Filter projecten

Status

Opgeleverd in

Thema

Setting

Diagnostiek en behandeling

Precall, handleidingen en studies

Lopend

2022-186: Ontwikkeling van een handreiking voor werken met vrouwelijke plegers van terrorisme

Empirische kennis over vrouwelijke plegers van terrorisme bestaat nauwelijks. Het doel van dit onderzoek is dan ook in deze leemte te voorzien en een handreiking te ontwikkelen voor het werken met deze vrouwen.

Lopend

2022-183: Neuropredictie in de forensische zorg: Een kwalitatieve analyse van ethische en juridische dilemma’s en co-creatie van handreikingen voor de praktijk

Het doel van dit project is het onderzoeken van ethische en juridische dilemma’s voor het gebruik van neurotechnologieën, en meer specifiek neuropredictie, in de forensische zorg.

Lopend

2022-182: Traumabehandeling en responsiviteit in de forensische zorg

Dit project beoogt antwoord te geven op de vraag: hoe is het gesteld met de trauma-responsiviteit in de forensische zorg in Nederland? De doelstelling van dit project betreft het opstellen van een handreiking voor clinici in de forensische psychiatrie welke hen inzicht geeft in huidige stand van de kennis wat betreft trauma-responsiviteit en adviezen bevat met betrekking tot de best practices voor de praktijk.

Lopend

2022-181: Seksualiteit bij forensisch cliënten met een licht verstandelijke beperking

In dit project wordt kennis uit literatuur en attitudes en vaardigheden van professionals omgezet in praktische handvatten t.a.v. seksualiteit bij LVB-cliënten.

Lopend

2022-180: Meten is weten: een pilotstudie naar de inzet van wearables ter ondersteuning van agressieregulatietherapie

Het in kaart brengen van hoe wearables ingezet kunnen worden in ambulant aangeboden ARopMaat behandelingen

Lopend

2022-179: Rapid realist review naar effectiviteit van forensische zorg voor personen met een LVB

Een literatuurstudie naar hoe forensische behandelingen dienen te worden ingericht om optimaal effectief te zijn voor de LVB-populatie.

Lopend

2022-178: Doorontwikkeling FARE

KFZ en de auteurs van de FARE zijn het erover eens dat ernaar moet worden gestreefd dat in de hele ambulante FZ risicotaxatie met dezelfde hoogwaardige en gevalideerde versie van de FARE plaatsvindt en dat de FARE daarnaast gebruikt kan worden voor het meten van behandelvoortgang. De bedoeling van het onderhavige project is om een eerste stap naar dit doel te zetten: de doorontwikkeling van de FARE.

Lopend

2022-175: Doorontwikkeling Justitiële Interventie i-Respect

Het doel van deze call is om de justitiële interventie i-Respect door te ontwikkelen.

Lopend

2022-173: Forensische Leerlijn: beheer, behoud en implementatie

Het beheer, behoud en implementatie van de Forensische Leerlijn.

Lopend

2022-171: Erkenningsaanvraag Seeking Safety voor mensen met een LVB

In dit project wordt een erkenningsaanvraag gedaan bij de erkenningscommissie voor de LVB-addendum bij Seeking Safety

Lopend

2022-168: Ontwikkeling theoretisch kader voor de forensische kwaliteitsnetwerken

Het ontwikkelen van een theoretisch kader voor de forensische kwaliteitsnetwerken, dat duidelijk maakt welke aanpak en welke werkzame factoren tot welke doelen leiden.

Lopend

2022-153: Werkingsmechanismen en interventies van vaktherapie in de forensische zorg

Het doel van dit project is kennis- en kwaliteitsontwikkeling en professionalisering van vaktherapie in de forensische zorg.

Lopend

2022-137: Implementatiestudie omgaan met de spagaat krachtgericht werken binnen de BW/MO

In dit project wordt een implementatiestudie uitgevoerd naar de implementatie van call 2018-95 Omgaan met de spagaat van krachtgericht werken met forensische cliënten binnen de maatschappelijke opvang.

Lopend

2021-159: Doorontwikkeling e-Health modules psycho-educatie

Doorontwikkeling e-Health modules psycho-educatie voor forensische ambulante instellingen.

Lopend

2021-158: Effectiviteitsstudie Seeking Safety LVB

Dit onderzoek heeft als doel de effectiviteit van het LVB addendum van Seeking Safety te onderzoeken.

Lopend

2021-157: De effectiviteitspuzzel van eHealth

Wat is de toegevoegde waarde van online modules voor behandelingen in de forensische zorg?

Afgerond en implementeerbaar

2021-155: Handreiking en training werken met de reclasseringscliënt op afstand

Het verbeteren van online (gespreks)vaardigheden bij de reclassering

Lopend

2021-154: Erkenning Grip op Agressie (GoA) ambulant

Het doel van deze call is om het erkenningstraject van de GoA Ambulant bij de Erkenningscommissie Gedragsinterventie Justitie te ondersteunen.

Lopend

2021-152: Doorontwikkeling Helpers en Helden

Binnen dit project wordt de interventie Helpers en Helden (SFT voor LVB) doorontwikkeld.

Lopend

2021-149: Implementatie toolbox middelengebruik in de forensische zorg

Het doel van deze implementatiecall is om de informatie die verkregen wordt uit een pre- en implementatiepilot te verwerken, zodat de eindgebruikers kunnen profiteren van de eerder ontwikkelde toolbox middelengebruik in de forensische zorg.

Lopend

2021-145: Effectiviteitsstudie Grip op Agressie

Het doel van dit project is om vast te stellen of het behandelprogramma Grip op Agressie (GoA) effectief is in het verminderen van (risicofactoren voor) agressief gedrag van cliënten met een LVB die zijn opgenomen vanwege risicovol (delict) gedrag.

Afgerond en implementeerbaar

2021-143: Online gedragstraining bij reclasseringscliënten

Wat is het verschil tussen het geven van online- en offline trainingen? Welke ervaringen zijn er opgedaan met online justitiële interventies? En wat zijn de voor- en nadelen hiervan?

Afgerond

2021-142: AI binnen 3RO: Toepassing en toekomst

Artificial intelligence (AI) wordt steeds vaker gebruikt in onze samenleving, maar waarom nog niet binnen de 3RO? En, is dat wenselijk?

Afgerond

2021-141: Doorontwikkeling verdiepingsdiagnostiek

De doorontwikkeling van het product verdiepingsdiagnostiek heeft betrekking op de verdere implementatie van het product.

Lopend

2021-138: Ontwikkeling van een behoefte- en risicobeoordelingstool voor de BW/MO

Dit project komt voort uit de behoefte om herstel-/krachtgericht werken en risicobeheersing in de BW/MO met elkaar in balans te brengen en elkaar te laten versterken.

Lopend

2020-148: Virtual Reality oefen-omgeving voor zedenplegers gericht op kinderen

Het doel van dit project is om te onderzoeken of een VR-oefen-omgeving een nuttige aanvulling is op de huidige behandeling van daders van seksueel kindermisbruik binnen FPC’s.

Afgerond en implementeerbaar

2020-147: Behandelen van vrouwen in forensische klinische zorg: Een vak apart?

De handreiking bestaat uit concrete richtlijnen voor het behandelen van vrouwen in de forensisch klinische zorg, waarbij ook kennis uit de ambulante sector wordt meegenomen.

Lopend

2020-146: Een sprong in het diepe: De evaluatie en implementatie van DEEP

Een sprong in het diepe: De evaluatie en implementatie van DEEP, een virtual reality biofeedback game, in de forensische zorg

Lopend

2020-139: Delictanalyse voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Gezien het hoge percentage licht verstandelijk beperkten (LVB) in de forensische zorg, is het belangrijk dat modules/interventies meer worden toegesneden op de behoeften en karakteristieken van cliënten met een LVB.

Afgerond en implementeerbaar

2020-135: Werken met de reclasseringscliënt op afstand

Best practices en concrete do’s en don’ts voor het werken op afstand met reclasseringscliënten.

Lopend

2020-133: Cliëntprofielen 3RO

Het onderzoek is bedoeld om tot cliëntprofielen te komen die aansluiten bij de doelgroepen van 3RO en om professionals van reclassering en forensische zorg een beter onderbouwde keuze te laten maken bij het inzetten van de juiste interventies, werkstraffen, toezicht en forensische zorg.

Afgerond en implementeerbaar

2020-132: Forensische best practices in BW/MO instellingen

In dit project is in kaart gebracht wat de forensische best practices zijn binnen de BW/MO instellingen. Waar worden positieve ervaringen opgedaan en waar zit de relevante kennis?

Lopend

2020-131: Literatuuronderzoek en operationalisatie van behandelvoortgang binnen de forensische zorg

Het ontwikkelen van een multidimensionaal conceptueel model voor de operationalisatie van behandelvoortgang dat toepasbaar is binnen de gehele forensische zorg.

Afgerond

2020-130: Vooronderzoek vertaling KFZ calls / producten naar mogelijkheden doorontwikkeling Forensische Leerlijn

In de ontwikkeling van de Forensische Leerlijn is zoveel mogelijk aangesloten bij de state-of-the art kennis die KFZ afgelopen jaren heeft opgeleverd. In dit vooronderzoek worden de KFZ producten in de breedte beoordeeld op bruikbaarheid voor competentie-ontwikkeling van professionals.

Afgerond

2020-129: Literatuuronderzoek naar de bruikbaarheid en effecten van kwaliteitstoetsingsmethoden in de (forensische) zorg

In deze call wordt onderzocht wat er bekend is over kwaliteitstoetsingsmethoden zoals de Forensische Kwaliteitsnetwerken met betrekking tot: de theoretische uitgangspunten en veronderstelde werkzame factoren, de effectiviteit en de bruikbaarheid en randvoorwaarden.

Afgerond

2020-128: Vooronderzoek doorontwikkeling justitiële interventie Solo

Doel van het vooronderzoek is het nut en de noodzaak van Solo vast te stellen door enerzijds wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van het programma te verzamelen, anderzijds door te onderzoeken of het programma aansluit op de behoeften van de deelnemers

Afgerond

2020-127: Vooronderzoek doorontwikkeling e-modules psycho-educatie

Het doel van dit huidige project is het doen van ‘onderzoek’ om te achterhalen wat er nodig is aan doorontwikkeling zodat het product technisch gezien door (vrijwel) alle ambulante forensische instellingen gebruikt kan worden en het aanbod in voldoende mate voldoet aan de behoeften van de behandelaars en cliënten.

Lopend

2020-126: Integratie van seksualiteit in de behandeling

In dit project wordt er een handreiking ontwikkeld voor het integreren van seksuele gezond in de behandeling binnen de gesloten forensische zorg.

Afgerond

2020-125: Vooronderzoek doorontwikkeling "Goed Ernaast"

Op welk niveau bevindt het KFZ product "Goed ernaast" zich nu en wat is er nodig voor een doorontwikkeling?

Afgerond

2020-124: Vooronderzoek doorontwikkeling Ervaringsdeskundigheid in de Forensische GGZ

Doel van dit programma is om de kwaliteit van de forensische zorg te ontwikkelen en verbeteren en om de implementatie van de ontwikkelde producten te stimuleren.

Afgerond

2020-123: Vooronderzoek doorontwikkeling SFT bij LVB

In dit project wordt de eventuele doorontwikkeling van de module Helpers & Helden onderzocht.

Afgerond en implementeerbaar

2019-99: Doorontwikkeling handreiking middelencontrole voor reclasseringswerkers

Doel van dit project is het uitwerken van de handreiking (Call 2015-21) tot een handelingsprotocol. Hierbij wordt ingezoomd op de verbinding van middelencontroles met gedragsinterventies, ambulante behandeling en toezicht.

Afgerond en implementeerbaar

2019-98: Verband middelengebruik en criminaliteit voor de (verslavings)reclassering

Handelingsprotocol Middelengebruik & Criminaliteit voor de (verslavings)reclassering

Afgerond

2019-97: Welke longitudinale onderzoeksvragen zijn relevant voor het forensische veld?

Welke longitudinale onderzoeksvragen zijn relevant voor het forensisch veld: een klassieke Delphi-studie

Afgerond

2019-120: Evaluatie en inventarisatie behoeften LVB-populatie in de forensische zorgverlening: kennisagenda

Evaluatie en inventarisatie behoeften LVB-populatie in de forensische zorgverlening

Afgerond en implementeerbaar

2019-119: Bridge the gap: verbeteren (in-), door- en uitstroom voor 'discharge' planning

Handreiking over ontslagplanning voor professionals

Afgerond

2019-118: Handreiking Verlof Toetsing (VT)

De Handreiking Verlof Toesting (VT) biedt resultaat op inhoud en proces van de verloftoetsing binnen de scope van de FPA’s in Nederland.

Afgerond en implementeerbaar

2019-117: E-module Weet Wat Je Kan: evaluatie en doorontwikkeling

Het gebruik van de online versie van de psycho-educatie module Weet Wat Je Kan (WWJK) lijkt achter te blijven bij het gebruik van de papieren versie. In dit rapport is aan de hand van literatuur en gebruikerservaringen van zowel trainers als cliënten onderzocht wat hiervoor mogelijke redenen kunnen zijn, en hoe het gebruik van de online versie gestimuleerd zou kunnen worden.

Afgerond en implementeerbaar

2019-115: De forensische cliënt op de juiste plek: Naar passende zorg door een goede informatie-uitwisseling tussen plaatser en woonvoorziening

In dit project worden concrete en toegankelijke informatie-uitwisselingsproducten ontwikkeld voor de BW/MO instellingen en getoetst op de toepasbaarheid in een pilot.

Afgerond en implementeerbaar

2019-113: Haalbaarheidsonderzoek Verlofapp 2.0

Het doel van het huidige project is om middels een pilot bij verschillende organisaties de VerlofHulp 2.0 te evalueren op patiënt-, behandelaar- en organisatieniveau, indien noodzakelijk te optimaliseren en bredere implementatie voor te bereiden.

Afgerond en implementeerbaar

2019-111: Verkorte Delictanalyse

De module ‘delictanalyse’ is in zijn uitgebreide vorm niet in alle settingen even bruikbaar. Daarom is er een handleiding voor een verkorte delictanalyse (VDA) ontwikkeld, om zo inzicht te krijgen in de delictfactoren van de deelnemer.

Lopend

2019-109: Partnergeweld Problematiek in beeld

Identificeren van suptypes van partners van partnergeweld.

Afgerond en implementeerbaar

2019-108: Grip op Agressie (GoA) Ambulant

Het behandelprogramma Grip op Agessie voor ambulant behandelde cliënten

Afgerond

2019-107: Doorontwikkeling Justitiële Interventie BORG

Het doel van dit project is om het BORG-programma te verbeteren en te versterken.

Afgerond en implementeerbaar

2019-106: Doorontwikkeling justitiële interventie Leefstijltraining 24/7

In dit project is de leefstijltraining geactualiseerd en zijn de handleidingen gebruiksvriendelijker gemaakt.

Afgerond en implementeerbaar

2019-105: Effectief methodisch werken in reclasseringstoezicht: een systematisch literatuuroverzicht

Dit onderzoek heeft als doel om een systematisch overzicht te geven van werkzame elementen voor reclasseringstoezicht op grond van wetenschappelijk onderzoek.

Lopend

2019-104: Effectiviteitsstudie Grip App

Afgerond

2019-103: Evidence gap map vaktherapie: de ontwikkeling van een evicende gap map voor vaktherapie in de forensische GGZ

Het doel van dit project is om de kennislancune op basis van wetenschappelijk gepubliceerde en niet gepubliceerde literatuur te achterhalen; behoeften naar nieuw onderzoek op te halen bij vaktherapeuten, onderzoekers, verwijzers en ervaringsdeskundigen/patiënten; onderzoeken te prioriteren op basis van praktijk en wetenschap.

Afgerond en implementeerbaar

2019-102: Prevalentie en effectieve behandeling van NAH in de forensische populatie

Doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de prevalentie en de rol van niet-aangeboren hersenletsel in behandelingen binnen de forensische populatie, teneinde een screeningsinstrument en handreiking te ontwikkelen.

Afgerond en implementeerbaar

2019-101: Implementatie interventie Alcohol en geweld

Een doorontwikkeling van de gedragsinterventie 'Alcohol en Geweld' zodat de interventie direct bruikbaar is voor het Opleidingshuis 3RO.

Afgerond

2019-100: Vertaling van risicotaxatie naar risicomanagement

Risicotaxatie gedaan en hoe nu verder?

Afgerond

2018-96: Gezinsbenadering in de (forensische) zorg: een eerste verkenning 

Een handreiking voor gezinsbenadering volgens een levensloopperspectief voor hulpverleners in de BW/MO setting

Afgerond en implementeerbaar

2018-95: Omgaan met de spagaat van het krachtgericht werken met forensische cliënten binnen de opvang

In dit onderzoek is achterhaald waar medewerkers van de maatschappelijke opvang tegen aan lopen in hun dagelijkse werk en hoe zij met dilemma’s om kunnen gaan door hierop te reflecteren om op die manier het professioneel handelen te verbeteren.

Afgerond

2018-93: Implementatie Handreiking Risicomanagement LVB

De handreiking is ontwikkeld ten behoeve van het risicomanagement van forensische psychiatrische patiënten met LVB problematiek.

Afgerond en implementeerbaar

2018-92: Kwaliteit van leven en middelengebruik in de forensische zorg

In deze call is het spanningsveld dat bestaat tussen het beleid rondom middelengebruik en het verbeteren van de kwaliteit van leven in de forensische GGZ onderzocht.

Afgerond en implementeerbaar

2018-91: Interventie agressieregulatie voor patienten in PPC’s

Een (aangepaste, verkorte) interventie gericht op het verbeteren van agressieregulatie problematiek bij patiënten in de PPC’s.

Afgerond en implementeerbaar

2018-90: Handelingsprotocol voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten in de forensische psychiatrie

Dit project heeft als doel structureel en op een systematische wijze aandacht besteden aan het thema ‘KvL van forensisch psychiatrische patiënten’.

Afgerond en implementeerbaar

2018-89: Responsiviteit ASS

Dit project zal een overzicht opleveren van de neurocognitieve problemen en leerstijl van mensen met ASS en de invloed die dat heeft op de responsiviteit in gangbare interventies.

Afgerond en implementeerbaar

2018-88: Responsiviteit bij behandeling van forensische patiënten met ADHD

Onderzoek van de leerstijl van mensen met ADHD.

Afgerond

2018-86: Cliëntprofielen Forensische Verslavingszorg

Een beschrijving van bestaande cliëntprofielen vanuit wetenschap, databases en de betekenis die dit zou moeten hebben voor de zorg (inhoud, duur, kosten).

Afgerond en implementeerbaar

2018-85: Implementatietraject duurzame verbinding

Relationeel werken en contact na behandeling ter voorkoming van recidive.

Afgerond

2018-84: Handreiking indicatiestelling forensische zorg voor LVB (Call 2018-84)

In dit project wordt een handreiking ontwikkeld voor indicatiestellers forensische zorg voor het herkennen en bepalen van de (aard van de) LVB problematiek.

Afgerond en implementeerbaar

2018-83: Doorontwikkeling gedragsinterventie Alcohol en Geweld

Een doorontwikkeling van de gedragsinterventie 'Alcohol en Geweld' zodat de interventie voldoet aan de gestelde inhoudelijke eisen van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies

Afgerond

2018-82: Doorontwikkeling gedragsinterventie CoVa Plus

Binnen dit project worden de noodzakelijke aanpassingen van de CoVa Plus geïnventariseerd en getoetst.

Afgerond en implementeerbaar

2018-81: Doorontwikkeling CoVa 2.0

Een procesevaluatie en doorontwikkeling van CoVa 2.0

Afgerond

2018-80: Technologie in de fggz: crossing borders

In deze pre-call is onderzocht welke specifieke veelbelovende technologieën meer aandacht vanuit de praktijk en onderzoek behoeven.

Afgerond

2018-79: Mind the gap. Continuïteit in de forensische keten.

Deze pre-call inventariseert de behoeften van professionals en patiënten in de forensische zorg met betrekking tot continuïteit van zorg en de levensloop.

Afgerond

2018-78: Behoefteninventarisatie betrekken familie en andere naasten bij de forensische zorg

In deze pre-call zal de behoeften en ervaringen van naasten, cliënten en behandelaars geïnventariseerd worden op het gebied van betrekken van naasten in de forensische zorg.

Afgerond

2018-74: Grip op Agressie (GoA)

Een behandelinterventie gericht op het verminderen en voorkomen van ernstig agressief gedrag bij cliënten met een licht verstandelijke beperking. Erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Afgerond

2017-72: Onderzoeksbehoeften PPC's

Deze pre-call inventariseert de behoeften aan onderzoek, (door)ontwikkeling van producten en (behandel)interventies in de specifieke context van de penitentiaire psychiatrische centra (ppc).

Afgerond en implementeerbaar

2017-71: Het ontwikkelen van de DROS 2.0

In dit project wordt het instrument de DROS (Dynamic Risk Outcome Scales) herzien en gevalideerd, zodat het in de toekomst onderbouwd zowel als ROM-instrument als risicotaxatie-instrument ingezet kan worden.

Afgerond

2017-70: Seeking Safety als methodiek bij forensische LVB-patiënten

In dit project is er een LVB-variant als addendum van SeSa ontwikkeld voor de behandeling van traumagerelateerde klachten/stoornissen en verslaving in de forensische psychiatrie en verslavingszorg.

Afgerond

2017-69: Implementatie van de behandeling van brandstichters

Dit project betreft de implementatiestudie van het behandelprotocol voor de behandeling van (subtypen) brandstichters in de forensische ggz.

Afgerond

2017-68: Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) als nieuwe interventie voor het reduceren van gewelddadige recidive

In deze studie wordt onderzocht in hoeverre de methodiek tDCS een succesvolle interventie kan zijn om gewelddadig delictgedrag bij verslaafden justitiabelen in de toekomst te voorkomen.

Afgerond en implementeerbaar

2017-67: Ontwikkeling handreiking voor de behandeling van (chronische) insomnie bij patiënten van forensische afdelingen

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een handreiking voor cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van chronische insomnie (CGT-I). Deze wordt specifiek ontworpen voor de doelgroep van forensisch psychiatrische patiënten.

Afgerond

2017-66: Partners van plegers relationeel geweld in beeld

Er is een literatuurstudie gedaan om te achterhalen wat er tot nu toe bekend is over eventuele psychopathologie van partners van plegers van relationeel geweld, en welke mogelijke gevolgen dit kan hebben voor behandeling.

Afgerond

2017-65: Onderzoeksbehoeften 3RO

Deze pre-call inventariseert de behoeften aan producten binnen de specifieke reclasseringscontext (instrumentarium, richtlijnen etc.) en behoeften aan gedragsinterventies waarmee het aanbod verbeterd en/of vernieuwd kan worden.

Afgerond

2017-64: Validatieonderzoek ambulant risicotaxatie-instrument FARE

Dit project betreft een validatieonderzoek van het recent ontwikkelde risicotaxatie-instrument de FARE, voor ambulante forensische zorg. Binnen vier ambulante instellingen wordt het instrument ingezet en getoetst.

Afgerond

2017-63: Expertsysteem beroepsgeheim PPC's

Binnen dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een digitaal expertsysteem, waarbij (zorg)professionals uit het gevangeniswezen ondersteuning krijgen in de besluitvorming rondom het doorbreken van het beroepsgeheim.

Afgerond

2017-59: STiP 5.1

Dit project onderzoekt de inzetbaarheid van het instrument STiP 5.1 (uit de reguliere GGZ) voor het meten van behandelvoortgang bij forensische patiënten met een persoonlijkheidsstoornis.

Afgerond en implementeerbaar

2017-52: Doorontwikkeling handelingsprotocol middelengebruik

Dit betreft de doorontwikkeling van de handreiking over middelengebruik in forensisch klinische context. Hier wordt toegewerkt naar een handelingsprotocol dat meer praktische handvatten geeft aan het dagelijkse handelen.

Afgerond

2016-62: FHIC Fase 2

Dit project betreft het vervolg op de ontwikkelde FHIC methodiek. In deze fase stond de implementatie van het FHIC model in de praktijk centraal. Daarnaast is het model geëvalueerd.

Afgerond en implementeerbaar

2016-61: Competentieset forensisch sociaal professional

In dit project is er gekeken naar een overkoepelende competentieset voor de forensisch sociaal werker, waarbij gericht wordt gekeken naar onder andere specifieke competenties en vereist geachte vakkennis.

Afgerond en implementeerbaar

2016-60: Handreiking slachtofferbewust werken voor forensisch maatschappelijk werkers

Dit project betreft de implementatie en doorontwikkeling van de handreiking: Slachtofferbewust werken voor Forensisch Maatschappelijk Werkers.

Afgerond en implementeerbaar

2016-6: Handelingsprotocol zorgprogramma psychotische stoornissen (Call 2016-6B)

Deze studie betreft een verdieping en vertaalslag naar implementatie in de praktijk, van het zorgprogramma psychotische stoornissen dat in 2015 binnen het EFP is afgerond.

Afgerond

2016-57: Agressief gedrag vanuit het perspectief van mensen met een LVB: een voorstudie naar ervaringsdeskundigheid binnen de forensische behandeling voor LVB

Onderzoek naar de ervaringskennis van mensen met een LVB/ZB die zij geven ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Dit is de eerste stap naar eventuele inzet van ervaringsdeskundigen binnen de LVB-doelgroep.

Afgerond en implementeerbaar

2016-56: Samenwerking bij forensische cliënten in de opvang

In dit project is gekeken naar succesfactoren en knelpunten in de samenwerking bij cliënten in de forensische opvang. Aan de hand hiervan is een handreiking ontwikkeld die professionals kunnen gebruiken als leidraad.

Afgerond en implementeerbaar

2016-55: Proactief handelen bij dreigende agressie van cliënten in opvangvoorzieningen

Bij (dreigende) agressie vallen professionals snel terug op repressie en regels, wat risico op nieuwe incidenten verhogen kan. Vanuit herstelgericht werken heeft deze call een handleiding 'Proactieve Agressiehantering voor Opvangvoorzieningen' (PAvO) opgeleverd.

Afgerond en implementeerbaar

2016-54: Krachtgericht werken aan veiligheid binnen de Maatschappelijke Opvang

In dit onderzoek is gekeken welke factoren van belang zijn in het vormgeven van een veilig behandelklimaat. Tevens is er een werkboek en een handelingsprotocol ontwikkeld over de inzet van dwang en drang binnen het krachtgericht werken.

Afgerond

2016-53: Implementatiestudie delictanalyse

In dit vervolgonderzoek wordt door middel van proeftuinen (in fpc's, fpk's, fpa's, ppc's en forensische poli's) gewerkt aan een algemeen en sectorspecifiek implementatieadvies van de methode delictanalyse.

Lopend

2016-51: Cognitieve profielen

Dit project richt zich op het verhelderen van de relatie tussen antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik door het gebruik van cognitieve profielen, zodat men in de behandeling de juiste primaire focus heeft.

Afgerond en implementeerbaar

2016-50: Handreiking 'LVBeeld; basis voor discussie, vertrekpunt voor herkenning'

Dit project heeft als doel dat professionals die aan het begin van de strafrechtsketen staan, een LVB-cliënt sneller en beter herkennen. Door middel van interactieve training leert men de LVB tijdig te herkennen en te signaleren.

Afgerond

2016-49: Basiszorgprogramma ambulant

Hier wordt een basis zorgprogramma ontworpen voor de ambulante forensische setting, met oog voor verschillen met de klinische setting (bijv. doelgroep) en verschillende werkwijzen die kenmerkend zijn voor de ambulante zorg.

Afgerond

2016-48: Ontwikkelingsstoornissen

In dit inventariserende onderzoek is gekeken naar de behoeften aan verdiepend onderzoek gericht op de specifieke doelgroep van forensisch psychiatrische patiënten met een ontwikkelingsstoornis ASS en/of ADHD.

Afgerond en implementeerbaar

2016-47: Ervaringsdeskundigheid in de forensische psychiatrie

Het belang en mogelijkheden van ervaringsdeskundigen binnen de forensische psychiatrie zijn hier in kaart gebracht, met het oog op praktische toepassingsmogelijkheden en beperkingen die in deze specifieke sector een rol spelen.

Afgerond

2016-46: Kwaliteit van leven

Dit betreft een kennisdocument met aanbevelingen en handvatten voor het verbeteren van de objectieve en subjectieve kwaliteit van leven van forensisch psychiatrische patiënten. Het doel is om meer aandacht creëren voor kwaliteit van leven in de forensische context, waar de primaire focus logischerwijs op beveiliging ligt.

Afgerond

2015-9: Antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik

In dit project is een aanzet geformuleerd voor een richtlijn over de diagnostiek en de behandeling van problematisch middelengebruik.

Afgerond en implementeerbaar

2015-45: FHIC

Centraal staat het ontwikkelen van een forensische variant van het model High en Intensive Care (HIC) om een klinisch en forensisch vangnet voor de ambulante setting te creëren.

Afgerond en implementeerbaar

2015-44: Weet Wat Je Kan E-Module

In dit project is de module 'Weet Wat Je Kan', gericht op psycho-educatie van de LVB-doelgroep, vertaald naar een e-module. Er is ook een online instructiefilm gemaakt om de scholing in de module voor trainers te bevorderen.

Afgerond en implementeerbaar

2015-43: Behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij cliënten met een LVB

Deze behandelinterventie is gericht op de dynamische criminogene factoren die van invloed zijn op seksueel grensoverschrijdend gedrag bij cliënten met een LVB, met als doel dit gedrag te reduceren en in de toekomst te voorkomen.

Afgerond en implementeerbaar

2015-42: Handreiking risicofactoren en functioneringsniveau LVB

In dit project is gewerkt aan een protocol en bijbehorend instrumentarium waarbij risicofactoren en functioneringsniveau van cliënten met een LVB in kaart worden gebracht, ten behoeve van het risicomanagementplan.

Afgerond en implementeerbaar

2015-41: Forensische FACT LVB

De Borg-instellingen werken samen aan de implementatie van het forensische FACT-team voor de LVB-doelgroep. Ze hebben de resultaten hiervan onderzocht en stimuleren de landelijke ontwikkeling van de For (F)ACT LVB.

Afgerond

2015-40: Onderzoeksbehoeften Federatie Opvang

In dit project is gekeken naar de onderzoeksbehoeften in het veld van maatschappelijke opvanginstanties die te maken hebben met de doelgroep van forensische cliënten.

Afgerond en implementeerbaar

2015-21: Protocol voor middelencontrole in reclasseringscontext

Ontwikkeling van een handelingsprotocol om de controle op middelengebruik te professionaliseren en te standaardiseren. Deze kan ingezet worden in de ambulante setting voor cliënten met middelenproblematiek.

Afgerond en implementeerbaar

2014-36: E-learning module HKT-R en HCR-20V3

Deze e-learning module helpt de behandelaar kennis te maken met de verplicht gestelde risicotaxatie. Er kan alvast theorie worden gelezen en geoefend worden met casuïstiek. Dit is een voorbereiding op de face-to-face training in risicotaxatie.

Afgerond

2014-35: Behandelvoortgang seksuele stoornissen (Call 2014-35)

In dit onderzoek is gekeken naar de meest geschikte instrumenten voor het meten van behandelvoortgang bij patiënten met een seksuele stoornis, omdat reguliere instrumenten hiervoor niet toereikend blijken te zijn.

Afgerond

2014-34: Behandelvoortgang persoonlijkheids stoornissen

In dit onderzoek is gekeken naar de meest geschikte instrumenten voor het meten van behandelvoortgang bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, omdat reguliere instrumenten hiervoor niet toereikend blijken te zijn.

Afgerond en implementeerbaar

2014-30: E-health: Zelfscore app

De zelfscore app is ontworpen zodat patiënten hun eigen behandelvoortgang bij kunnen houden, naast die van de behandelaar. Items uit de HKT-R en HCR-20V3 zijn hiervoor omgeschreven naar voor patiënten te beantwoorden vragen.

Afgerond en implementeerbaar

2014-30: E-health: Verlofhulp

Deze applicatie is bedoeld ter ondersteuning van de patiënt tijdens zijn verlof vanuit een klinische behandeling. Op gezette tijden wordt bijvoorbeeld geïnformeerd naar gemaakte afspraken en naar hoe iemand zich voelt.

Afgerond en implementeerbaar

2014-30: E-health: GRIP-app

Een applicatie die erop gericht is stress en boosheid te herkennen en signaleren, waarop beheersing en monitoring kunnen worden ingezet bij de cliënt, door middel van games en oefeningen.

Afgerond en implementeerbaar

2014-29: De Groeifabriek Forensische Zorg JJI´s

Er is een online training ontworpen voor jongeren in een justitiële jeugdinrichting. De training is gebaseerd op mindset interventies en draagt bij het vergroten van vertrouwen in ontwikkelingsmogelijkheden in de toekomst.

Afgerond en implementeerbaar

2014-28: E-health psycho-educatie

In dit project zijn psycho-educatie modules opgesteld die voor verschillende patiëntgroepen in de (ambulante) forensische zorg te gebruiken zijn. Focus is geven van inzicht in de specifieke stoornis en bespreken van behandelmogelijkheden.

Afgerond en implementeerbaar

2014-27: Blended module voor relationeel geweld

Een online module gericht op het verkrijgen van praktisch inzicht in en het voorkomen van geweld in relaties. De module kan flexibel ingezet worden in het geheel van de forensische behandeling.

Afgerond

2014-26: Do's & Don'ts e-Health

In dit onderzoek is gekeken welke e-health toepassingen uit de algemene zorgsector wel of niet succesvol zijn in de praktijk, wat hiervoor de redenen zijn en wat de forensische zorgsector hiervan kan leren voor eigen e-health toepassingen.

Afgerond en implementeerbaar

2014-25: Helpers en Helden: SFT voor LVB

Dit onderzoek betreft een vertaalslag die Schema Focused Therapy ook inzetbaar maakt voor de (forensische) LVB-doelgroep, waarbij het versterken van gezonde modi centraal staat.

Afgerond

2014-24: Netwerkactivatie tijdens de behandeling

In dit project wordt gekeken in hoeverre netwerkleden van forensische patiënten betrokken kunnen worden in de behandeling en resocialisatie van de patiënt, door hen de k-indicatoren te laten scoren.

Afgerond

2014-23: Subgroepen brandstichters

De dadergroep brandstichters kan in verschillende subtypen worden onderscheiden. Die subtypen beïnvloeden de opsporingsrelevante kenmerken voor politie maar zijn ook van invloed op behandeling van deze groep forensische patiënten.

Afgerond

2014-22: Behoefteninventarisatie LVB sector

Inventariserend onderzoek om in kaart te brengen op welke gebieden in de LVB sector behoefte is aan verdiepend onderzoek.

Afgerond en implementeerbaar

2014-20: Middelengebruik en criminaliteit in reclasseringscontext

In dit rapport wordt het verband tussen middelengebruik en criminaliteit uitgediept, specifiek voor de reclasseringscontext. Focus hierbij is de aard en sterkte van dit verband, beïnvloedende factoren en de toepasbaarheid voor de reclassering.

Afgerond en implementeerbaar

2014-18: Cognitieve vervormingen bij zedendelinquenten

Hier staat (neuro-)cognitief onderzoek onder zedendelinquenten centraal. Door het meten van cognitieve vervormingen bij zedendelinquenten te verbeteren, kan de behandeling hiervan aangescherpt en verbeterd worden.

Afgerond en implementeerbaar

2014-17: Seksuele preoccupatie bij zedendelinquenten

In dit onderzoek is gekeken naar het werkende mechanisme achter seksuele preoccupatie onder zedendelinquenten. Er is gezocht naar een methode om dit correct vast te stellen, en te beïnvloeden om recidive op dit gebied te voorkomen.

Afgerond

2014-16: Vrouwvijandigheid bij zedendelinquenten

Centraal stond het vast stellen en in kaart brengen van deze specifieke cognitieve vervorming bij zedendelinquenten. Er is gekeken naar een passend instrument om dit te meten en naar implicaties hiervan voor behandeling.

Afgerond

2014-14: Kwaliteitsnetwerk FPA

Gebaseerd op een Engelse methodiek is binnen dit project de vertaling van het kwaliteitsnetwerk naar de Nederlandse forensische zorgcontext gemaakt. Het resulteert in een volledig opgezet en draaiend kwaliteitsnetwerk.

Afgerond

2013-7: Zedendelinquenten onderscheiden

Binnen dit project is gekeken naar onderscheidende factoren tussen verschillende soorten daders binnen de groep van zedendelinquenten. Op basis hiervan zijn drie vervolgcalls uitgezet ter verdieping van deze eerste conclusies.

Afgerond

2013-6: Herstelondersteunende interventies patiënten met psychotische stoornis

Dit onderzoek biedt een verdieping in effectieve herstelondersteunende (behandel)interventies, ter aanvulling op het Zorgprogramma Psychotische Stoornissen van het EFP.

Afgerond

2013-4: Sociotherapeutisch milieu

Explorerende studie (bestaande uit twee delen) over best practice van sociotherapie en over de werkzame elementen in het creëren van een gunstig sociotherapeutisch milieu in de forensische klinische setting.

Afgerond en implementeerbaar

2013-3: Psycho-educatie module LVB 'Weet Wat Je Kan'

De psycho-educatie module "Weet wat je kan" is gericht op patiënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) en is inzetbaar bij o.a. het vergroten van responsiviteit op (forensische) behandeling.

Afgerond

2013-2: Handreiking problematisch middelengebruik klinisch

Een richtlijn voor professionals werkzaam in de forensische klinische setting, die werken met patiënten met problematisch middelengebruik als onderdeel van hun diagnose, gericht op recidive vermindering.

Afgerond en implementeerbaar

2013-15: Agressiehantering

Een interventie gericht op forensische patiënten met agressieproblematiek. Het betreft een specifiek zorgprogramma dat erop gericht is agressieproblematiek volgens cognitieve gedragstherapeutische technieken aan te pakken.

Afgerond en implementeerbaar

2013-13: Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er

Dit project geeft een richtlijn voor het al dan niet initiëren van contact tussen dader en slachtoffer. Het doel is de positie van het slachtoffer te verbeteren en te definiëren wanneer het wenselijk is om deze te betrekken in de behandeling van de dader.

Afgerond

2013-12: Diagnose en delictgevaar bij volwassenen met ASS

In dit handelingsprotocol staan de specifieke risicofactoren en risicomanagement voor patiënten met een ASS centraal, met praktische handvatten voor de dagelijkse toepassing hiervan in behandeling en risicomanagement.

Afgerond en implementeerbaar

2013-11: Delictanalyse in de forensische zorg

Door middel van het inventariseren van het gebruik en de inzet van delictanalyse in verschillende settings in de forensische zorg, is een standaard richtlijn geïntroduceerd die professionals kunnen toepassen.

Afgerond en implementeerbaar

2013-1: Leefstijltraining Justitiabelen i.c.m. contingency management

Dit betreft een protocol over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van contingency management gecombineerd met cognitieve gedragstherapie voor middelengebruik in de ambulante forensische (verslavings)zorg.

Afgerond en implementeerbaar

Forensische Leerlijn

De doelstelling van de Forensische Leerlijn is het bevorderen van de deskundigheid en het vakmanschap van de professionals in het forensische zorgveld.

Afgerond en implementeerbaar

Goed ernaast

In deze e-module wordt ondersteuning geboden aan naasten van cliënten/patiënten die in de forensische psychiatrie in behandeling zijn. De module kan zorgen voor een gevoel van steun en begrip voor de situatie.

Afgerond en implementeerbaar

Schema Focused Therapy (SFT)

Deze variant van Schema Focused Therapy is gericht op de forensische doelgroep. Binnen SFT worden disfunctionele schema's waar mogelijk aangepast naar nieuwe, functionele schema's om zo onder andere delictgedrag te voorkomen.

Afgerond en implementeerbaar

Risicotaxatie Ambulant (Call 2014-38/39(2))

Met behulp van een kernset van voorspellende risicofactoren, een bruikbaarheidsstudie en consultering van ambulante zorginstellingen, is het risicotaxatie-instrument (FARE) voor de forensische ambulante setting ontworpen.

Afgerond

Verdiepingsdiagnostiek (Call 2013-5/2017-73)

Bij psychiatrische- en of verslavingsproblematiek is er, naast het afnemen van de RISc ook verdiepingsdiagnostiek nodig. In dit onderzoek is er een gestandaardiseerd product ontwikkeld.