Terug naar overzicht

2018-86: Cliëntprofielen Forensische Verslavingszorg

Doelgroep

Het voorstel heeft betrekking op groepen verslaafden die zorg ontvangen binnen de forensische verslavingszorg, doorgaans vanuit een forensische zorgtitel. Daarbinnen wordt gefocust op cliënten die vanuit een DBBC worden behandeld, waardoor de onderzoeksgroep betrekking heeft op verslaafde personen met een justitiële titel. Bij al deze cliënten wordt dus een relatie verondersteld tussen verslaving en delictgedrag.

Cliëntprofielen

Tijdens de werkconferentie forensische verslavingszorg op 6 november 2014 is de wens uitgesproken om cliëntprofielen op te stellen voor de forensische verslavingszorg. Het doel van deze profielen is om overeenstemming te bereiken met het Ministerie van J&V over behandelduur en –mogelijkheden voor specifieke doelgroepen binnen de forensische verslavingszorg. Daarnaast is het doel om een duidelijk onderscheid te creëren tussen forensische verslavingszorgaanbieders en de forensische GGZ-aanbieders. 

In opdracht van de Stuurgroep Forensische Verslavingszorg heeft een werkgroep Cliëntprofielen zich gebogen over het nader uitwerken van cliëntprofielen voor de forensische verslavingszorg. Hieronder wordt verstaan het maken van onderscheid tussen de cliëntenpopulaties die worden bediend door de forensische verslavingszorgaanbieders. Gegeven de beschikbare tijd en middelen, heeft de werkgroep zich beperkt tot een kwalitatieve omschrijving van cliëntprofielen met een bijgevoegd advies voor nadere wetenschappelijke onderbouwing. In het advies werd slechts beperkt aandacht besteed aan de profielen die  in de praktijk kunnen worden onderscheiden en werd hierbij geen gebruik gemaakt van literatuur of bevindingen vanuit analyses op bestaande databases.

In dit project is het vooral de bedoeling om een beschrijving te geven van bestaande profielen vanuit wetenschap en databases en de betekenis die dit zou moeten hebben voor de zorg (inhoud, duur, kosten). In het project zal zowel een verdieping als mogelijk een onderbouwing of wijziging plaatsvinden van de profielen die door de werkgroep Clientprofielen werden onderscheiden. Het ontwikkelen van patiëntprofielen voor de forensische verslavingszorg is een verdieping en specificatie van patiëntprofielen die recent in eerder onderzoek werden aangetroffen. 

Uitvoerende Partij

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)

Toepassing en effect

Samenvattend vormt het onderzoek een eerste stap in het opstellen van cliëntprofielen in de forensische verslavingszorg. Vanwege meerdere statistische beperkingen en inhoudelijke vraagstukken is het vooralsnog echter te vroeg om cliëntprofielen te koppelen aan behandeltrajecten. Hiervoor is verder onderzoek nodig, waarbij gebruik wordt gemaakt van gedetailleerdere gegevens en waarbij informatie over een langere tijdspanne en over een groter aantal cliënten wordt gebruikt.

Eindproduct

Eindrapportage