Terug

Ontwikkeling CoVa 2.0

Publicatiedatum: 24 juni 2020

Elke week laten we de ontwikkelaar(s) aan het woord die wat vertellen over hun afgeronde KFZ product, met deze week aan het woord Marleen Brouwer.

Wat is jouw functie?

Deels Projectleider ‘Doorontwikkeling Justitiële Interventie’ en deels (beleids)adviseur Leren & Ontwikkelen, beide uitvoerend bij de Reclasseringsacademie.

Wat houdt het project in?

De projectopdracht was het doorontwikkelen van de CoVa 3.0. Een van de onderdelen binnen het project was het uitvoeren van een procesevaluatie van de programma-integriteit. Een procesevaluatie van de programma-integriteit geeft niet alleen inzicht in hoeverre de interventie wordt uitgevoerd zoals bedoeld en of de beoogde doelgroep wordt bereikt, maar geeft ook zicht op knelpunten in het gebruik van de handleidingen en mogelijkheden voor verbetering en/of vergroten van het effect. Op basis daarvan zijn de handleidingen, indien nodig, bijgesteld.

Met deze doorontwikkelen van de handleidingen wordt meer aansluiting mogelijk met de persoonlijke doelen van de justitiabelen. Het project had tevens als doel een tool te ontwikkelen om de programma-integriteit efficiënt te monitoren. Voor de volgende stap in de evaluatiecyclus, een effectonderzoek, zijn betrouwbare en valide instrumenten nodig voor het meten van de programmadoelen. Dit project had tot doel deze instrumenten te selecteren.

Wat is het resultaat?

De cognitieve vaardigheidstraining CoVa 3.0 baseert zich op het uitgangspunt dat veel antisociaal gedrag voortkomt uit het feit dat delinquenten niet in staat zijn om hun doelen op een pro-sociale manier te bereiken, omdat zij verschillende cognitieve vaardigheden missen. Deze tekorten zijn niet gerelateerd aan intelligentie of opleidingsniveau, maar hebben betrekking op denkwijzen en houding die leiden tot antisociaal gedrag. CoVa 3.0 geeft justitiabelen handvatten om de risico’s voor een criminele carrière terug te dringen en hen te ondersteunen bij een pro-sociale houding. De training richt zich op het versterken van impulsbeheersing, probleemoplossend vermogen en kritisch redeneren. De focus ligt niet rechtstreeks op het aanpakken van crimineel gedrag, maar op het ontwikkelen van vaardigheden om op een meer pro-sociale manier te denken en te handelen. De hypothese is dat met het bevorderen van cognitieve vaardigheden, de criminele recidive afneemt.