Resultaten

Exporteren
Filter resultaten

Status

Doelgroep / Problematiek

Setting

Aandachtsgebied

xAlle filters wissen

Instrument beveiligingsniveau (Call 2015-8A)

Hier maakt men een handreiking waarmee het benodigde beveiligingsniveau voor forensische patiënten (klinische setting) op uniforme wijze kan worden bepaald. Deze is ook bruikbaar voor het bijstellen van beveiligingsniveaus tijdens behandeling.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischfpc's/fpk's/fpa'sMeetinstrumentarium

Forensische prognose (Call 2015-8B)

Er wordt een handreiking ontworpen waarmee de behandelprognose van forensisch psychiatrisch patiënten met een tbs-oplegging in kaart kan worden gebracht, zodat die op gezette tijden in de behandeling telkens kan worden aangescherpt.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischAmbulantMeetinstrumentariumRisicomanagement / taxatie

Antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik (Call 2015-9)

Er wordt een eenduidige richtlijn ontworpen om verschillende subgroepen patiënten te onderscheiden. Focus is de groep met onduidelijkheid over comorbiditeit tussen problematisch middelengebruik en herkomst van antisociaal gedrag.

LopendMiddelenproblematiek / verslavingPersoonlijkheidsstoornissen (PS)KlinischAmbulantDiagnostiekRisicomanagement / taxatie

Seksuele preoccupatie bij zedendelinquenten (Call 2014-17)

In dit onderzoek is gekeken naar het werkende mechanisme achter seksuele preoccupatie onder zedendelinquenten. Er wordt gezocht naar een methode om dit correct vast te stellen, en te beïnvloeden om recidive op dit gebied te voorkomen.

LopendSeksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG)Klinischfpc's/fpk's/fpa'sppc'sAmbulantForensische polikliniekBehandelinterventieMeetinstrumentarium

Cognitieve vervormingen bij zedendelinquenten (Call 2014-18)

Hier staat (neuro-)cognitief onderzoek onder zedendelinquenten centraal. Door het meten van cognitieve vervormingen bij zedendelinquenten te verbeteren, kan de behandeling hiervan aangescherpt en verbeterd worden.

LopendSeksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG)Klinischfpc's/fpk's/fpa'sppc'sAmbulantForensische polikliniekBehandelinterventieMeetinstrumentarium

E-health: Verlofhulp (Call 2014-30)

Deze applicatie is bedoeld ter ondersteuning van de patiënt tijdens zijn verlof vanuit een klinische behandeling. Op gezette tijden wordt bijvoorbeeld geïnformeerd naar gemaakte afspraken en naar hoe iemand zich voelt.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischBehandelinterventieE-health / e-learningRisicomanagement / taxatie

K-factoren en behandelverloop (Call 2014-33)

In dit project wordt gekeken in hoeverre de k-factoren (de dynamische risicofactoren) inzicht kunnen geven in de ontwikkeling ofwel behandelverloop van psychiatrische patiënten met een tbs-oplegging.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischMeetinstrumentariumRisicomanagement / taxatie

Handreiking 'De LVB werkt niet mee' (Call 2016-50)

Dit project heeft als doel dat professionals die aan het begin van de strafrechtsketen staan, een LVB-cliënt sneller en beter herkennen. Door middel van interactieve training leert men de LVB tijdig te herkennen en te signaleren.

LopendLicht verstandelijke beperking (LVB)AmbulantReclasseringDiagnostiekBijscholing professionals

Cognitieve profielen (Call 2016-51)

Dit project richt zich op het verhelderen van de relatie tussen antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik door het gebruik van cognitieve profielen, zodat men in de behandeling de juiste primaire focus heeft.

LopendMiddelenproblematiek / verslavingPersoonlijkheidsstoornissen (PS)KlinischAmbulantDiagnostiekBiologische innovatietechnieken

Doorontwikkeling handelingsprotocol middelengebruik (Call 2017-52)

Dit betreft de doorontwikkeling van de handreiking over middelengebruik in forensisch klinische context. Hier wordt toegewerkt naar een handelingsprotocol dat meer praktische handvatten geeft aan het dagelijkse handelen.

LopendMiddelenproblematiek / verslavingKlinischfpc's/fpk's/fpa'sBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

Implementatiestudie delictanalyse (Call 2016-53)

In dit vervolgonderzoek wordt door middel van proeftuinen (in fpc's, fpk's, fpa's, ppc's en forensische poli's) gewerkt aan een algemeen en sectorspecifiek implementatieadvies van de methode delictanalyse.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischfpc's/fpk's/fpa'sppc'sAmbulantForensische polikliniekBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

Krachtgericht werken aan veiligheid binnen de Maatschappelijke Opvang (Call 2016-54)

In dit onderzoek wordt gekeken welke factoren van belang zijn in het vormgeven van een veilig behandelklimaat. Tevens wordt er een handelingsprotocol ontwikkeld over de inzet van dwang en drang binnen het krachtgericht werken.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdAmbulantMaatschappelijke opvangBegeleid wonen (FO)Beschermd wonen (RIBW's)Risicomanagement / taxatieBijscholing professionals

Proactief handelen bij dreigende agressie van cliënten in opvangvoorzieningen (Call 2016-55)

Bij (dreigende) agressie vallen professionals snel terug op repressie en regels, wat risico op nieuwe incidenten verhogen kan. Vanuit herstelgericht werken, wordt er binnen deze call gewerkt aan een protocol specifiek voor de opvangvoorzieningen.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdAmbulantMaatschappelijke opvangBegeleid wonen (FO)Beschermd wonen (RIBW's)Bijscholing professionals

Samenwerking bij forensische cliënten in de opvang (Call 2016-56)

In dit project wordt gekeken naar succesfactoren en knelpunten in de samenwerking bij cliënten in de forensische opvang. Aan de hand hiervan wordt een handreiking ontwikkeld die professionals kunnen gebruiken als leidraad.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdAmbulantMaatschappelijke opvangBegeleid wonen (FO)Beschermd wonen (RIBW's)ReclasseringContinuïteit van zorgBijscholing professionals

Ervaringsdeskundigheid LVB (Call 2016-57)

Onderzoek naar de ervaringskennis van mensen met een LVB/ZB die zij geven ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Dit is de eerste stap naar eventuele inzet van ervaringsdeskundigen binnen de LVB-doelgroep.

LopendLicht verstandelijke beperking (LVB)KlinischBehandelinterventieRisicomanagement / taxatieBijscholing professionals

STiP 5.1 (Call 2017-59)

Dit project onderzoekt de inzetbaarheid van het instrument STiP 5.1 (uit de reguliere GGZ) voor het meten van behandelvoortgang bij forensische patiënten met een persoonlijkheidsstoornis.

LopendPersoonlijkheidsstoornissen (PS)KlinischDiagnostiekMeetinstrumentarium

Implementatiestudie betrekken van het slachtoffer (Call 2016-60)

Dit project betreft een pilot van de richtlijn over contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er. In vier klinieken wordt de richtlijn ingezet en nader uitgewerkt zodat deze op een aantal punten verder geconcretiseerd kan worden.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischfpc's/fpk's/fpa'sBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

FHIC Fase 2 (Call 2016-62)

Dit project betreft het vervolg op de ontwikkelde FHIC methodiek, er wordt gewerkt aan implementatie binnen verschillende forensische instellingen. Het model wordt geëvalueerd en er loopt een effectonderzoek naar de methodiek.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischfpc's/fpk's/fpa'sppc'sAmbulantBehandelinterventieRisicomanagement / taxatieContinuïteit van zorg

Expertsysteem beroepsgeheim ppc's (Call 2017-63)

Binnen dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een digitaal expertsysteem, waarbij (zorg)professionals uit het gevangeniswezen ondersteuning krijgen in de besluitvorming rondom het doorbreken van het beroepsgeheim.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischppc'sE-health / e-learningBijscholing professionals

Validatieonderzoek ambulant risicotaxatie-instrument FARE (Call 2017-64)

Dit project betreft een validatieonderzoek van het recent ontwikkelde risicotaxatie-instrument de FARE, voor ambulante forensische zorg. Binnen vier ambulante instellingen wordt het instrument ingezet en getoetst.

LopendAmbulantForensische polikliniekMeetinstrumentariumRisicomanagement / taxatie

Onderzoeksbehoeften 3RO (Pre-call 2017-65)

Deze pre-call inventariseert de behoeften aan producten binnen de specifieke reclasseringscontext (instrumentarium, richtlijnen etc.) en behoeften aan gedragsinterventies waarmee het aanbod verbeterd en/of vernieuwd kan worden.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdReclassering

Ontwikkeling handreiking voor de behandeling van (chronische) insomnie bij patiënten van forensische afdelingen (Call 2017-67)

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een handreiking voor cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van chronische insomnie (CGT-I). Deze wordt specifiek ontworpen voor de doelgroep van forensisch psychiatrische patiënten.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) als nieuwe interventie voor het reduceren van gewelddadige recidive (Call 2017-68)

In deze studie wordt onderzocht in hoeverre de methodiek tDCS een succesvolle interventie kan zijn om gewelddadig delictgedrag bij verslaafden justitiabelen in de toekomst te voorkomen.

LopendLicht verstandelijke beperking (LVB)Middelenproblematiek / verslavingPersoonlijkheidsstoornissen (PS)KlinischAmbulantReclasseringBehandelinterventie

Implementatie van de behandeling van brandstichters (Call 2017-69)

Dit project betreft de implementatiestudie van het behandelprotocol voor de behandeling van (subtypen) brandstichters in de forensische ggz.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischfpc's/fpk's/fpa'sBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

Seeking Safety als methodiek bij forensische LVB-patiënten (Call 2017-70)

Doel van het project is om een een LVB-variant als addendum van SeSa te ontwikkelen voor de behandeling van traumagerelateerde klachten/stoornissen en verslaving in de forensische psychiatrie en verslavingszorg.

LopendLicht verstandelijke beperking (LVB)Middelenproblematiek / verslavingKlinischAmbulantBehandelinterventie

Het ontwikkelen van de DROS 2.0 (Call 2017-71)

In dit project wordt het instrument de DROS (Dynamic Risk Outcome Scales) herzien en gevalideerd, zodat het in de toekomst onderbouwd zowel als ROM-instrument als risicotaxatie-instrument ingezet kan worden.

LopendLicht verstandelijke beperking (LVB)KlinischAmbulantMeetinstrumentariumRisicomanagement / taxatie

Behoefteninventarisatie betrekken familie en andere naasten bij de forensische zorg (Pre-call 2018-78)

In deze pre-call zal de behoeften en ervaringen van naasten, cliënten en behandelaars geïnventariseerd worden op het gebied van betrekken van naasten in de forensische zorg.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdContinuïteit van zorg

Mind the gap. Continuïteit in de forensische keten. (Pre-call 2018-79)

Deze pre-call inventariseert de behoeften van professionals en patiënten in de forensische zorg met betrekking tot continuïteit van zorg en de levensloop.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdContinuïteit van zorg

Technologie in de fggz: crossing borders (Pre-call 2018-80)

In deze pre-call wordt onderzocht welke specifieke veelbelovende technologieën meer aandacht vanuit de praktijk en onderzoek behoeven.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdBiologische innovatietechnieken

Doorontwikkeling CoVa 2.0 ( call 2018-81)

Een procesevaluatie, effectevaluatie en mogelijke doorontwikkelijk van CoVa 2.0

LopendReclassering

Doorontwikkeling gedragsinterventie CoVa Plus (call 2018-82)

Binnen dit project worden de noodzakelijke aanpassingen van de CoVa Plus geïnventariseerd en getoetst.

LopendLicht verstandelijke beperking (LVB)Reclassering

Doorontwikkeling gedragsinterventie Alcohol en Geweld (call 2018-83)

Een doorontwikkeling van de gedragsinterventie 'Alcohol en Geweld' zodat de interventie voldoet aan de gestelde inhoudelijke eisen van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies

LopendMiddelenproblematiek / verslavingReclasseringBehandelinterventie

Implementatietraject duurzame verbinding (call 2018-85)

relationeel werken en contact na behandeling ter voorkoming van recidive

Lopend

Cliëntprofielen Forensische Verslavingszorg (call 2018-86)

Een beschrijving van bestaande cliëntprofielen vanuit wetenschap, databases en de betekenis die dit zou moeten hebben voor de zorg (inhoud, duur, kosten).

LopendMiddelenproblematiek / verslaving