Filter projecten

Status

Opgeleverd in

Thema

Setting

Diagnostiek en behandeling

Precall, handleidingen en studies

xAlle filters wissen
Lopend

2022-182: Traumabehandeling en responsiviteit in de forensische zorg

Dit project beoogt antwoord te geven op de vraag: hoe is het gesteld met de trauma-responsiviteit in de forensische zorg in Nederland? De doelstelling van dit project betreft het opstellen van een handreiking voor clinici in de forensische psychiatrie welke hen inzicht geeft in huidige stand van de kennis wat betreft trauma-responsiviteit en adviezen bevat met betrekking tot de best practices voor de praktijk.

Lopend

2022-180: Meten is weten: een pilotstudie naar de inzet van wearables ter ondersteuning van agressieregulatietherapie

Het in kaart brengen van hoe wearables ingezet kunnen worden in ambulant aangeboden ARopMaat behandelingen

Lopend

2022-179: Rapid realist review naar effectiviteit van forensische zorg voor personen met een LVB

Een literatuurstudie naar hoe forensische behandelingen dienen te worden ingericht om optimaal effectief te zijn voor de LVB-populatie.

Lopend

2022-168: Ontwikkeling theoretisch kader voor de forensische kwaliteitsnetwerken

Het ontwikkelen van een theoretisch kader voor de forensische kwaliteitsnetwerken, dat duidelijk maakt welke aanpak en welke werkzame factoren tot welke doelen leiden.

Lopend

2022-153: Werkingsmechanismen en interventies van vaktherapie in de forensische zorg

Het doel van dit project is kennis- en kwaliteitsontwikkeling en professionalisering van vaktherapie in de forensische zorg.

Afgerond en implementeerbaar

2021-143: Online gedragstraining bij reclasseringscliënten

Wat is het verschil tussen het geven van online- en offline trainingen? Welke ervaringen zijn er opgedaan met online justitiële interventies? En wat zijn de voor- en nadelen hiervan?

Afgerond

2021-142: AI binnen 3RO: Toepassing en toekomst

Artificial intelligence (AI) wordt steeds vaker gebruikt in onze samenleving, maar waarom nog niet binnen de 3RO? En, is dat wenselijk?

Lopend

2020-131: Literatuuronderzoek en operationalisatie van behandelvoortgang binnen de forensische zorg

Het ontwikkelen van een multidimensionaal conceptueel model voor de operationalisatie van behandelvoortgang dat toepasbaar is binnen de gehele forensische zorg.

Afgerond

2020-129: Literatuuronderzoek naar de bruikbaarheid en effecten van kwaliteitstoetsingsmethoden in de (forensische) zorg

In deze call wordt onderzocht wat er bekend is over kwaliteitstoetsingsmethoden zoals de Forensische Kwaliteitsnetwerken met betrekking tot: de theoretische uitgangspunten en veronderstelde werkzame factoren, de effectiviteit en de bruikbaarheid en randvoorwaarden.

Afgerond en implementeerbaar

2019-105: Effectief methodisch werken in reclasseringstoezicht: een systematisch literatuuroverzicht

Dit onderzoek heeft als doel om een systematisch overzicht te geven van werkzame elementen voor reclasseringstoezicht op grond van wetenschappelijk onderzoek.

Afgerond

2019-103: Evidence gap map vaktherapie: de ontwikkeling van een evicende gap map voor vaktherapie in de forensische GGZ

Het doel van dit project is om de kennislancune op basis van wetenschappelijk gepubliceerde en niet gepubliceerde literatuur te achterhalen; behoeften naar nieuw onderzoek op te halen bij vaktherapeuten, onderzoekers, verwijzers en ervaringsdeskundigen/patiënten; onderzoeken te prioriteren op basis van praktijk en wetenschap.

Afgerond

2017-66: Partners van plegers relationeel geweld in beeld

Er is een literatuurstudie gedaan om te achterhalen wat er tot nu toe bekend is over eventuele psychopathologie van partners van plegers van relationeel geweld, en welke mogelijke gevolgen dit kan hebben voor behandeling.

Afgerond

2016-57: Agressief gedrag vanuit het perspectief van mensen met een LVB: een voorstudie naar ervaringsdeskundigheid binnen de forensische behandeling voor LVB

Onderzoek naar de ervaringskennis van mensen met een LVB/ZB die zij geven ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Dit is de eerste stap naar eventuele inzet van ervaringsdeskundigen binnen de LVB-doelgroep.

Afgerond

2015-9: Antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik

In dit project is een aanzet geformuleerd voor een richtlijn over de diagnostiek en de behandeling van problematisch middelengebruik.