Terug

OAHW: Suzanne Haeijen

Publicatiedatum: 21 februari 2023

Wat is je functie en met welk vakgebied/ onderzoek hou je je bezig?

Ik ben lector Vaktherapie en richt me op onderzoek naar vaktherapeutische interventies voor cliënten gediagnosticeerd met een persoonlijkheidsstoornis. Dit ten behoeve van het vergroten van hun mentale gezondheid zoals welbevinden, zelfregie en veerkracht en het verminderen van hun psychische klachten en symptomen. Dit lectoraat betreft een samenwerking in de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk, tussen de HAN, Academie voor Gezondheid & Vitaliteit, GGNet, Scelta expertisecentrum persoonlijkheidsproblematiek en Zuyd HS, KenVaK. De missie van dit bijzonder lectoraat is om vaktherapie te verduidelijken en te onderbouwen, voor cliënten, vaktherapeuten, andere betrokken professionals, studenten en docenten.  

Wat houdt je KFZ project in?

Werkingsmechanismen vaktherapeutische interventies forensische zorg 

Met het project worden de volgende 3 doelen nagestreefd: 

1. Het in kaart brengen van potentiële werkingsmechanismen van vaktherapie en deze te koppelen aan gangbare veranderingsmodellen waarmee binnen de forensische zorg wordt gestreefd naar een vermindering van het recidiverisico.  

2. Het beschrijven van veelbelovende vaktherapeutische interventies voor de forensische zorg (best practices) voor gespecificeerde doelgroepen, de doelstellingen, potentiële werkingsmechanismen en de instrumenten waarmee deze werkingsmechanismen kunnen worden geoperationaliseerd (i.e., meetbaar worden gemaakt). 

3. Validering van de beschreven koppeling van vaktherapeutische interventies en potentiële werkingsmechanismen bij vaktherapeuten, andere forensische disciplines en ervaringsdeskundigen.

Dit project is 1 november 2022 gestart en heeft een looptijd 2 jaar.

Wat hoop je te bereiken met je project en wat kan het veld met dit onderzoek? 

Met dit project beogen we een belangrijke impuls te geven aan de kennis- en kwaliteitsontwikkeling en professionalisering van vaktherapie in de forensische zorg. 

We beschrijven best practices van vaktherapie en de daarbij behorende veronderstelde werkingsmechanismen. Op basis hiervan kunnen in vervolgonderzoek vaktherapeutische interventies getoetst worden in effectonderzoek.

Voor dit project werkt het werkveld ook in hoge mate samen. We hebben een uitgebreid consortium opgericht, bestaande uit leden vanuit: de OU, Zuyd HS/ KenVak, HAN, CodArts, Windesheim, Pompestichting, GGNet, Stevig, FVB en een ervaringsdeskundige beleidsmedewerker Woenselse Poort. De coördinatie is in handen van Dr. Susan van Hooren en Dr. Suzanne Haeyen (tevens penvoerder). 

"Dit project zet de volgende stap op weg naar meer evidence!"

Dit project is een vervolg op het project ‘Evidence gap map’ (Evidence gap map: forensische vaktherapie (kenvak.nl)) dat bestond uit twee projecten gericht op de forensische vaktherapie. Dit was vooral een literatuuronderzoek en een bevraging van praktijk en wetenschap. Dit leidde tot de formulering van drie gaps gericht op 1) effecten van vaktherapeutische interventies, 2) werkingsmechanismen en werkzame factoren en 3) ontwikkeling, innovatie en implementatie van (in potentie) effectieve vaktherapeutische behandelmodules binnen de forensische zorg. Het huidige project zet de volgende stap op weg naar meer evidence!