Terug naar overzicht

2015-41: Forensische FACT LVB

Doelgroep

De groep waar de forensische (F)ACT voor bedoeld is, is de groep patiënten/cliënten bij wie bijna altijd afwisselend sprake is van wel en geen forensische titel. 

Forensische FACT teams en de LVB-cliënt

Sinds 2008 zijn op verschillende plekken in Nederland forensische (F)ACT-teams ontstaan: Flexible Assertive Community Treatment teams. Deze teams bieden gerichte en flexibele zorg aan mensen met ernstige psychiatrische stoornissen die met het strafrecht in aanraking zijn geweest of dreigen te komen en hebben recidivereductie als primaire doelstelling. In toenemende mate wordt duidelijk dat forensische (F)ACT-teams een belangrijke rol kunnen spelen in het opvullen van de kloof tussen justitie en de GGZ. Binnen de forensische psychiatrie wordt de groep van mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in toenemende mate als een specifieke doelgroep onderkend. Mensen met een LVB en ernstig bijkomend probleemgedrag zorgen voor veel maatschappelijke overlast en vormen "een complex probleem" (Kaal, 2010). Hoewel in de bestaande (forensische) (F)ACT-teams in de GGZ dus al cliënten met een LVB in zorg zijn, zijn deskundigen vanuit zowel de gehandicaptenzorg als vanuit de GGZ van mening dat deze doelgroep (onder wie ook forensische cliënten) nog in veel grotere omvang zou kunnen profiteren van ACT en FACT dan eerder het geval was.

Toepassing en effect

Door inzet van gemeenschappelijke expertise van het Trimbos-instituut en De Borg werd nagestreefd dat (F)ACT breder en gerichter kon worden ingezet voor forensische cliënten met een LVB, zodat ook deze doelgroep kan profiteren van de werkzame elementen van (forensische) (F)ACT. Met subsidie van KFZ werd de implementatie van (F)ACT voor de forensische LVB-doelgroep twee jaar lang actief ondersteund. Zeker voor deze specifieke doelgroep is continuïteit van zorg (en dus ook continuïteit van financiering) een voorwaarde om blijvende resultaten te halen. 

De ervaringen met (F)ACT LVB zijn positief. Met deze methode heeft De Borg een doelgroep weten te bereiken die voorheen nog onvoldoende werd bereikt of niet de juiste zorg kreeg. Cliënten en financiers van zorg hebben positieve ervaringen met of  een positief beeld van (F)ACT en hulpverleners zien dat cliënten profiteren van deze zorg, omdat ze in staat zijn om cliënten in zorg te houden en drop-outs te voorkomen, opnames te beperken en het justitieapparaat te ontlasten. De praktische uitvoering van het model en de certificering verschillen per instelling maar scoren overal voldoende. De administratieve lastendruk en productiedruk is echter overal nog buitenproportioneel hoog, welke optimale implementatie van de (F)ACT tegen kan werken. 

Uitvoerende partij

De Borg-instellingen: Trajectum (hoofdindiener), Altrecht Fivoor, IpsedeBruggen, Dichterbij -Stevig.

Eindproduct

Over deze resultaten is ook een artikel gepubliceerd in het NTZ (Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen), de samenvatting kun je hier vinden. Onderstaande drie producten zijn parallel aan doch buiten het kader van dit KFZ-project ontwikkeld: