Filter projecten

Status

Opgeleverd in

Thema

Setting

Diagnostiek en behandeling

Precall, handleidingen en studies

xAlle filters wissen
Lopend

2022-186: Ontwikkeling van een handreiking voor werken met vrouwelijke plegers van terrorisme

Empirische kennis over vrouwelijke plegers van terrorisme bestaat nauwelijks. Het doel van dit onderzoek is dan ook in deze leemte te voorzien en een handreiking te ontwikkelen voor het werken met deze vrouwen.

Lopend

2022-182: Traumabehandeling en responsiviteit in de forensische zorg

Dit project beoogt antwoord te geven op de vraag: hoe is het gesteld met de trauma-responsiviteit in de forensische zorg in Nederland? De doelstelling van dit project betreft het opstellen van een handreiking voor clinici in de forensische psychiatrie welke hen inzicht geeft in huidige stand van de kennis wat betreft trauma-responsiviteit en adviezen bevat met betrekking tot de best practices voor de praktijk.

Lopend

2022-168: Ontwikkeling theoretisch kader voor de forensische kwaliteitsnetwerken

Het ontwikkelen van een theoretisch kader voor de forensische kwaliteitsnetwerken, dat duidelijk maakt welke aanpak en welke werkzame factoren tot welke doelen leiden.

Afgerond en implementeerbaar

2021-155: Handreiking en training werken met de reclasseringscliënt op afstand

Het verbeteren van online (gespreks)vaardigheden bij de reclassering

Lopend

2021-149: Implementatie toolbox middelengebruik in de forensische zorg

Het doel van deze implementatiecall is om de informatie die verkregen wordt uit een pre- en implementatiepilot te verwerken, zodat de eindgebruikers kunnen profiteren van de eerder ontwikkelde toolbox middelengebruik in de forensische zorg.

Afgerond en implementeerbaar

2020-147: Behandelen van vrouwen in forensische klinische zorg: Een vak apart?

De handreiking bestaat uit concrete richtlijnen voor het behandelen van vrouwen in de forensisch klinische zorg, waarbij ook kennis uit de ambulante sector wordt meegenomen.

Lopend

2020-133: Cliëntprofielen 3RO

Het onderzoek is bedoeld om tot cliëntprofielen te komen die aansluiten bij de doelgroepen van 3RO en om professionals van reclassering en forensische zorg een beter onderbouwde keuze te laten maken bij het inzetten van de juiste interventies, werkstraffen, toezicht en forensische zorg.

Afgerond en implementeerbaar

2020-132: Forensische best practices in BW/MO instellingen

In dit project is in kaart gebracht wat de forensische best practices zijn binnen de BW/MO instellingen. Waar worden positieve ervaringen opgedaan en waar zit de relevante kennis?

Afgerond

2020-129: Literatuuronderzoek naar de bruikbaarheid en effecten van kwaliteitstoetsingsmethoden in de (forensische) zorg

In deze call wordt onderzocht wat er bekend is over kwaliteitstoetsingsmethoden zoals de Forensische Kwaliteitsnetwerken met betrekking tot: de theoretische uitgangspunten en veronderstelde werkzame factoren, de effectiviteit en de bruikbaarheid en randvoorwaarden.

Afgerond

2020-128: Vooronderzoek doorontwikkeling justitiële interventie Solo

Doel van het vooronderzoek is het nut en de noodzaak van Solo vast te stellen door enerzijds wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van het programma te verzamelen, anderzijds door te onderzoeken of het programma aansluit op de behoeften van de deelnemers

Afgerond en implementeerbaar

2019-99: Doorontwikkeling handreiking middelencontrole voor reclasseringswerkers

Doel van dit project is het uitwerken van de handreiking (Call 2015-21) tot een handelingsprotocol. Hierbij wordt ingezoomd op de verbinding van middelencontroles met gedragsinterventies, ambulante behandeling en toezicht.

Afgerond en implementeerbaar

2019-119: Bridge the gap: verbeteren (in-), door- en uitstroom voor 'discharge' planning

Handreiking over ontslagplanning voor professionals

Afgerond

2019-118: Handreiking Verlof Toetsing (VT)

De Handreiking Verlof Toesting (VT) biedt resultaat op inhoud en proces van de verloftoetsing binnen de scope van de FPA’s in Nederland.

Lopend

2019-109: Partnergeweld Problematiek in beeld

Identificeren van suptypes van partners van partnergeweld.

Afgerond en implementeerbaar

2019-102: Prevalentie en effectieve behandeling van NAH in de forensische populatie

Doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de prevalentie en de rol van niet-aangeboren hersenletsel in behandelingen binnen de forensische populatie, teneinde een screeningsinstrument en handreiking te ontwikkelen.

Afgerond

2019-100: Vertaling van risicotaxatie naar risicomanagement

Risicotaxatie gedaan en hoe nu verder?

Afgerond

2018-96: Gezinsbenadering in de (forensische) zorg: een eerste verkenning 

Een handreiking voor gezinsbenadering volgens een levensloopperspectief voor hulpverleners in de BW/MO setting

Afgerond en implementeerbaar

2018-95: Omgaan met de spagaat van het krachtgericht werken met forensische cliënten binnen de opvang

In dit onderzoek is achterhaald waar medewerkers van de maatschappelijke opvang tegen aan lopen in hun dagelijkse werk en hoe zij met dilemma’s om kunnen gaan door hierop te reflecteren om op die manier het professioneel handelen te verbeteren.

Afgerond

2018-93: Implementatie Handreiking Risicomanagement LVB

De handreiking is ontwikkeld ten behoeve van het risicomanagement van forensische psychiatrische patiënten met LVB problematiek.

Afgerond en implementeerbaar

2018-90: Handelingsprotocol voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten in de forensische psychiatrie

Dit project heeft als doel structureel en op een systematische wijze aandacht besteden aan het thema ‘KvL van forensisch psychiatrische patiënten’.

Afgerond en implementeerbaar

2018-89: Responsiviteit ASS

Dit project zal een overzicht opleveren van de neurocognitieve problemen en leerstijl van mensen met ASS en de invloed die dat heeft op de responsiviteit in gangbare interventies.

Afgerond en implementeerbaar

2018-88: Responsiviteit bij behandeling van forensische patiënten met ADHD

Onderzoek van de leerstijl van mensen met ADHD.

Afgerond

2018-86: Cliëntprofielen Forensische Verslavingszorg

Een beschrijving van bestaande cliëntprofielen vanuit wetenschap, databases en de betekenis die dit zou moeten hebben voor de zorg (inhoud, duur, kosten).

Afgerond

2018-84: Handreiking indicatiestelling forensische zorg voor LVB (Call 2018-84)

In dit project wordt een handreiking ontwikkeld voor indicatiestellers forensische zorg voor het herkennen en bepalen van de (aard van de) LVB problematiek.

Afgerond

2018-78: Behoefteninventarisatie betrekken familie en andere naasten bij de forensische zorg

In deze pre-call zal de behoeften en ervaringen van naasten, cliënten en behandelaars geïnventariseerd worden op het gebied van betrekken van naasten in de forensische zorg.

Afgerond en implementeerbaar

2017-67: Ontwikkeling handreiking voor de behandeling van (chronische) insomnie bij patiënten van forensische afdelingen

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een handreiking voor cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van chronische insomnie (CGT-I). Deze wordt specifiek ontworpen voor de doelgroep van forensisch psychiatrische patiënten.

Afgerond en implementeerbaar

2016-60: Handreiking slachtofferbewust werken voor forensisch maatschappelijk werkers

Dit project betreft de implementatie en doorontwikkeling van de handreiking: Slachtofferbewust werken voor Forensisch Maatschappelijk Werkers.

Afgerond en implementeerbaar

2016-56: Samenwerking bij forensische cliënten in de opvang

In dit project is gekeken naar succesfactoren en knelpunten in de samenwerking bij cliënten in de forensische opvang. Aan de hand hiervan is een handreiking ontwikkeld die professionals kunnen gebruiken als leidraad.

Afgerond en implementeerbaar

2016-55: Proactief handelen bij dreigende agressie van cliënten in opvangvoorzieningen

Bij (dreigende) agressie vallen professionals snel terug op repressie en regels, wat risico op nieuwe incidenten verhogen kan. Vanuit herstelgericht werken heeft deze call een handleiding 'Proactieve Agressiehantering voor Opvangvoorzieningen' (PAvO) opgeleverd.

Lopend

2016-51: Cognitieve profielen

Dit project richt zich op het verhelderen van de relatie tussen antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik door het gebruik van cognitieve profielen, zodat men in de behandeling de juiste primaire focus heeft.

Afgerond en implementeerbaar

2016-50: Handreiking 'LVBeeld; basis voor discussie, vertrekpunt voor herkenning'

Dit project heeft als doel dat professionals die aan het begin van de strafrechtsketen staan, een LVB-cliënt sneller en beter herkennen. Door middel van interactieve training leert men de LVB tijdig te herkennen en te signaleren.

Afgerond en implementeerbaar

2016-47: Ervaringsdeskundigheid in de forensische psychiatrie

Het belang en mogelijkheden van ervaringsdeskundigen binnen de forensische psychiatrie zijn hier in kaart gebracht, met het oog op praktische toepassingsmogelijkheden en beperkingen die in deze specifieke sector een rol spelen.

Afgerond

2016-46: Kwaliteit van leven

Dit betreft een kennisdocument met aanbevelingen en handvatten voor het verbeteren van de objectieve en subjectieve kwaliteit van leven van forensisch psychiatrische patiënten. Het doel is om meer aandacht creëren voor kwaliteit van leven in de forensische context, waar de primaire focus logischerwijs op beveiliging ligt.

Afgerond

2015-9: Antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik

In dit project is een aanzet geformuleerd voor een richtlijn over de diagnostiek en de behandeling van problematisch middelengebruik.

Afgerond

2014-35: Behandelvoortgang seksuele stoornissen (Call 2014-35)

In dit onderzoek is gekeken naar de meest geschikte instrumenten voor het meten van behandelvoortgang bij patiënten met een seksuele stoornis, omdat reguliere instrumenten hiervoor niet toereikend blijken te zijn.

Afgerond

2014-34: Behandelvoortgang persoonlijkheids stoornissen

In dit onderzoek is gekeken naar de meest geschikte instrumenten voor het meten van behandelvoortgang bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, omdat reguliere instrumenten hiervoor niet toereikend blijken te zijn.

Afgerond

2014-26: Do's & Don'ts e-Health

In dit onderzoek is gekeken welke e-health toepassingen uit de algemene zorgsector wel of niet succesvol zijn in de praktijk, wat hiervoor de redenen zijn en wat de forensische zorgsector hiervan kan leren voor eigen e-health toepassingen.

Afgerond

2014-23: Subgroepen brandstichters

De dadergroep brandstichters kan in verschillende subtypen worden onderscheiden. Die subtypen beïnvloeden de opsporingsrelevante kenmerken voor politie maar zijn ook van invloed op behandeling van deze groep forensische patiënten.

Afgerond en implementeerbaar

2014-20: Middelengebruik en criminaliteit in reclasseringscontext

In dit rapport wordt het verband tussen middelengebruik en criminaliteit uitgediept, specifiek voor de reclasseringscontext. Focus hierbij is de aard en sterkte van dit verband, beïnvloedende factoren en de toepasbaarheid voor de reclassering.

Afgerond

2014-16: Vrouwvijandigheid bij zedendelinquenten

Centraal stond het vast stellen en in kaart brengen van deze specifieke cognitieve vervorming bij zedendelinquenten. Er is gekeken naar een passend instrument om dit te meten en naar implicaties hiervan voor behandeling.

Afgerond

2013-6: Herstelondersteunende interventies patiënten met psychotische stoornis

Dit onderzoek biedt een verdieping in effectieve herstelondersteunende (behandel)interventies, ter aanvulling op het Zorgprogramma Psychotische Stoornissen van het EFP.

Afgerond

2013-2: Handreiking problematisch middelengebruik klinisch

Een richtlijn voor professionals werkzaam in de forensische klinische setting, die werken met patiënten met problematisch middelengebruik als onderdeel van hun diagnose, gericht op recidive vermindering.

Afgerond en implementeerbaar

2013-13: Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er

Dit project geeft een richtlijn voor het al dan niet initiëren van contact tussen dader en slachtoffer. Het doel is de positie van het slachtoffer te verbeteren en te definiëren wanneer het wenselijk is om deze te betrekken in de behandeling van de dader.

Afgerond en implementeerbaar

2013-11: Delictanalyse in de forensische zorg

Door middel van het inventariseren van het gebruik en de inzet van delictanalyse in verschillende settings in de forensische zorg, is een standaard richtlijn geïntroduceerd die professionals kunnen toepassen.