussen het cognitief gedragstherapeutische leren en leren door middel van doe-oefeningen (ervaringsgericht) is ervoor gekozen om wekelijks een CGT-sessie aan te bieden, gegeven door een gedragswetenschapper, en een ervarings- en lichaamsgericht behandelaanbod, gegeven door een psychomotorische therapeut (pmt) of dramatherapeut. Grip op Boosheid is gericht op zes domeinen, namelijk Motivatie & Veiligheid, Stressreductie, Emotieregulatie, Impulsbeheersing, Anders denken en Conflicthantering. De domeinen verwijzen naar de criminogene risicofactoren voor agressief gedrag of hebben een grote invloed op de leerbaarheid of de versterking van criminogene risicofactoren.

Uitvoerende partij 

De Waag in samenwerking met Trajectum en de PPC's: PPC Zaanstad, PPC Haaglanden, PPC Vught, PPC Zwolle. 

Eindproducten