Terug naar overzicht

2019-118: Handreiking Verlof Toetsing (VT)

Doelgroep 

Forensische Psychiatrische Afdelingen (FPA’s) in Nederland 

Handreiking voor Verlof Toetsing (VT)

Verlof is een belangrijk behandelmiddel in de forensische zorg. In dit project is stapsgewijs de verloftoetsing in FPA’s onderzocht en werd beoogd een uniforme en kwalitatief sterke uitvoering van het verlofbeleid binnen FPA’s te bewerkstelligen. De Handreiking VT biedt een overzicht van de kernelementen in verloftoetsing en doet een voorstel tot uniforme verloftoetsing voor FPA’s. Door het gebruik van de Handreiking VT wordt de communicatie tussen verschillende FPA’s verbeterd. Daarnaast wordt verwacht dat dit zijn doorwerking vindt in communicatie met verwijzers en ketenpartners van FPA’s, zoals tbs-klinieken, PI’s en de reclassering.
Allereerst is, door middel van literatuuronderzoek, in kaart gebracht wat er bekend is over verloftoetsing in FPA’s, wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op het gebied van verloftoetsing, risicotaxatie en risicomanagement en hoe de huidige praktijk eruitziet. Vervolgens is door middel van veldonderzoek een overzicht van de huidige praktijk van verloftoetsing in de setting van FPA’s gegeven. Eerst is geëxploreerd op welke wijze het proces rondom de verloftoetsing is vormgegeven binnen één FPA. Daarna is dit breder onderzocht bij andere FPA’s (tweede veldonderzoek). Het overzicht biedt inzage in de gemeenschappelijke deler van de verloftoetsing en ook in de opvallende afwijkingen in de verloftoetsing. Specifiek is er aandacht voor de kernelementen van forensische zorg binnen de verloftoetsing. Er is onderzocht hoe het proces van verlofplanning en verlofevaluatie is ingericht en uit welke elementen verloftoetsing is opgebouwd. Tevens is geprobeerd de visie op het proces van verlof(toetsing) van medewerkers van FPA’s via kwalitatieve interviews in kaart te brengen.

Opgedane informatie is herhaaldelijk aan (cliënt)focusgroepen, Advies- en Expertraad getoetst. Op basis daarvan is uiteindelijk besloten om een handreiking te maken in de vorm van een communicatiemiddel, die gebruikt kan worden op de werkvloer: de informatie heeft namelijk veelal betrekking op factoren in het proces van verloftoetsing. Vanuit deze opzet is een infographic toegevoegd, met als doel het de medewerkers zo makkelijk mogelijk te maken: een combinatie van tekst en beeld brengt de boodschap beter over dan alleen tekst.

De infographic werd als pilot in twee FPA’s geïmplementeerd, om te onderzoeken wat eventuele struikelblokken of voorwaarden zouden zijn voor succesvolle implementatie van de Handreiking VT. Daarnaast was dit een manier om te toetsen of de Handreiking bruikbare informatie oplevert en bijdraagt aan het doel, namelijk een kwaliteitsslag op het gebied van verloftoetsing maken.

Uitvoerende partij 

GGZ Noord-Holland-Noord en FPA Heiloo, in samenwerking met Forint/ Lentis en FPA Zuidlaren. 

Eindproducten

Handreiking Verlof Toetsing (VT)

Factsheet

Infographic

Bijlage bij de infographic